Hotărârea nr. 189/2006

HOTARAREA NR. 189 privind rectificarea bugetului local al municipiului Sibiu pe anul 2006


Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința extraordinară din data de 08.06.2006,

Analizând raportul nr. 88305/2006 prin care Direcția Economică propune aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2006 și al unor servicii și instituții publice aflate sub autoritatea Consiliului Local ,

Având în vedere H.G. nr. 684/2006 prin care s-a aprobat suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale și adresa nr.87935/2006 a Consiliului Județean Sibiu,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Sibiu,

în conformitate cu prevederile art. 15 pct.2 din O.U.G. nr. 45/2003,

în temeiul art. 38 alin. 2 lit. d și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Sibiu pe anul 2006 și al unor servicii și instituții publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul municipiului Sibiu, directorul Serviciului public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat și directorul Teatrului Național “Radu Stanca” Sibiu vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 08.06.2006.

Președinte

Astrid Fodor

Contrasemnează


Secretar

Iordan Nicola

PENTRU CONFORMITATE.

CUzOtoNALUL

\ I

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


ANEXA NR.1 LA H.C.L 189/2006


RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL

Denumire indicator

Capitol bugetar

Plan anual

influențe

Plan rectificat anual

Plan inițial trim 2

influențe

Plan rectificat trim 2

Plan inițial trim 3

influențe

Plan rectificat trim 3

Plan inițial trim 4

influențe

Plan rectificat trim 4

Sume defalcate din fVA pt finanțare nvățământ

11.02.02

48,552.43

790.18

49,342.61

24,030.00

790.18

24,820.18

6,363.00

0.00

6,363.00

1,556.43

0.00

1,556.43

nvățământ

65.02.10

43,321.39

790.18

44,111.57

22,379.38

790.18

23,169.56

5.465.00

0.00

5,465.00

562.60

0.00

562.60

Sume defalcate din fVA pt fechilibrarea nigetelor locale

11.02.06

21,948.54

1,000.00

22,948.54

20,440.00

1,000.00

21,440.00

487.00

0.00

487.00

534.54

0.00

534.54

nstutuții publice de spectacole și soncerte

67.02.03.04 51.01.01

4,000.00

1,000.00

5.000.00

1,500.00

1,000.00

2,500.00

700.00

0.00

700.00

800.00

0.00

800.00

PREȘEDINTE

ASTRID FODOR


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

IORDAN NICOLA