Hotărârea nr. 169/2006

HOTARAREA NR. 169 privind modificarea organigramei si a statului de functii la Serviciul Public de Administrare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar de Stat Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.169

privind modificarea organigramei și a statului de funcții la Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 25.05.2006,

Analizând raportul nr. 83431/2006 prin care Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu propune modificarea statului de funcții propriu,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu dispozițiile art. 57 și art.58 din Legea nr. 24/2000, republicată,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.e și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. începând cu data de 01.06.2006 se aprobă modificarea organigramei și statului de funcții pentru Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat, după cum urmează :

se desființează un post de consilier juridic gr.IV din cadrul Compartimentului juridic;

Art.2. Directorul Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.05.2006

Președinte

Helmut MathesContrasemnează SECRETAR Iordan Nicola