Hotărârea nr. 178/2006

HOTARAREA NR. 178 privind aprobarea cotelor de cheltuieli indirecte,profit, proiectare, organizare de santier la lucrarile concesionate catre SC Apa Canal SA Sibiu, pentru anul 2006

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 178

privind aprobarea cotelor de cheltuieli indirecte,profit, proiectare, organizare de șantier ia lucrările concesionate către SC Apă Canal SA Sibiu, pentru anul 2006

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 25.05.2006,

Analizând raportul nr. 78767/19.04.2006 prin care Direcția Tehnică propune aprobarea Procesului-verbal de negociere a tarifelor între Primăria Municipiului Sibiu și SC Apă Canal SA. pentru anul 2006.

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art.2 și cap.5 Anexa 1 din H.G. nr. 1179/2002 privind aprobarea structurii devizului general,

în temeiul prevederilor art.38, alin.2, lit.i și j și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă cotele de cheltuieli indirecte, profit organizare de șantier, proiectare și tarifele pentru utilaje și transport conform procesului verbal nr.78763/19.04.2006 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Tarifele prouse se vor aplica la situațiile de lucrări întocmite începând cu data de 1 mai 2006.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu și directorul general al SC Apă Canal SA vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.05.2006

Președinte

Helmut MathesI I

Contrasemnează SECRETAR Iordan Nicolja