Hotărârea nr. 174/2006

HOTARAREA NR. 174 privind aprobarea documentatiei de urbanism “PUD - Construire spalatorie auto in Sibiu, Calea Cisnadiei nr. 21A, conform contract concesiune nr. 137/2005 incheiat pe 10 ani – beneficiar S.C. Dahm & Co S.R.L.

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.174

privind aprobarea documentației de urbanism “PUD - Construire spălătorie auto în Sibiu, Calea Cisnădiei nr. 21A, conform contract concesiune nr. 137/2005 încheiat pe 10 ani - beneficiar S.C. Dahm & Co S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 25.05.2006,

Analizând raportul nr. 83797/2006 prin care Direcția Arhitect - șef propune aprobarea documentației “PUD - Construire spălătorie auto în Sibiu, Calea Cisnădiei nr. 21A, - beneficiar S.C. Dahm & Co S.R.L. conform contract concesiune nr. 137/2005 încheiat pe 10 ani, în baza proiectului nr.2/2006 întocmit de Biroul Individual de Arhitectură - arh. Ene loan,

Având în vedere Hotărârea nr. 94/1999 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu de aprobare a PUG și Regulamentului local de urbanism.

Văzând avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

în conformitate cu prevederile art. 25 și 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 și ale art. 2 alin.2 din Legea nr. 50/1991 cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 38 alin.2 lit. k și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă documentația de urbanism “PUD - Construire spălătorie auto în Sibiu, Calea Cisnădiei nr. 2IA, - beneficiar S.C. Dahm & Co S.R.L. conform contract concesiune nr. 137/2005 încheiat pe 10 ani, în baza proiectului nr.2/2006 întocmit de Biroul Individual de Arhitectură - arh. Ene loan, cu respectarea strictă a condițiilor impuse în avizele de specialitate.

Art.2. 1 ,a faza PAC a documentației se va prezenta studiu de circulație a intersecției, care va avea în vedere sistematizarea din întreaga zonă actuală și de perspectivă.

Art,3, Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.05.2006

Președinte

Helmut MathesContrasemnează

SECRETAR

Iordan Nicola