Hotărârea nr. 197/2006

HOTARAREA NR. 197 privind aprobarea documentatiei PUD”Amenajare acces direct din strada, schimbare de destinatie din locuinta in birouri, construire balcon sub amprenta balcoanelor superioare si montare firma”, in Sibiu str. Scoala de Inot nr. 5A, apt. 13, beneficiar Dragoman Danut pentru SC SSIF Estinvest SA

> Consiliul

Local •


HOTARAREA NR.197

privind aprobarea documentației PUD”Amenajare acces direct din stradă, schimbare de destinație din locuință în birouri, construire balcon sub amprenta balcoanelor superioare și montare firmă”, în Sibiu str. Școala de înot nr. 5A, apt.

13, beneficiar Dragoman Dănuț pentru SC SSIF Estinvest SA

Consiliul local al municipiului Sibiu, întrunit in ședința ordinara din data de 29.06.2006,

Analizând Raportul nr.91366/2006, prin care Direcția Arhitect sef propune aprobarea documentației PUD “Amenajare acces direct din stradă, schimbare destinație din locuință în birouri, construire balcon sub amprenta balcoanelor superioare și montare firmă”, în Sibiu, str. Școala de înot nr. 5 A, apt. 13, parter, conform proiect nr. 36/2006, elaborat de SC Lumi Comp SRL , arh. Lucian Bobeș, pe un teren proprietate particulară a beneficiarului , conform extrasului CF Sibiu nr. 20194 nr.top 3718/1/6, în suprafață totală de 621 mp.

Văzând avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

Având în vedere Hotararea nr. 94 din 1999 a Consiliului local al municipiului Sibiu, de aprobare PUG si Regulamentul local de urbanism.

In conformitate cu prevederile art.25 si 56 alin. 1 din L.350/2001 și ale art. 2 alin. 2 din L.50/1991, cu modificările si completările ulterioare,

In temeiul art. 38 alin.2 lit “g” și “k” si ale art. 46 din L.215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1- Se aprobă documentația PUD” Amenajare acces direct din stradă, schimbare destinație din locuință în birouri, construire balcon sub amprenta balcoanelor superioare și montare firmă”, în Sibiu str. Școala de înot nr. 5A, apt. 13, parter, pe un teren proprietate particulară a beneficiarului conform extrasului CF Sibiu nr. 20194, nr. Top 3718/1/6, în suprafață totală de 621 mp, cu respectarea tuturor condițiilor impuse în avizele de specialitate.

Art.2- Terenul în suprafață de 2,00 mp, aparținând domeniului public al municipiului Sibiu, va fi concesionat în vederea construirii unui acces cu scara și rampă mobilă pentru acces persoane cu handicap.

Art. 3 - Primarul municipiului Sibiu, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 29.0^5.2006.

Președinte                                                 ' /

Astrid Fodor                           Contrasemnează

\\                                             Secretar,

\ i                                   Iordan Nicola

MM    m

\ PENTRU CONFORMITATE \ CUWGINALUL