Hotărârea nr. 166/2006

HOTARAREA NR. 166 privind aprobarea situatiilor financiare anuale – contul de executie a exercitiului bugetar si bilantul contabil pentru anul 2005

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 166

privind aprobarea situațiilor financiare anuale - contul de execuție a exercițiului bugetar și bilanțul contabil pentru anul 2005

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 25.05.2006,

Analizând raportul nr. 84090/2006 privind situațiile financiare anuale - bilanțul contabil și contul de execuție a exercițiului bugetar pentru anul 2005 la data de 31.12.2005, prezentat de Direcția Economică,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale. buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 53 din O.U.G. nr. 45/2003 privind finanțele publice,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.d și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă contul de execuție al bugetului local al Municipiului Sibiu la data de 31 decembrie 2005, la partea de venituri în sumă del63.682.319,00 lei iar la partea de cheltuieli în sumă de 163.496.389,00 lei, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, excedentul bugetar aferent anului 2005 fiind în sumă de 185.930 lei.

Art.2. Se aprobă bilanțul privind execuția bugetului local încheiat la data de 31.12.2005 conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă situațiile financiare anuale conform anexelor 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12 și 13 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Adoptată în Sibiu la data de 25.05.2006

Președinte

Helmut Mathes


Contrasemnează

SECRETAR