Hotărârea nr. 171/2006

HOTARAREA NR. 171 privind aprobarea documentatiei “PUZ si RLU –Complex hotelier Trei Stejari si extindere gradina de vara” in Sibiu str. Fabricii nr.2, beneficiar SC Bere Trei Stejari SA Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.171

privind aprobarea documentației “PUZ și RLU -Complex hotelier Trei Stejari și extindere grădină de vară” în Sibiu str. Fabricii nr.2, beneficiar SC Bere Trei

Stejari SA Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 25.05.2006,

Analizând raportul nr. 83835/2006 prin care Direcția Arhitect - șef propune aprobarea documentației “PUZ și Regulament local de urbanism -Complex hotelier Trei Stejari și extindere grădină de vară” în Sibiu str. Fabricii nr.2, conform proiect nr. 42/2005 elaborat de SC Clasic Design SRL pe un teren proprietate privată SC Bere Trei Stejari SA identificat în CF Sibiu nr. 33990 nr. top. 3424/1/2/1/1, 3424/1/2/1/2, 3424/1/2/1/3, 3424/1/2/1/9, în suprafață totală de 7292 mp.,

Având în vedere Hotărârea nr. 94/1999 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu de aprobare a PUG și Regulamentului local de urbanism,

Văzând avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

în conformitate cu prevederile art. 25 și 56 alin.l din Legea nr. 350/2001 și ale art. 2 alin.2 din Legea nr. 50/1991 cu modificările și completările ulterioare.

In temeiul art. 38 alin.2 lit. k și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:


Art.L Se aprobă documentația “PUZ și Regulamentul local de urbanism -Complex hotelier Trei Stejari și extindere grădină de vară” în Sibiu str. Fabricii nr.2, pe un teren proprietate privată SC Bere Trei Stejari SA identificat în CF Sibiu nr. 33990 nr. top. 3424/1/2/1/1, 3424/1/2/1/2, 3424/1/2/1/3, 3424/1/2/1/9, având o suprafață totală de 7292 mp, condiționat de realizarea a 45 locuri de parcare pe terenul proprietate privată și cu respectarea tuturor condițiilor impuse în avize.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.05.2006

Președinte

Helmut Mathes


ContrasemneazăSECRETAR