Hotărârea nr. 175/2006

HOTARAREA NR. 175 privind aprobarea documentatiei de urbanism "PUD - Amenajare alee la apartament, modificari interioare cu schimbare destinatie din apartament in sediu firma – birouri in Sibiu str. Luptei nr. 37, bl. 17, ap. 3 – beneficiar Consiliul Concurentei Bucuresti" (Revocat alin 2 din art. 1 prin HCL NR. 269/2006)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 175

privind aprobarea documentației de urbanism “PUD - Amenajare alee la apartament, modificări interioare cu schimbare destinație din apartament în sediu firmă - birouri în Sibiu str. Luptei nr. 37, bl.17, ap. 3 - beneficiar Consiliul Concurenței București

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 25.05.2006, Analizând raportul nr. 83801/2006 prin care Direcția Arhitect șef propune

aprobarea documentației “PUD - Amenajare alee la apartament, modificări interioare cu schimbare destinație din apartament în sediu firmă - birouri în Sibiu str. Luptei nr. 37, bl. 17, ap. 3 - beneficiar Consiliul Concurenței București, conform proiect nr. 37028/2005 întocmit de SC Proiect SA,

Având în vedere Hotărârea nr. 94/1999 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu de aprobare a PUG și Regulamentului local de urbanism,

Văzând avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

In conformitate cu prevederile art. 25 și 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 și ale art. 2 alin.2 din Legea nr. 50/1991 cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 38 alin.2 lit. k și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:


Art.l. Se aprobă documentația de urbanism “PUD - Amenajare alee la apartament, modificări interioare cu schimbare destinație din apartament în sediu firmă - birouri în Sibiu str. Luptei nr. 37, bl. 17, ap. 3 - beneficiar Consiliul Concurenței București, conform proiect nr. 37028/2005 întocmit de SC Proiect SA, condiționat de crearea unui acces corespunzător la rampa pentru persoane cu handicap propusă, respectarea aliniamentului existent la fațada posterioară și cu respectarea strictă a condițiilor impuse în avizele de specialitate.

Căile de acces create, se vor amenaja și întreține de către beneficiar, pe cheltuiala acestuia și vor rămâne în domeniul public. Pentru suprafața de 12,00 mp. ocupată de construcția acceselor, se va încheia contract de concesiune cu Primăria Municipiului Sibiu conform HCL nr. 86/2001.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.05.2006

Președinte

Helmut MathesContrasemnează SECRETAR Iordan Nicola