Hotărârea nr. 188/2006

HOTARAREA NR. 188 privind aprobarea incheierii contractului de comodat pentru transferul folosintei unor bunuri Consiliului Local al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.188

privind aprobarea încheierii contractului de comodat pentru transferul folosinței unor bunuri Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 25.05.2006,

Analizând raportul nr. 85536/2006, al Serviciului Patrimoniu prin care se propune aprobarea încheierii contractului de comodat pentru transferul folosinței unor bunuri Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 1560 și urm. din Codul civil,

în temeiul art. 38, alin.3, art. 123 alin.3 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă încheierea contractului de comodat între Teatrul Național “I.L.Caragiale” București și Consiliul Local al Municipiului Sibiu cuprivire la folosința bunului scenă pentru spațiul mare de spectacol și scena pentru spațiul mic de spectacol împreună cu echipamentele ( de sunet, lumină,videoproiecție) și gradenele aferente fiecărei scene.

Art.2. - S e mandatează Primarul Municipiului Sibiu să semneze contractul de comodat prevăzut la art. 1.

Art.3. - Se aprobă transferul bunurilor în administrarea, folosința și paza Serviciului Public Casa de Cultură de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

Art.4. - Predarea-primirea bunurilor, se va face pe baza de proces verbal, încheiat între Teatrul Național “I.L.Caragiale” București și Consiliul Local al Municipiului Sibiu și Serviciul Public Casa de Cultură, de către o comisie de recepție, nominalizată în acest sens, prin dispoziție a Primarului.

Bunurile transmise în folosință vor fi exploatate în condițiile prevăzute în contractul de comodat.

Art.5. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se va face de către Primarul Municipiului Sibiu, comisa de recepție și directorul Casei de Cultură a Municipiului Sibiu.

Adoptată în Sibiu, la 25.05.2006

Președinte

HELMUT MATHESContrasemnează

4                Secretar

CENTRU CONFORMITATE IORDAN NIC0LA

Județul Sibiu

Anexa 1 la HCL nr. 188'2006


Consiliul Local al Municipiului Sibiu

CONTRACT DE COMODAT

Nr.............................TNB

Nr..........-.................CL Sibiu

I .PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1.1. TEATRUL NA TIONAL „l.L. CARAGIALE” BUCUREȘTI, cu sediul în Bd. Bălccscu nr. 2, 0100 București, sectorul 1. telefon 310.340. 67, reprezentat prin domnul Ion Caramitru, directorul general, și domnul Constantin Vânătorii - director adj. economic, în calitate de COMODANT, pe de o parte

și

 • 1.2. CONSILIUL LOCAL SIBIU, - cu sediul in Sibiu. Bd. Victoriei nr. 1-3, telefon.0269/208800, lax. 208811 reprezentat prin domnul Klaus Werner IOHANNLS primarul Municipiului Sibiu, doamna Viorica Bândcscu. director economic, in calitate de COMODATAR, pe de altă parte

au convenit să încheie prezentul contract de comodat cu următoarele clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1.  Comodantul dă spre folosință «comodatarului, pe perioada Programului SIBIU capitală culturală europeană 2007, scena pentru spațiul marc de spectacol și scena pentru spațiul mic de spectacol. împreună cu echipamentele (de sunet, lumină, vidcoproiecție) și gradcnclc aferente fiecărei scene.

 • 2.2.  Scenele cu echipamentele și gradcnclc aferente au fost achiziționate de Ministerul Culturii și Cultelor conform contractului de achiziție 311 29.11.2005 și 3I2 29.I1.2OO5 și dale in administrarea TEA I RULUI NATIONAL ..l.L. CARAGIALE” BUCUREȘTI conform ordinului de transfer OMCC nr.2518-23.05.2006 și OMCC nr.2520. 24.05.2006.

 • 2.3. Bunurile care lac obiectul contractului sunt detaliate în Procesul verbal dc predare - primire finală încheiat intre părți, anc.xal prezentului contract și parte a acestuia.

in. obligațiile pârtilor

---------------------5----------A_____________

 • 3.1. Obligațiile comodatarului sunt următoarele:

 • -  Să folosească scenele cu echipamentele și gradcnelc aferente exclusiv pentru proiectele și acțiunile culturale din cadrul Programului Sibiu CC’L 2007, fără perceperea de taxe de închiriere, cu acoperirea dc către organizatori - operatori culturali -a costurilor aferente utilităților consumate pe perioada manifestărilor și a tarifului aferent serviciilor dc montarc-demontarc, întreținere, deservire și pază, așa cum vor fi ele stabilite prin hotărâre a Consiliului Local Sibiu sau decizie a Primarului Municipiului Sibiu, după caz.

Să utilizeze scenele, echipamentele și gradcnelc aferente pentru proiecte, acțiuni și manifestări culturale în cadrul programului ..Sibiu, capitală culturală europeană 2007", pe baza solicitării operatorilor culturali-organizatori dc proiecte adresate Asociației ..Sibiu 2007 - capitală culturală europeană" și obligatoriu cu avizul acesteia.

 • -  Să utilizeze scenele echipamentele și gradcnelc aferente în condițiile și în parametrii tehnici proscriși în fișele tehnice atașate; Să utilizeze echipamentele în blocurile lor funcționale fără combinări cu alte echipamente, fără separări sau dispersări in cadrul echipamentelor (sistem lumini, sistem sunet și \ ideoprocctor);

Să suporte toate cheltuielile dc folosință ale scenelor cu echipamentele și gradcnelc aferente;

Să predea comodantului scenele cu echipamentele și gradcnelc aferente in bună stare, la data terminării contracții lui dc comodat;

Să suporte costurile deteriorărilor produse din vina sa la scenele cu echipamentele și gradcnelc aferente;

Să suporte costurile induse dc pierderea garanției oferite dc furnizor, atunci când aceasta a fost anulată datorită unor intervenții sau utilizări neadecvate condițiilor tehnice prevăzute de furnizor.

Sâ asigure cheltuielile dc reparație ale scenelor cu echipamentele și gradcnelc aferente în cazul in care, in perioada de derulare a prezentului contract garanția acestora expiră.

 • 3.2. Obligațiile comodantului sunt următoarele:

Să predea spre folosință comodatarului scenele cu echipamentele și gradcnelc alercntc, pe perioada Programului Sibiu C(T 2007, pe baza procesului verbal de predare primire anexat la prezentul contract.

 • IV. DURATA CONTRACTULUI

 • 4.1. Părțile au convenit să încheie prezentul contract de comodat valabil de la data semnării pentru perioada Programului Sibiu COL 2007, cu posibilitatea de prelungire prin acordul scris al părților.

 • 4.2. Predarea scenele cu echipamentele și gradcnelc aferente va avea loc la dala semnării Procesului verbal de predare - primire, dată la care începe executarea contractului, contract a cărui durată se încheie la data finalizării Programului Sibiu CCE 2007. adică ia 31.12.2007 .

 • V. ÎNCETAREA CON TRAC TULI I

 • 5.1. Contractul încetează la denunțarea sa de către oricare din părțile contractante și de drept la împlinirea termenului pentru care s-a convenit.

5.2 Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai li necesară intervenția unei instanțe judecătorești, în cazul în care una dintre părți nu iși execută obligațiile prevăzute de prezentul contract.

 • 5.3. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părți cu cel puțin 15 zile înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele.

 • VI. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

 • 6.1. Neîndcplinirca sau Îndeplinirea nccorcspunz.ătoarc a obligațiilor asumate prin prezentul contract atrage răspunderea părții in culpă, in afară de cazurile de exonerare prevăzute de lege.

 • VII. LITIGII

 • 7.1. 1 itigiile iv ne in derularea prezentului contract se soluționează pe calc amiabilă.

 • 7.2. Eventuale litigii născute intre părți in legătură cu interpretarea sau executarea prezentului contract și care nu au putut fi soluționate amiabil sunt de competența teritorială a instanțelor din Municipiul București, care sunt competente și material a judeca pricina.

Vili. CLAUZE FINALE

 • 8.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat intre părțile contractante.

 • 8.2. Prezentul contract a fost încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

  COMOD ANT,

  TEATRUL NAȚIONAL

  „I.L.CARAGIALE”

  BUCUREȘTI

  DIRECTOR GENERAL

  ION CARAMITRU

  Director economic ad j.

  Constantin V ânătorii

  Consilier juridic

  Ion Dinu MarianC OMODA I AR,

CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI SIBIU

PRIMAR

M AUS VVERNER IOHANNIS

Director economic

Viorica Bândescu

Șef sevicin juridic

Dorin Nistor

C ontrasemnează

Secretar

IORDAN NICOLA