Hotărârea nr. 190/2006

HOTARAREA NR. 190 privind aprobarea contractarii unui imprumut intern in vederea construirii de locuinte

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 190

privind aprobarea contractării unui împrumut intern în vederea construirii de locuințe

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința extraordinară din data de 08.06.2006,

Analizând raportul nr. 88284/2006 prin care Direcția economică propune aprobarea contractării unui împrumut intern în vederea construirii de locuințe,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 57 din O.U.G. nr. 45/2003 privind finanțele publice locale, ale O.U.G. nr. 60/2001 privind achizițiile publice și ale H.G. nr. 158/2005 privind constituirea , stabilirea componenței și competențelor Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. d și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă contractarea împrumutului intern în valoare de 10.500.000 RON, pe o perioadă de 15 ani (din care 3 ani perioada de grație), pentru finanțarea parțială a obiectivului de investiții “Construcția de locuințe sociale în Municipiul Sibiu”, restul sumei necesare urmând a fi suportată din resurse proprii.

Restituirea împrumutului se va face din bugetul local.

Art.2, Se aprobă banca finanțatoare a proiectului : BRD - GROUPH SOCIETE GENERALE, Sucursala Sibiu.

Art.3. Plata serviciului anual al datoriei publice aferent împrumutului, pe perioada de derulare a acestuia, precum și a oricăror impozite și taxe aferente realizării investiției se va face din resurse proprii ale bugetului local.

Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.225/2005, având același obiect de reglementare.

Art.5. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 08.06.2006.

Președinte

Astrid Fodor


Contrasemnează Secretar

Iordan Nițola/

JENTRU CONFORMITATE * f'