Hotărârea nr. 196/2006

HOTARAREA NR. 196 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUD – Extindere si mansardare hala existenta, desfiintare anexe, amenajare acces la sos A.Iulia, in Sibiu sos. A.Iulia nr. 110, benef, S.C.Sera Service S.R.L.

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARAREA NR. 196

privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Extindere si mansardare hala existenta, desființare anexe, amenajare acces la sos A.Iulia, in Sibiu sos. A.Iulia nr. 110, benef, S.C.Sera Service S.R.L.

Consiliul local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data 29.06.2006,

Analizând Raportul nr.91365/2006, prin care Direcția Arhitect Șef propune aprobarea documentației PUD - Extindere si mansardare hala existanta, desființare anexe, amenajare acces la sos. A.Iulia , in Sibiu, sos. A.Iulia nr. 110, beneficiar S.C. Sera Service, conform proiect nr. 5-34/2006 intocmit de S.C. S & B Impex S.R.L, pe un teren in suprafața totala de 2975 mp, proprietatea investitorului, identificat in CF Tumisor 7952, nr. top. 5429/1/1/1/2/1, 5429/1/1/1/2/II, 5429/1/1/1/2/III si CF Tumisor 7388, nr. top 5429/1/1/2,

Văzând avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

Având în vedere Hotărârea nr. 94/1999 a Consiliului local al municipiului Sibiu de aprobare PUG Sibiu și Regulamentul local de urbanism,

In conformitate cu dispozițiile art. 25 și 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 și ale art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 modificată și completată.

In temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. “k” și ale art. 46 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1- Se aprobă documentația de urbanism PUD - Extindere și mansardare hala existenta, desființare anexe, amenajare acces la sos. A. lulia, in Sibiu, sos. A. lulia nr. 110, beneficiar S.C. Sera Service S.R.L., conform proiect nr. 5-34/2006 intocmit de S.C. S & B Impex S.R.L, pe un teren in suprafața totala de 2975 mp, identificat in CF Tumisor 7952, nr. top. 5429/1/1/1/2/1, 5429/1/1/1/2/II, 5429/1/1/1/2/III si CF Tumisor 7388, nr. top 5429/1/1/2 , cu respectarea stricta a condițiilor impuse in avizele de specialitate. Parcările din fata unitatii, vor fi amenajate pe cheltuiala investitorului si vor rămâne domeniu public.

Art. 2- Primarul municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 29.06.2006.Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicqla

PENTRU CONFORMITATE