Hotărârea nr. 17/2006

HOTARAREA NR. 17 privind scutirea la plata majorărilor de întârziere și a penalităților pentru proprietarii de teren agricol situat în intravilanul municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 17

privind scutirea la plata majorărilor de întârziere și a penalităților pentru proprietarii de teren agricol situat în intravilanul municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 19.01.2005

Analizând raportul nr. 2154/2006 prin care Direcția Fiscală Locală Sibiu, propune scutirea la plata majorărilor de întârziere și a penalităților pentru proprietarii de teren agricol situat în intravilanul municipiului Sibiu,

Având în vedere faptul că solicitanții și-au achitat debitele aferente impozitului pe terenul intravilan,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 173 din O G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală și ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

în temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. d și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală

HOTAR ASTE:

Art.l. - Se aprobă scutirea la plata majorărilor de întârziere și a penalităților rezultate din neplata în termen a impozitului, pentru proprietarii de teren agricol situat în intravilanul municipiului Sibiu, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Directorul Direcției Fiscale Locale Sibiu, va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 19.01.2006

Președinte lonescu - Liehn Rose Mărie


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicdla


Județul Sibiu

Anexa nr.l la HCL nr. 17/2006


Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Nr.

crt.

CNP

COD ROL

NUME

ADRESA

DEBIT

LEI

DOBÂNZI LEI

PENALITĂȚI LEI

1

2640107323925

10900857

Găvozdea

Valentina și Alexandru

Sibiu, str. Râului nr.

36 ap. 310

470,00

483,00

106,00

2

2280324323930

10261999

Hila Maria

Sibiu, str.

Muncitorilor nr. 8

260,00

268,00

61,00

3

1670829323970

Popa Sebastian Sorin

Sibiu, str. Șteflești nr. 9 ap. 26

258,00

274,00

61,00

TOTAL

988,00

1025,00

228,00

Președinte lonescu - Liehn Rose Mărie


Contrasemnează Secretar Iordan Nico