Hotărârea nr. 172/2006

HOTARAREA NR. 172 privind aprobarea documentatiei “PUZ si RLU pentru constituire trup intravilan in vederea construirii de spatii productie, depozitare, sediu administrativ in Sibiu, Calea Surii Mici f.n. beneficiar S.C. Fritzmeier Engeneering S.R.L.

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 172

privind aprobarea documentației “PUZ și RLU pentru constituire trup intravilan în vederea construirii de spații producție, depozitare, sediu administrativ în Sibiu, Calea Șurii Mici f.n. beneficiar S.C. Fritzmeier Engeneering S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 25.05.2006, Analizând raportul nr. 83791/2006 prin care Direcția Arhitect - șef propune aprobarea documentației “PUZ și RLU pentru constituire trup intravilan în vederea construirii de spații producție, depozitare, sediu administrativ în Sibiu, Calea Șurii Mici f.n. beneficiar S.C. fritzmeier Engeneering S.R.L., pe un teren proprietate privată în suprafață de 75.000 mp. Identificat în C.F. Turnișor nr. 8152, nr. top.4340/2/1 - teren construcții, conform proiect nr. 69/2005 întocmit de SC Ispas Arhitecți Asociați

Având în vedere Hotărârea nr. 94/1999 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu de aprobare a PUG și Regulamentului local de urbanism,

Văzând avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

In conformitate cu prevederile art. 25 și 56 alin.l din Legea nr. 350/2001 și ale art. 2 alin.2 din Legea nr. 50/1991 cu modificările și completările ulterioare,

In temeiul art. 38 alin.2 lit. k și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă documentația de urbanism “PUZ și RLU pentru constituire trup intravilan în vederea construirii de spații producție, depozitare, sediu administrativ în Sibiu, Calea Șurii Mici f.n. beneficiar S.C. Fritzmeier Engeneering S.R.L., pe un teren în suprafață de 75.000 mp proprietate privată a beneficiarului, identificat în C.F. Turnișor nr. 8152, nr. top.4340/2/1 - teren construcții, conform proiect nr. 69/2005 întocmit de SC Ispas Arhitecți Asociați.

Art.2. Terenul ocupat de construcții se constituie trup intravilan care va fi luat în considerare la elaborarea documentațiilor de urbanism ulterioare.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.05.2006

Președinte

Helmut MathesContrasemnează SECRETAjR Iordan Ni cola