Hotărârea nr. 184/2006

HOTARAREA NR. 184 privind concesionarea fara licitatie publica a unui imobil – teren de constructii, proprietatea publica a Municipiului Sibiu, situat in str. Plugarilor nr.4, bl.83, pentru amenajarea unui acces din strada la spatiul comercial existent, in favoarea dl. Comaniciu Maxim si d-nei Comaniciu Mihaela

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.184

privind concesionarea fără licitație publică a unui imobil - teren de construcții, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în str. Plugarilor nr.4, bl.83, pentru amenajarea unui acces din stradă la spațiul comercial existent, în favoarea dl. Comăniciu Maxim și d-nei Comăniciu Mihaela

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 25.05.2006,

Analizând raportul nr. 83843/2006 întocmit de Serviciul Patrimoniu, privind concesionarea fără licitație publică a unui imobil - teren de construcții, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în str. Plugarilor nr.4. bl.83. pentru amenajarea unui acces din stradă la spațiul comercial existent, în favoarea dl. Comăniciu Maxim și d-nei Comăniciu Mihaela,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu dispozițiile art. 5 din Legea nr. 213/1998. art.l din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor, art. 15 lit “ e “ din Legea nr.50/1991 cu modificările și completările ulterioare

în temeiul prevederilor art. 38, lit. “f “ ,"h” , art. 125 alin. 1 și ale art. 46 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă concesionarea fără licitație publică, a imobilului - teren de construcții, proprietatea Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Plugarilor nr.4, bl.83, ap 51, în suprafață de 7,30 mp din totalul de 925 mp. înscris în C.F. 2724 Șelimbăr, nr. top 1137/1/1/1/2. nr. top 1137/2/1/2. în favoarea dl. Comăniciu Maxim și d-nei Comăniciu Mihaela pentru realizarea accesului din exterior la spațiul comercial existent situat la adresa menționată.

Art 2. - Prețul concesiunii este de 149.11 lei/mp. preț stabilit conform fișei de evaluare a terenului întocmită în conformitate cu prevederile H.G. nr. 834/1991. H.G. nr. 500/1994, H.G. nr. 983/1998, și conform indicilor de inflație prevăzuți în Buletinul Statistic de Prețuri, preț valabil până la data de 30.04.2006. Fișa de evaluare a terenului se va actualiza cu indicii de inflație prevăzuți în Buletinul Statistic de Prețuri la data încheierii contractului de concesiune. Plata conceiunii se va face în termen de 10 ani.

Art.3. - Durata concesiunii este de 49 de ani , care se poate prelungi cu o perioadă cel mult egală cu jumătate din durata inițială a concesiunii, cu acordul autorității concedente.

Art.4. - Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.05.2006

Președinte

HELMUT MATHES


Contrasemnează

Secretar /

IORDAN NICOLA