Hotărârea nr. 177/2006

HOTARAREA NR. 177 privind aprobarea cotelor de cheltuieli indirecte,profit, proiectare, organizare de santier la lucrarile concesionate catre SC Energie Termica SA Sibiu, pentru anul 2006

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.177

privind aprobarea cotelor de cheltuieli indirecte,profit, proiectare, organizare de șantier la lucrările concesionate către SC Energie Termică SA Sibiu, pentru anul

2006

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 25.05.2006,

Analizând raportul nr. 78768/19.04.2006 prin care Direcția Tehnică propune aprobarea Procesului-verbal de negociere a tarifelor între Primăria Municipiului Sibiu și SC Energie Termică SA, pentru anul 2006,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale. buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art.2 și cap.5 Anexa 1 din 11.G. nr.1179/2002 privind aprobarea structurii devizului general,

în temeiul prevederilor art.38, alin.2, lit.i și j și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă cotele de cheltuieli indirecte, profit organizare de șantier, proiectare și tarifele pentru utilaje și transport conform procesului verbal nr.78764/19.04.2006 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu mențiunea ca procentul cheltuielilor indirecte să fie 15%.

Art.2. Tarifele propuse se vor aplica la situațiile de lucrări întocmite începând cu data de 1 mai 2006.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu și directorul general al SC Energie Termică SA vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.05.2006

Președinte

Helmut Mathes


Contrasemnează SECRETAR Iordan Nicola