Hotărârea nr. 181/2006

HOTARAREA NR. 181 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului – teren de sub constructii si teren aferent constructiilor - identificat in C.F. 19684 Sibiu, nr. top 4190/2/125/1/2 si a imobilului – teren - identificat in C.F. 8985 Sibiu nr. top 4190/2/125/1/3 situate in intravilanul Municipiului Sibiu, str. Principatele Unite nr.13

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.181

privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului - teren de sub construcții și teren aferent construcțiilor - identificat în C.F. 19684 Sibiu, nr. top 4190/2/125/1/2 și a imobilului - teren - identificat în C.F. 8985 Sibiu nr. top 4190/2/125/1/3 situate în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Principatele Unite nr.13

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 25.05.2006,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 83841/2006 , prin care se propune

atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului - teren de sub construcții și teren aferent construcțiilor - identificat în C.F. 19684 Sibiu, nr. top 4190/2/125/1/2 și a imobilului - teren - identificat în C.F. 8985 Sibiu nr. top 4190/2/125/1/3 situate în intravilanul Municipiului Sibiu , str. Principatele Unite nr.13,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu dispozițiile art. 4 și art. 5 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

în temeiul prevederilor art. 38. lit. “f”, art. 123 alin. 1 și alin. 2 și ale art. 46 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului - teren de sub construcții și teren aferent construcțiilor, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Principatele Unite nr.13, identificat în C.F. 19684 Sibiu, nr.top 4190/2/125/1/2 în suprafață de 100 mp, și a imobilului teren, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Principatele Unite nr.13, identificat în C.F. 8985 Sibiu nr. top 4190/2/125/1/3, în suprafață de 253 mp.

Art.2. - Se aprobă comasarea imobilului cu nr. top 4190/2/125/1/2 - teren de sub construcții și teren aferent construcțiilor în suprafață de 100 mp. cu imobilul cu nr. top 4190/2/125/1/3 teren în suprafață de 253 mp, într-un singur corp funciar, reținându-se nr. top 4190/2/125/1/3 în suprafață de 353 mp conform documentației tehnico-juridice avizată de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu cu nr. 510/10.05.2006.

Art.3. - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.05.2006

Președinte

Ilelmut MathesContrasemnează Secretar

Iordan Nicola