Hotărârea nr. 186/2006

HOTARAREA NR. 186 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului – spatiu cu alta destinatie (centrala termica nr.5), situat in intravilanul Municipiului Sibiu, str. Lunga, la demisolul si parterul blocului nr. 5, identificat in C.F.17008 Sibiu nr. top 2854/1/1/1/4

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NRJ86

privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului - spațiu cu altă destinație (centrala termică nr.5), situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Lungă, la demisolul și parterul blocului nr. 5, identificat în C.F.17008 Sibiu nr. top 2854/1/1/1/4

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 25.05.2006, Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 83846/2006, prin care se propune atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului - spațiu cu altă destinație (centrala termică nr.5), situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Lungă, la demisolul și parterul blocului nr. 5, identificat în C.F.17008 Sibiu nr. top 2854/1/1/1/4,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public șiprivat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 4 și art. 5 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia ,

în temeiul prevederilor art. 38, lit. “f”, art. 123 alin. 1 și alin. 2, și ale art. 46 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului spațiu cu altă destinație (centrala termică nr.5), situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Lungă, la demisolul și parterul blocului nr. 5, identificat în C.F. 17008 Sibiu, nr. top 2854/1/1/1/4, compus din sală cazane, birou, grup sanitar și magazie, în vederea amenajării acestuia ca spațiu de locuit.

Art.2. - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la 25.05.2006

Președinte

HELMUTMATHES

/

Contrasemnează

Secretar

IORDAN NICQLA