Hotărârea nr. 195/2006

HOTARAREA NR. 195 privind modificarea organigramei si statului de functii la Serviciul Public de Cadastru, Agricultura si Disciplina in Constructii

JUDEȚUL SIBIU

Consiliul

Local


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 195 privind modificarea organigramei și statului de funcții Ia Serviciu! Public de Cadastru, Agricultură și Disciplină în Construcții

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 29.06.2006,

Analizând raportul nr.91363/2006 prin care Serviciul Public de Cadastru, Agricultură și Disciplină în Construcții propune modificarea organigramei și statului de funcții propriu,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. “e” și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. începând cu data de 01.07.2006, se aprobă înființarea a două posturi la Serviciul Public de Cadastru, Agricultură și Disciplină în Construcții, după cum urmează:

  • -  un post de inspector de specialitate gr.I la Biroul Disciplina în Construcții;

  • -  un post de consilier juridic gr.III la Serviciul Cadastru Agricol

Art.2. Se aprobă modificarea organigramei și statului de funcții conform anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Directorul Serviciului Public de Cadastru, Agricultură și Disciplină în Construcții va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 29.06.2006.

Președinte

I

AstriU Fodor


Contrasemnează/

Secretar >

PENTRU CONFORMlSTĂ

Județul Sibiu

Anexa 1 la HCL nr.195/2006


Consiliul Local al Municipiului Sibiu

FUNCȚI DE CONDUCERE

4

FUNCȚII DE EXECUȚIE

19

TOTAL

23

ORGANIGRAMA SERVICIULUI PUBLIC CADASTRU, AGRICULTURĂ ȘI DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII Valabilă la data de 01 iulie 2006


DIRECTOR

1

SER\ ICIUL CADASTRU AGRICOL

1

13


BIROUL DISCIPLINA

ÎN CONSTRUCȚII


Contrasemnează

Secretar^ Iordan Nicola


Județul Sibiu

Anexa 2 la HCL nr.l95/2006


Consiliul Local al Municipiului Sibiu

STAT DE FUNCȚII

AL SERVICIULUI PUBLIC DE CADASTRU, AGRICULTURĂ ȘI DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCȚII

V ALABIL LA DATA DE 01.07.2006


NR. CRT.

1 ........... ............ ' '

DENUMIREA FUNCȚIEI

GRADUL TREAPTA

NIVEL

STUDII

NR.

POSTURI

I

Director     -Inspector de specialitate

IA

S

1

2

Contabil Șef - Inspector de specialitate

IA

s

1

SERVICIU CADASTRU AGRJCO

► L

1

Șef Serviciu - Inspector de specialitate

11

S

1

2

Inspector de specialitate

IA

s

1

3

Consilier juridic

111

S

1

4

Consilier juridic

IV

s

I

5

Subinginer

Debutant

SSD

1

6

Subinginer

1

SSD

1

7

Inspector

1

M

4

8

Inspector de specialitate

Debutant

S

7

9

Inspector

n

M

1

10 -

Referent

i

M

1

_J1...

Casier

i

M

1

BIROUL DISCIPLINĂ ÎN CONSTRU

CȚII

1

Șef Birou - Inspector de specialitate

IA

S

1

2

Inspector de specialitate

1

s

1

3

Subinginer

1

SSD

4

Muncitor calificați șofer)

M/G

I                                 I

TOTAL POSTURI

I

23       |

__________

--______

__

...... 1

Contrasemnează

Secretar /

Iordan Nicoîa/