Hotărârea nr. 179/2006

HOTARAREA NR. 179 privind atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului – teren de constructii situat in intravilanul Municipiului Sibiu , str. Stefan cel Mare nr.147, inscris in C.F. Sibiu nr.44819, nr.top 6531/4/1/2

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.179

privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului - teren de construcții situat în intravilanul Municipiului Sibiu , str. Ștefan cel Mare nr.147, înscris în C.F. Sibiu nr.44819, nr.top 6531/4/1/2

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 25.05.2006,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 83837/2006, prin care se propune atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului - teren de construcții situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Ștefan cel Mare nr.147. înscris în C.F. 44819 Sibiu, nr.top 6531/4/1/2,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art.4, art.5 alin.l, ale art. 18 alin.3 și ale art.36 alin.l din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar,

în temeiul prevederilor art. 46 alin.l din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se atestă apartenența la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului - teren de construcții situat în intravilanul Municipiului Sibiu , str.Ștefan cel Mare nr.147, identificat în C.F. nr.44819 Sibiu , nr. top 6531/4/1/2, în suprafață de 2385 mp .

Art.2 - Primarul Municipiului Sibiu, va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.05.2006

/ i

Președinte

Helmut MathesContrasemnează

Secretar

Iordan Nicolja

f