Hotărârea nr. 167/2006

HOTARAREA NR. 167 privind scutirea la plata majorarilor de intarziere si a penalitatilor pentru proprietarii de teren agricol situat in intravilanul municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 167

privind scutirea la plata majorărilor de întârziere și a penalităților pentru proprietarii de teren agricol situat în intravilanul municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 25.05.2006,

Analizând raportul nr. 83400/2006 prin care Direcția Fiscală Locală Sibiu, propune scutirea la plata majorărilor de întârziere și a penalităților pentru proprietarii de teren agricol situat în intravilanul municipiului Sibiu,

Având în vedere faptul că solicitanții și-au achitat debitele aferente impozitului pe terenul intravilan,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale. buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu prevederile art. 122 alin.2 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală și ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

în temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. d și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală

HOTAR AS T E:

Art.l. - Se aprobă scutirea la plata majorărilor de întârziere și a penalităților rezultate din neplata în termen a impozitului, pentru p roprietarii de teren agricol situat în intravilanul municipiului Sibiu, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Directorul Direcției Fiscale Locale Sibiu, va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.05.2006

/ f

Președinte

Helmut Mathes/ Contrasemnează SECRETAR

Iordan Nicola

Județul Sibiu

Anexa 1 la HCL nr. 167/2006


Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Președinte

1IELMUT MATHEScrt. .

COD

ROI.

CNP

M ME

ADRESA

Debit

Lei

Dobânzi

Lei

Penalități

Lei

1.

2346090

1550418323959

HVBER ANDREI

Sibiu, str. Șc. de Înot, nr. 4, ap.9

1 196.00

1047,00

179,00

9

10272484

1411005323911 :

CORI A( 11 GHEORGHE

Sibiu, G.Topârceanu, nr. 59

369,00

383,00

84,00

i 3. 1

10272519

2460102323917 i

CORLACIC MARI A

Sibiu, str.G.Topârceanu, nr.59

369,00

383,00

84.00

4- !

0135912

NI TZ IOSIF

Sibiu, str.Livezii, nr.58

•’ 258.00

300.00

61.00

5.

102374S5

1240911400322 !

PARADESC 1 IOAN

Păltiniș

1 149.10

1291,00

266,00 !

ADRIAN

T O

T A L

3341,10

3404.00

674.00

Contrasemnează

Secretar

IORDAN NICOLA