Hotărârea nr. 185/2006

HOTARAREA NR. 185 privind dezmembrarea imobilului inscris in C.F. nr. 2284, top nr. 2465/1 in trei corpuri funciare, si atestarea apartenentei acestora la domeniul public si privat al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.185

privind dezmembrarea imobilului înscris în C.F. nr. 2284, top nr. 2465/1 în trei corpuri funciare,

și atestarea apartenenței acestora la domeniul public și privat al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 25.05.2006,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 83844/2006, prin care se propune dezmembrarea imobilului înscris în C.F. nr. 2284, top nr. 2465/1 în trei corpuri funciare, și atestarea apartenenței acestora la domeniul public și privat al Municipiului Sibiu,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 135 din Constituția României și ale art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

în temeiul art. 38 lit. “ f “, art. 46 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă dezmembrarea imobilului cu nr.top 2465/1, grădină și casă de locuit, înscris în C.F. 2284 Sibiu, cu suprafața de 1008 mp, în trei corpuri funciare distincte, conform documentației tehnico-juridice avizată de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu cu nr. 643/19.04.2005, astfel:

nr. top 2465/1/1 - grădină și casă de locuit - supraf. de 555

nr.top 2465/1/2 - stradă                  - supraf. de 215

nr.top 2465/1/3 mal râul Cibin         - supraf. de 238

Art.2. - Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului -

grădină și casă de locuit, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Hameiului nr. 3, identificat în C.F. 2284 Sibiu nr. top 2465/1/1, în suprafață de 555 mp.

Art,3. - Se atestă apartenența la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului stradă, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Râului, identificat prin C.F. 2284 Sibiu nr. top 2465/1/2 în suprafață de 215 mp, și a imobilului - mal râul Cibin, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Râului, identificat prin C.F. 2284 Sibiu nr. top 2465/1/3, în suprafață de 238 mp.

Art.4. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la 25.05.2006

Președinte

HELMUT MATHESContrasemnează Secretar

IORDAN NICOLa