Hotărârea nr. 165/2006

HOTARAREA NR. 165 privind incadrarea teritoriului pe zone si categorii de folosinta situate in intravilanul si extravilanul municipiului Sibiu (Revocată de HCL NR. 171/2008)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 165

privind încadrarea teritoriului pe zone și categorii de folosință situate în intravilanul și extravilanul municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 25.05.2006,

Analizând Raportul nr. 83786/2006 prin care Direcția Arhitect - șef propune modificarea HCL nr. 64/2002 privind încadrarea teritoriului pe zone și categorii de folosință situate în intravilanul și extravilanul municipiului Sibiu ;

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile O.G. nr. 21/2006 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, ale prevederilor pct.4.3 din Legea 351/2001 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului național - secțiunea a IV a - Rețeaua de localități,

în temeiul art. 38 alin. 2 lit. “ d “ și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

II O T Ă R Ă Ș T E :

Art.L Se aprobă, încadrarea terenurilor situate în intravilanul Municipiului Sibiu, în patru zone ( A,B,C,D), în vederea stabilirii impozitului pe teren, conform planșei. Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă delimitarea zonelor stabilite conform art. 1. după cum urmează:

Zona A

perimetrul delimitat de următoarele străzi: N. Teclu, Constituției, H. Oberth. Bâlea, Moldoveanu, N. lorga, Calea Cisnădiei (parțial), Aron Pumnul, Calea Dumbrăvii (parțial), Privighetorii. Aleea Călăreților, O. Goga. Avrig, Cristian. G.Galilei, Cârlova, Aleea Filozofilor, Dârstelor, Piața Cibin, Pulberăriei. Zidului, Ocnei, Stațiunea Păltiniș.

Zona B

- perimetrul delimitat de următoarele străzi: Malului, Cibinului, CF de la râul Cibin la viaduct, Vasile Aaron, Vasile Milea (parțial) str. Hipodromului (parțial ), Dorului, Calea Dumbrăvii (parțial), Calea Cisnădiei (parțial), N. lorga, Aron Pumnul, Geoge Bacovia, Th. Aman, T. Mihaly, Preot Bacca, Islazului , Prof. A. Popa, Maramureșului, Malului, Cibinului, E.A. Bieltz, Calea Turnișorului, Agârbiceanu, șos. Alba lulia (parțial), râul Cibin, Șt.O. losif.

Zona C

  • a) limita teritoriului administrativ vest, zona Aeroport până în dreptul străzii Aviației ; perimetrul cuprins între străzile Cimitirului, E.A. Bieltz ( parțial) , zona industrială VEST, Calea Turnișorului, zona cartier Țiglari, cartier Veterani, râul Cibin, limita teritoriului administrativ NORD, Șos. Ștefan cel Mare;

  • b) zona spre Agnita - până la limita administrativă NORD, zona cuprinsă între străzile Vasile Aaron. N.Iorga, Arieșului, Bacovia, Calea Dumbrăvii (parțial) - limita administrativă SE, zona Cimitir, Lacul Dumbrava, limita teritoriului administrativ SUD și SV, până la calea ferată Vințul de Jos;

  • c) trupurile nou introduse în intravilan, conform PUZ sau PUD aprobate prin Hotărâre a Consiliului Local, altele decât trupul de bază, vor fi impozitate conform zonei “C”.

  • d) imobilele situate pe străzile cu trafic greu vor fi asimilate în zona “ C “.

Zona D

  • a) perimetrele următoarelor zone: cartier Turnișor între Râul Cibin, CF, limita teritoriului administrativ Sud-Est, străzile Aviației, Cimitirului, E.A. Bieltz

( parțial) cartier Gușterița cuprinzând toate străzile de la râul Cibin la limita teritoriului administrativ Nord-Vest

  • b) trup nou - Ferma de păsări și sediul - zona Gușterița, ( aprobat cu H.C.L. nr. 59/2001);

Art.3. Municipiul Sibiu este ierarhizat funcțional ca localitate urbană de rangul II, conform Anexei nr.2 din Legea nr.351/2001 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului național - secțiunea a IV-a . Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4. - Terenurile amplasate în extravilanul Municipiului Sibiu se încadrează în zona A

Art.5. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă IICL nr. 64/2002 având același obiect de reglementare.

Art.6. - Primarul Municipiului Sibiu , va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.05.2006

Președinte

Helmut MathesContrasemnează SECRETAR Iordan Nicola