Hotărârea nr. 192/2006

HOTARAREA NR. 192 privind aprobarea contractarii imprumutului pentru finantarea obiectivului de investitii “Romania-Sibiu-Proiect Transport Public”

Cop


JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


Consiliul •S. Local


HOTĂRÂREA NR. 192 privind aprobarea contractării împrumutului pentru finanțarea obiectivului de investiții “România-Sibiu-Proiect Transport Public”

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința extraordinară din data de 19.06.2006,

Analizând raportul nr. 89966/2006 prin care Direcția Economică propune aprobarea contractării împrumutului pentru finanțarea obiectivului de investiție '■România-Sibiu-Proiect Transport Public”,

Văzând avizul Comisiei pentru studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu:

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 158/2005 privind constituirea, stabilirea componenței și competențelor Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale, Anexa nr.l, art. 1, alin.(3), conform căruia se va prezenta comisiei, printre altele, “hotărârea autorității administrației publice locale de aprobare a contractării împrumutului, cu precizarea valorii acestuia și a finanțatorului, a plății din bugetul local a serviciului anual al datoriei publice aferent împrumutului, pe perioada de derulare a acestuia, a plății oricăror impozite și taxe aferente realizării investiției, hotărâre adoptată în condițiile prevăzute la art.57, alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.45/2003” ,

prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2003 privind finanțele publice locale, art.57 alin.(l) și (2), conform cărora “ (1) Consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz, pot aproba contractarea sau garantarea de împrumuturi interene sau externe, pe termen scurt mediu și lung, pentru realizarea de investiții publice de interes local, precum și pentru refinanțarea datoriei publice locale; (2) Consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz, hotărăsc, la propunerea ordonatorului principal de credite, contractarea sau garantarea de împrumuturi, cu votul a cel puțin două treimi din numărul membrilor ce le compun” și

având în vedere nominalizarea Municipiului Sibiu în cadrul Programului “Sibiu -Capitala Culturală Europeană 2007”, acesta devenind un proiect prioritar al Guvernului conform HG nr.77/2005,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. d și ale art. 46 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă contractarea împrumutului de către Municipiul Sibiu pentru finanțarea obiectivului de investiție “România - Sibiu- Proiect Transport Public”, în următoarele condiții :

a) valoarea împrumutului va fi de 10.000.000 Euro;

  • b) finanțatorul este Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare;

  • c) plata serviciului anual al datoriei publice aferent împrumutului se va face din bugetul local, pe întreaga perioadă de derulare a acestuia;

  • d) se aprobă plata oricăror taxe și impozite aferente realizării investiției din bugetul local.

Art.2. Se aprobă contractarea împrumutului de către SC Tursib SA pentru finanțarea obiectivului de investiție “România - Sibiu- Proiect Transport Public”, în următoarele condiții :

  • a) valoarea împrumutului va fi de 5.000.000 Euro;

  • b) finanțatorul este Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare;

Art.3. Se aprobă finanțarea obiectivului de investiții “România - Sibiu- Proiect Transport Public” în sumă de 10.000.000 Euro compus din următoarele pachete de străzi :

Zona Calea Dumbrăvii - Milea - Ștefan cel Mare- 12 străzi;

Total 9.898.050,00 lei, inclusiv TVA

Din care:

C+ M 8.930.590,00 lei, inclusiv TVA

Zona Calea Poplăcii - Bulevardul Victoriei -13 străzi

Total 12.014.120,00 lei, inclusiv TVA

Din care:

C+ M 10.846.450,00 lei, inclusiv TVA

Zona Ștefan cel Mare- Berea Sibiului - 11 străzi

Total 11.823.180,00 lei, inclusiv TVA

Din care:

C+ M 10.673.580,00 lei, inclusiv TVA

Indicatorii tehnico-economici sunt aprobați prin HCL nr. 26/2006

Art.4. Se aprobă proiectul contractului de împrumut pentru Municipiul Sibiu, pentru finanțarea obiectivului de investiții “România - Sibiu- Proiect Transport Public”.

Art.5. Se aprobă proiectul contractului de împrumut pentru SC Tursib SA pentru finanțarea obiectivului de investiții “România - Sibiu - Proiect Transport Public”.

Art.6. Se împuternicește dl. Klaus Wemer lohannis - primarul Municipiului Sibiu, să negocieze clauzele contractului de împrumut și să semneze contractul de împrumut în numele Municipiului Sibiu cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare,precum și orice modificări sau completări convenite de părțile contractante sau alte documente referitoare la derularea finanțării.

Art.7. Se împuternicește dl.Adrian Popa - director general al SC TURSIB SA, să negocieze clauzele contractului de împrumut și să semneze contractul de împrumut în numele SC TURSIB SA, precum și orice modificări sau completări convenite de părțile contractante sau alte documente referitoare la derularea finanțării.

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

Art.9. Primarul Municipiului Sibiu și Directorul general al SC TURSIB SA vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 19.06.2006.


/

/

Contrasemnează

Secretar / Iordan Nicoîa

PENTRU CONFORMITATE