Hotărârea nr. 194/2006

HOTARAREA NR. 194 privind modificarea statului de functii la Serviciul Public Centrul Financiar Crese

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.194

privind modificarea statului de funcții la Serviciul Public Centrul Financiar Creșe

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 29.06.2006,

Analizând raportul nr. 89960/2006 prin care Serviciul Public Centrul Financiar Creșe Sibiu propune modificarea statului de funcții propriu,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu dispozițiile art. 57 și art.58 din Legea nr. 24/2000, republicată,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.e și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. începând cu data de 01.07.2006 se aprobă transformarea postului de consilier juridic debutant din Cadrul Serviciului Public Centrul Financiar Creșe în post de consilier juridic gradul IV.

Art.2. începând cu data de 01.07.2006 se aprobă transformarea postului de referent gradul III din Cadrul Serviciului Public Financiar Creșe în post de referent gradul 11.

Art.3. Se modifică în mod corespunzător, începând cu aceeași dată, statul de funcții al Serviciului Public Centrul Financiar Creșe, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Directorul Serviciului Public Centrul Financiar Creșe va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 29.06.2006.


Contrasemnează / Secretar

Iordan Nicola


pentru conformitate 2^2^

cWlGINALUL

Județul Sibiu

Anexa 1 la HCL nr.194/2006


Consiliul Local al Municipiului Sibiu

STAT DE FUNCȚII pentru Serviciul Public CENTRUL FINANCIAR CREȘE”

Nr. crt.

Denumirea funcției

Nivel studii

Nr. posturi aprobate

1

Director centru - inspector de specialitate gr. 1 A

S

1

2

Contabil șef - inspector de specialitate gr. I A

S

1

3

Consilier juridic gr. IV

s

1

BIROU FINANCIAR CONTABILITATE RESURSE UMANE

4

Șef birou - - inspector de specialitate gr. 1 A

s

1

5

Inspector de specialitate gr. 1 A

S

1

6

Referent tr. 1 A

M

2

7

Referent tr. 1

M

1

8

Referent tr. 11

M

1

9

Referent tr. III

M

1             '1

10

Administrator

M

1

1 1

Muncitor tr. I

G

1

CREȘA NR. 1

12

Asistent medical șef- asistent medical pediatrie

PL

1

13

Asistent medical principal pediatrie

PE

l

14

Infirmieră

G

12         î

|______15

Spălătoreasă

G

1

16

îngrijitoare

G

9

17

Muncitor tr. 11

G

1

i

CREȘA NR. 2

18

Asistent medical șef- asistent medical principal

PL.

1

19

Infirmieră

G

4

20

Îngrijitoare

G

1

21

Muncitor tr. 111

G

1

CREȘA NR. 4

1

77

Asistent medical șef-asistent medical principal pediatrie

PE

1

tj

Asistent medical principal pediatrie

PL

3

1    24

Infirmieră

G

13

25

Spălătoreasă

G

1

26

îngrijitoare

G

2

' 27

Muncitor tr. II

G

1

28

Muncitor necalificat

G

-J_______________

CREȘA NR. 5

.. . . . J

29

Asistent medical șef- asistent medical

PL

1

30

Infirmieră

G

3

3 1

îngrijitoare

G

1

CREȘA NR. 6

32

Asistent medical șef- asistent medical principal pediatrie

PI

1

33

Asistent medical principal pediatrie

PL

___'______J

34

Infirmieră

G

7

35

îngrijitoare

G

2

CREȘA NR. 7

36

Asistent medical șef - asistent medical principal

PL

1

37

Asistent medical

PL

1

38

Infirmieră

G

4

39

îngrijitoare

G

1

CREȘA NR. 8

40

Asistent medical șef- asistent medical principal pediatrie

PL

1

41

Asistent medical

PL

1

42

Infirmieră

G

5

43

îngrijitoare

G

1

_ TOTAL centrul financiar creșe__________________________ ________________

______90_____


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicpla