Hotărârea nr. 182/2006

HOTARAREA NR. 182 privind mandatarea Primarului Municipiului Sibiu de a exprima acordul Consiliului Local al Municipiului Sibiu pentru instrainarea cotei indivize din terasele blocurilor in care exista apartamente aflate in proprietatea Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.182

privind mandatarea Primarului Municipiului Sibiu de a exprima acordul Consiliului Local al Municipiului Sibiu

pentru înstrăinarea cotei indivize din terasele blocurilor în care există apartamente aflate în proprietatea Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 25.05.2006,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 83790/2006, prin care se propune mandatarea Primarului Municipiului Sibiu de a exprima acordul în numele Consiliului Local al Municipiului Sibiu pentru înstrăinarea cotei indivize din terasele blocurilor în care există apartamente aflate în proprietatea Municipiului Sibiu,

Văzând avizul comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu prevederile art.46 din H.G.400/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari,

în temeiul art. 38 lit.’T’, ale art. 46 alin.l din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă mandatarea Primarului Municipiului Sibiu de a exprima acordul în numele Consiliului Local al Municipiului Sibiu pentru înstrăinarea cotei indivize din terasele blocurilor în care există apartamente aflate în proprietatea Municipiului Sibiu, în vederea construirii de mansarde, în condițiile negociate de toți coproprietarii.

Art. 2. Primarul Municipiului Sibiu, va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la 25.05.2006

Președinte

HELMUT MATHES

Contrasemnează

SecretarIORDAN NI COLA