Hotărârea nr. 183/2006

HOTARAREA NR. 183 privind transmiterea in folosinta gratuita, a imobilului – teren pentru constructii – proprietatea publica a Municipiului Sibiu, situat in str. Lunga F.N. identificat in C.F. 17902 Sibiu, nr. top 2788/1/3/2, 2801/2/1/2, in suprafata de 3.300 mp mp, in favoarea Companiei Nationale de Investitii C.N.I. SA, in vederea construirii obiectivului: Sala de sport

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTA RARE A NR.183

privind transmiterea în folosință gratuită, a imobilului - teren pentru construcții -proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în str. Lungă F.N. identificat în C.F. 17902 Sibiu, nr. top 2788/1/3/2, 2801/2/1/2, în suprafață de 3.300 mp mp, în favoarea Companiei

Naționale de Investiții C.N.I. SA, în vederea construirii obiectivului: Sală de sport

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 25.05.2006,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 83842/2006, prin care se propune transmiterea în folosință gratuită a imobilului - teren pentru construcții - proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în str. str. Lungă - în curtea Școlii Generale nr. 18, identificat în C.F. nr. 17902 Sibiu, nr. top 2788/1/3/2, 2801/2/1/2, în suprafață de 3.300 mp, în favoarea Companiei Naționale de Investiții CNJ SA în vederea construirii obiectivului: Sală de sport.

Văzând avizul Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu prevederile art. 135 din Constituția României și ale art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

In temeiul art. 38 lit. “ f art. 46 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă dezmembrarea imobilului cu nr. top 2788/1/3, 2801/2/1 - curte cu construcții - în suprafață de 7910 mp. în două corpuri funciare distincte, conform documentației tehnico-juridică avizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu nr. 582/2006, astfel : nr.top 2788/1/3/1,2801/2/1/1 - curte cu construcții P + 2E în suprafață de 4.610 mp; nr.top 2788/1/3/2, 2801/2/1/2 - teren pentru construcții în suprafață de 3.300 mp

Art.2, - Se aprobă transmiterea în folosință gratuită pe perioada executării construcției, în favoarea Companiei Naționale de Investiții CNI S.A. a imobilului - teren pentru construcții - în suprafață de 3.300 mp. proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Lungă F.N., înscris în C.F. nr. 17902 Sibiu, nr. top 2788/1/3/2, 2801/2/1/2, în vederea construirii obiectivului -sală de sport.

Art.3. Se aprobă Convenția privind transmiterea terenului în folosință gratuită, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4, Primarul Municipiului Sibiu, va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la 25.05.2006

Președinte

HELMUT MATHES

Contrasemnează 'Secretar

IORDAN NICO


NICO


Județul Sibiu

Anexa 1 la HCL nr.l 83/2006


Consiliul Local al Municipiului Sibiu

C O N V E N Ț I E

în temeiul Hotărârii Consiliului Local Sibiu nr. 183/2006 între:

MUNICIPIUL SIBIU

cu sediul în SIBIU B-DUL VICTORIEI NR. 1-3

Reprezentat prin Primar KLAUS WERNER IOHANNIS

Și

COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII CNI S.A.

cu sediul în București str. Baldovin Pârcălabu nr.l , sector 1

reprezentat prin...................................................................................

Capitolul 1. Obiectul Convenției

Art. 1.

 • 1.1.   Obiectul Convenției îl constituie transmiterea în folosință gratuită în favoarea Companiei Naționale de Investiții CNI S.A. a unui teren aflat în proprietatea Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Lungă F.N. identificat în C.F. nr.l 7902 Sibiu, nr.top 2788/1/3/2, top 2801/2/1/2 în suprafață de 3.300,0 mp.. în vederea construirii obiectivului Sală de sport .

 • 1.2.    Identificarea terenului prevăzut la art. 1.1. se realizează pe baza unei documentații care face parte integrantă din prezenta Convenție și care cuprinde:

 • a) schițele cu amplasamentul terenului, suprafața acestuia.

 • b) Hotărârea Consiliului Local de transmitere către Compania Națională de Investiții CNI SA a terenului pentru construirea obiectivului Sală de sport

 • c) Documentațiile de urbanism ( P.U.Z..) aprobate conform legii;

 • d) extras de Carte Funciară;

Art. 2. 'Perenul identificat conform prevederilor art. 1.1. se transmite în folosință gratuită Companiei Naționale de Investiții CNI SA de către Consiliul Local pe durata executării construcției obiectivului Sală de sport.

Capitolul II. Obligațiile părților

Art. 3. Consiliul Local se obligă:

 • a) să transmită Companiei Naționale de Investiții CNI SA în folosință gratuită terenul pentru construirea obiectivului Sală de sport, situat în Sibiu, str. Lungă F.N., identificat conform prevederilor art. 1.

 • b) să pună la dispoziția Companiei Naționale de Investiții CNI SA terenul liber de orice sarcină.

 • c)  să elaboreze documentațiile de urbanism ( P.U.Z.), să le aprobe și să suporte cheltuielile legate de acestea.

 • d) să pună la dispoziția C.N.I. S.A. extras de Carte Funciară

Art. 4. Compania Națională de Investiții CNI SA se obligă:

 • a) să primească în folosință gratuită, pe durata executării construcției obiectivului Sală de sport, terenul în suprafață de 3.300,0 m.p., situat în Sibiu, str. Lungă F.N., identificat potrivit prevederilor art. 1, alin. 1.1., liber de orice sarcină.

 • b) să execute construcția obiectivului Sală de sport.

 • c)  la finalizarea obiectivului de investiții Sală de sport va preda terenul prin proces verbal de predare - primire în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu;

Capitolul III. Litigii

Art. 5. (1) Orice neânțelegere decurgând din prezenta Convenție va fi soluționată pe cale amiabilă.

(2) în cazul în care nu se va putea ajunge la un acord pe cale amiabilă, părțile convin ca neânțelegerile să fie soluționate de instanțele judecătorești competente.

Capitolul IV. Dispoziții finale.

Art. 6. Orice modificare a prezentei Convenții se face numai cu acordul scris al părților. Prezenta Convenție, se încheie în 4 exemplare, câte două exemplare pentru fiecare parte.

Compania Națională de Investiții CNI SA Consiliul Local al Municipiului Sibiu,

PRIMAR

KLAUS WERNER 1OHANNIS

DIRECTOR ECONOMIC, Viorica Bândescu

ȘEF SERV.JURIDIC, Dorin Nistor

ȘEF SERV.PATRIMONIU, loan Gri gore

Președinte

HELMUT MATHES

ContrasemneazăSecretar

IORDAN N1COLA