Hotărârea nr. 164/2006

HOTARAREA NR. 164 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2007 (Abrogat capitolul "taxa asupra mijloacelor de transport pentru autovehicule de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone si pentru combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone" din anexa I a HCL NR. 164/2006 prin HCL NR. 359/2006)

HOTĂRÂREA NR.164

privind impozitele și taxele locale pentru anul 2007

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 25.05.2006

Analizând raportul nr. 60297 / 15.05.2006, al Direcției Fiscale Locale Sibiu, privind impozitele și taxele locale pentru anul 2007,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

Analizând încadrarea teritoriului pe zone și categorii de folosință situate în intravilanul și extravilanul municipiului Sibiu, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu, precum și Planul urbanistic general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 94 / 27.08.1999, ținând seama de necesitățile de creștere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2007 în scopul asigurării finanțării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum și de condițiile locale specifice zonei, pe de altă parte,

In conformitate cu:

 • - prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199 / 1997,

 • -  art.5 din O.U.G. nr.45 / 2003 privind finanțele publice locale aprobată și modificată de Legea nr. 108/2004,

 • -  art. 287 și art. 288 din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal și pct. 222, 224 și 289 alin. 4 din H.G. nr. 44 / 2004 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare.

In temeiul art. 38 alin. 2 lit. d și ale art. 46 din Legea administrației publice locale nr. 215 / 2001

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se stabilesc impozitele și taxele locale pentru anul 2007 conform Legii nr.571 / 2003 privind Codul Fiscal, după cum urmează:

 • a) nivelurile impozitelor și taxelor locale stabilite în sume fixe pentru anul 2007 sunt prevăzute în Tabloul care constituie anexa nr. 1;

 • b) cota prevăzută la art.253 alin.(2) din Legea nr. 571/2003, reprezentând impozit pe clădiri datorat de persoanele juridice se stabilește la 1 %.

 • c) cota prevăzută la art.253 alin.(6) din Legea nr. 571/2003, reprezentând impozit pe clădiri nereevaluate datorat de persoanele juridice se stabilește la 10 %.

 • d) cota prevăzută la art.270 alin.(4) din Legea nr. 571/2003, reprezentând taxă pentru servicii de reclamă și publicitate se stabilește la 3 % .

 • e) cota prevăzută la art.279 alin.(2) din Legea nr. 571/2003, reprezentând taxă hotelieră se stabilește la 4 %. Taxa se datorează pentru fiecare zi de cazare.

Art.2. - Bonificația prevăzută la art. 255 alin.(2), art. 260 alin. (2), art. 265 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, se stabilește după cum urmează:

 • a) 5 % în cazul impozitului pe clădiri;

 • b) 5 % în cazul impozitului pe teren ;

 • c) 5 % în cazul taxei auto .

Art.3. - (1) Majorarea anuală prevăzută la art.287, din Legea nr. 571/2003, se stabilește după cum urmează:

 • a) în cazul impozitului pe clădiri, la 70 % pentru persoane juridice prevăzute la art. 253 alin.(2) din Legea nr. 571/2003 ;

 • b) în cazul impozitului pe teren, la 70 %, pentru persoanele juridice;

 • c) în cazul taxei asupra mijloacelor de transport, la 70 % pentru persoanele juridice;

 • d) pentru eliberarea unor certificate și autorizații, taxele se majorează după cum urmează:

d.l. certificatului de urbanism, la 70 %, pentru persoane juridice;

d.2. autorizației de construire, la 70 %, pentru persoane juridice;

d.3. autorizației de foraje și excavări, la 70 %, pentru persoane juridice;

d.4. autorizației de desființare, la 70 %, pentru persoane juridice;

d.5. autorizației privind lucrările de racorduri și branșamente, la 70 %, pentru persoane juridice;

d.6. avizului comisiei de urbanism și amenajarea teritorului, la 70 %, pentru persoane juridice;

d.7. certificatului de nomenclatură stradală, la 70 %, pentru persoanele juridice;

d.8. autorizației sanitare de funcționare, la 70 %, pentru persoane juridice;

d.9. copiilor heliografice, la 70 %, pentru persoane juridice;

d.10. în cazul altor taxe locale, la 70 %, pentru persoane juridice;

 • (2) In cazul taxelor prevăzute pentru :

 • 1) - autorizația de funcționare pentru activități lucrative și viza anuală,

 • 2) - certificatul de producător și pentru viza trimestrială a acestuia,

 • 3) - taxă pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate,

 • 4) - impozitul pe spectacole,

 • 5) - taxa hotelieră ,

nu se aplică majorarea prevăzută la articolul 287 din Legea nr. 571 / 2003, fiind stabilite în prezenta hotărâre.

 • (3) In cazul impozitelor și taxelor locale stabilite în sume fixe, majorarea anuală prevăzută la alin.(l) este inclusă în nivelurile acestora prevăzute în anexa nr. 1.

Art.4. - Anexa 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2

Art.5, (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului județului Sibiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului Municipiului Sibiu.

(2) Aducerea la cunoștință publică se face prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Sibiu, la sediul Direcției Fiscale Locale și prin alte mijloace prevăzute de lege.

Adoptată în Sibiu la data de 25.05.2006

Președinte

Helmut MathesContrasemnează SECRETAR Iordan Nicola

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa 1 Ia HCL nr.164/2006


Cuprinzând valorile impozabile, impozitele si taxele loc ale, alte taxe asimilate acestora pentru anul 200''

L 1 I GT \ nr. 571 2003 privind CODI ! FISCAL, Titlul IX impozite și taxe locale.

X AI ORILE IMPOZABILE PREVĂZUTE ÎN ANEXĂ.

IMPOZ1 I El I ȘI TAXEI E LOCALE STABILITE ÎN SI Ml 1 LXI

Felul clădirilor și al altor construcții impozabile

I

Clădiri cu pereți sau cadre din beton armat, din cărămidă arsă, piatră naturala sau din alte materiale asemănătoare ( lădiri cu pereți din lemn, căiamiJă ncarsă, paiantă.

\ ălătiK i, șipci sau alte materiale asemănătoare

Construcții anexe corpului principal al unei clădiri, axând pereții din beton, cărămidă arsă, piatră sau alte materiale asemănătoare

Construcții anexe corpului principal al unei clădiri, axând pcicții din lemn, cărămidă ncarsă. vălătuci, șipci sau alte materiale asemănătoare

j NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2007

X aloarea impozabilă

- lei/ni -

| Cu instalații de apă, canalizare, electrice.

1 încălzire (condiții cumulative)

| I ară instalații de apă. canalizare.

dec ti n e. încălzii

1              4

669

797

1

1

182

1

114

|            114     '

102

6S

45

1

l


Pentii; determinarea valorilor impozabile, pentru Municipiul Sibiu pe zone conform ILC.L ni                 . Iu ni velur' Ic menționate în prezenta ane\ă se vor aplica următorii coeficienți de corc< t;t

pu/Hivj:

Zona în cădi ul localității A

B

(

D


Rangul localității II

1.20

1.15

1,10

 • 1,05

IMPOZITI I PE TEREN! Rll E SU I ATE IN IM RAMLAN

- TERENURI CU C ONSTRUCȚII -

Zona în cadrul

NIVELURILE AC TUALIZA I E PI N I R! ANUL 2007

localității

Persoane fizice

Persoane juridice

A

_5.40]

9 182

B

ă.AiS

6 406

C

l                                                             ________

2 385

4.055

I)

1 26j

2 144

- lei ha

-IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN -ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINȚA DECÂT ( EA DE TERENURI CU CONSTRUCȚII

- lei / ha.-

1 Nr

Zon a

NIVELURILE AC

TU AI IZAI E PE

NTRl ANI 1 2006

1 crt

Categoria

Persoane fizice

Persoane juridice

1 f

; De folosință

__A

B

C

.. ... .

I)

A

B      C

I)

1’ i Arabil

20

15

1 J±_J

11

34

26       22

119 i

2 i

Pășuni

15

1

13 ’ i

11 ]

9

26

22 J 19

15

3

bâncțc

1                                                                ---------

Ț5__

O. :

11

9

26

22        19

____ . -         _____ 4 - -------1

15

1

1 4

\ n

33

2? .

20 1

13

4?      34

22 .

5

Lisezi

! 37

33

25 :

20

65

1                                                                                    1

56    |   43

34

! 6

Păduri și alte terenuri cu 1 vegetație forestieră

20

13

Ti

34

26 i 22

i

|                                                                 1

-

i Terenuri cu ape

11

0

6

X

19

15 i 10

X

Drumuri și căi ferate

X

I

x

1

x

X

X

\        1        A

1                                                                                                          1

io

Neproductiv

X

X

X

X

X

x i x

X

Pentru determinarea impo

/itului pe terenuri

le amplasate în intravilan •

orice altă categoric dc

folosință decât cea de terenuri cu

construcții, la nivelurile prevăzute

in tabelul

1 dc mai sus, se va

aplica

următorul coeficient dc corecție pi

vitis a: -

localitate

urbană dc rang 11:

...............

.................■..4,(Hi

IMPOZITUL PE 1 I REN! Rll E AMP1 AS A I E ÎN EXTRAVILAN - iei ha-NIVEL! R1LE ACTUALIZATE PENTRU ANI I 2007

ZONA


Persoane fizice

A


Persoane juridice


Arabil

Pășune

|-ăi icalâ


36


20

40


34

34


4<)

I isadă până la intrarea pe rod

Pădure sau aii teren cu vegetație forestieră.

12

20

cu excepția celui prevăzut la nr. crt. 7.1.

i

Pădure în vârstă de până la 20 de ani și

x

X

pădure cu rol de protecție

l                                                                                .

1

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări

1

4

7                             j

! pișcicokș

_ _     . J

I'eren cu amenajări piscicole

24

41

1 Turnuri și căi ferate

__x_

\

| I'eren neproductiv

X

x

TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT

Pentru mijloacele de transport cu tracțiune mecanică:

----------I

NIVELURILE ACI UALIZATE PENTRU

ANUL 2007

l ipul mijlocului de transport

- lei / 500 cm'

sau fracțiune -

________          . J

....... ..... . ......... ______

Persoane fizice

Persoane juridice

a) autoturisme cu capacitatea cilindrică j de până la 2.000 cm , inclusiv

y

1

->

b) autoturisme cu capacitatea cilindrică : de peste 2.000 cnr

9

15

1 c) autobuze, autocare, microbuze

15

26

d) alte vehicule cu tracțiune mecanică ! cu masa totală maximă autorizată de i până la 12 tone inclusiv

16

A

z.

7

1

1

j

! c) tractoare înmatriculate

1(1

i ________________________i

1

*7 /

: O motociclete, motorete și scutere

4

1

7

Pentru autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone:

1

1

Numărul axelor și masa totala maximă autorizată (în tone)

1

NIVEI.l R1I

L.T

X ehiculc cu sisteme de suspensie

, pneumatică sau

i un echivalent recunoscut

Persoane fizice

E A( H Al l/.ATf PI N I Rl I axa - lei / an autovehicul -Vehicul cu alt j    V ehiculc cu

sistem de    1    sisteme cu

suspensie    !     suspensie

pneumatică sau : un echivalent i ec unoscut

Persoane     Persoane

fizice         juridice

ANUL 200”

Vehicul cu alt 1 sistem de suspensie

!

1

1

Persoane jii ridice

1Autox ehiculc cu două axe și cu masa:

 • a) peste 12 t. dar nu mai mult de 13 t.

 • b) peste 13 t, dar nu mai mult de 14 1.

 • c) peste 14 t, dar nu mai mult de 15 t.

 • d) peste 15 t.

x

100

1 10 167 235

X

1 10 167 235 533

I x

100

110

167

1

X

1 10

167

! g i

i 2. Autovehicule cu trei axe și cu masa:

a) peste 15 l, dar nu mai mult de 1 t.

1

X

1 10

X

120

x

i 10

X

t

120

b) pește 17 ț, dar nu mai mult de IV i.

!2o

216

120

246

c) peste 19 t. dar nu mai mult de 21 t.

216

280

216

280

.. ____ ......    .       J

d) peste 21 l, dar nu mai mult de 23 t.

280

432

280

432

c) peste 23 l, dar nu mai mult de 25 t.

432

671

4 32

671

f) peste 25 t.

_43_2_

671

1 ____.________

432

£»Z1

3.Autovehicule cu patru axe și cu masa:

X

r

x__

X

1

X

a) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t.

280

284

280

284

b) peste 25 t. dar nu mai mult de 27 t. ;

284

443

284

443

c) puste 27 t. dar nu mai mult du 29 t. ,

44 3

704

443

■ -- - --------

704

d) puste 29 t, dar nu mai mulț_de 31 t. :

704

’ 1044

_704_

1   — — —----——

1044

e) peste 31 t,

■704

1044

704

1044

_____________—

Pentru combinații de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masă totală maximă autorizată de peste 12 tone ___

NIVELURI!

1 ACTUALIZATE PENTRl

ANUL 2007

l axa - lei / an / autovehicul -

Numărul axelor și masa totală maximă autorizată (în tone)

Vehicule cu sisteme de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicul cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sisteme suspensie pneumatică sau un echivalent

lecunosuLt

Vehicul cu alt sistem de suspensie

Persoane fizice

Persoane fizice

Persoane juridice

Persoane juridice

1 .Autovehicule cu 21 1 axe și cu masa:

X

X

X

’ x

a) peste 12 t. dar nu mai mult de 14 t.

_100

_J 10

100

1 10

b) peste 14 t. dar nu mai mult de 16 t.

110

____120

jjo _

120

c) peste 16 t. dar nu mai mult de 18 t.

120

130

____120_

130

d) peste 18 t. dar nu mai mult de 20t_

13o

_[40

130

14o

c) peste 20 l. dar nu mai mult de 22 t.

140

ISO

140

150

f) puste 22 t. dar nu mai mult de 23 t.

_J_50

_1_89_

150

[89

g) puste 23 t. dar nu mai mult de 25 t.

1 89

340

189

340

h) peste 25 t.

340

597

340

597

• ._ —.  -------------------- —    —  — --

2.Autovehicule cu 2'2 axe și cu masa.

X

X

_ X

l                x

a) puste 23 l dar nu mai mult du 25 l.

120

136

120

136

; b) peste 25 1. dar nu mai mult de 26 t.

136

224

Î36

224

c) peste 26 t. dar nu mai mult de 28 t.

224

329

224

329

d) peste 28 t. dar nu mai mult de 29 t

329

” 397

j       329

397

e) peste 29 t. dar nu mai mult de 31 t.

397

651

397

651

1) puste 31 t dar nu mai mult de 33 t

651

904

651

904

g) puste 33 l. dar nu mai mult de 36 1.

004

1373

904

1373

h) puste 36 t.

904

13 AS

9i)4

“1'373

3.Autovehicule cu 2+3 axe și cu jnasa

X

1

_x_

X

1001

a) peste 36 l. dar nu mai mult de 38 t.

_719~

_IOO1

7 19

b) peste 38 t.

ioni

1361

l'iol

1301

. 4.Autovehicule cu 3 <2 axe și cu masa:

X

X

X

x

a) peste 36 t. dar nu mai mult de 38 t.

636

883

636

883

b) peste 38 l. dar nu mai mult de 40 t.

883

1221

883

i       1221

c) peste 40 i.

1221

1806

1221

1806

1 5.AiHo\chicule cu 3 '3 axe și cu masa.

x

:azt

, ......— _

i

X

a) puste 30 t dar nu mai mult de 38 t

362

437

362

437

1

t b[pestc_38 t. dar nu mai mult de 40 t.

...437

653

437

653

c) peste 40 t.

j653__

1040 '

653

1040

l                                                      ____ - , ■   , 1

Pentru remorci, semiremorci și rulote:

Capacitate

NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL j _______________ 2007

- Taxa lei / an -

Persoane fizice

Persoane juridice

!. Pentru remorci. scmircm. >rci și rulote:

X

X

a) până la o tonă inclusiv

7

12

b) între 1 și 3 tone inclusiv

24

41

c) între 3 și 5 tone inclusiv

_37_

63

d) peste 5 tone

46

78

Pentru mijloace de transport pe apă:

 • a) luntre, bărci fără motor, scutere de apă, folosite pentru u/ și agrement personal

 • b) bărci Iară motor, folosite in alte scopuri

13

38

22

65

c) bărci cu motor

75

128

d) bacuri., poduri plutitoare

627

[066

e) șalupe

376

639

f) iahturi

1882

3200

g) remorchere și împingătoare:

i__________

g. 1. pănă la 50(> CP inclusiv

376

639

~~g.~2. între 501 și 2.000 CP

627

1066

g.3. între 2.001 și 4.000 cp

1004

' 1707

c.4. peste 4.000 CP

1505

2559

h) vapoare pentru fiecare 1.000 tdw sau Iracțiune din acesta

126

214

ijccamuri, șlepuri și barje fluviale, in

x

funcție de capacitatea de încărcare

i |

i. 1 până la 1 5("> tone inclusiv                             126                                214

i.2. între 1.500 și3.000 tone inclusiv                   188                            320

i v peste 3.000 tone                                   314                           534

TAXA PENTRU ELIBERAREA CER 1

II IC A l 1 LOR. A\ l/ELOR Șl AU'l ORIZAȚIII OR

NO I I URILE ACTUALIZATE PENTRU AN UI 2007

-Taxa lei-

1. l axă pentru eliberarea certificatului de urbanism, in funcție de suprafața pentru care se solicită'

1 1 .in mcciiul urban:

Persoane fizice

X

:                              x                              j

Persoane juridice

X \

 • a) până la 150 m' inclusiv

 • b) între 151 și 250 nf inclusiv

 • c) între 251 și 500 ni‘ inclusiv dl între 501 și 750 m" inclusiv

4

8

9

12

14

u) între 751 și 1.000 nf inclusiv f) peste 1.000 in‘

[0         ,           j

10 > o.01 leu ni’ pentru fiecare mp. care depășește 1.000 mJ

17

17 0.01 leu nf pentru fiecare mp. care depășește î .000 nr’

2. laxă pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări pentru fiecare m2 afectat este de:

6

10

1

3. Taxă pentru eliberarea autorizației de construire pentru chioșcuri, tonele, cabine, spații de expunere, situate pe căile și în spațiile publice, precum și pentru amplasarea corpurilor și a panourilor de afișaj a firmelor și reclamelor

6

pentru fiecare nT de suprafață ocupată de construcție

10

4. Taxă pentru eliberarea autorizațiilor privind lucrările de racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu taxa datorată pentru _fi ce a ic rac ord este de:____

9

i

15

| 5. Taxă pentru avizarea certificatului de ! urbanism de către comisia de urbanism și amenajrea teritoriului de către primari ori structurile de specialitate din cadrul conșiliilor județene, taxa datorată este de:

11

19

6. Taxă pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă, taxa datorată este de:

/

12

JNIVF.LliRII 1 AC I l ALIZAIE PENI Rl ANUL 200'

1.1 axă pentru eliberarea unei autorizații ; pentru desfășurarea unei activități | economice

- Taxa - lei -

57

| 2. Taxă pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare

14

‘ 3. Taxă pentru eliberarea de:

- copii heliograficc de pe planuri cadastrale sau de pe alte . asemenea planuri, deținute de consiliile locale, pentru fiecare m’ sau fracțiune de ni2

Persoane fizice

X

Persoane juridice !

a. 1. la scara 1: 500

1!

19

a.2. la’sca’răT lJOO^’

_ _ _

16

27

a 3. la scara 1 : 2.000

ir

39

1 4. laxa pentru eliberarea certificatului de producător

57

TAXA PENI Rl FOLOSIRE

Pil

. - — - - ----- .... ..... _ - -

j I axă pentru afișaj în scop de reclamă și : publicitate

! In cazul unui afișaj situai în locul în care persoana derulează 0 activitate economică

A MIJLOACELOR DE RECLAMA ȘI

BL1C EI A I E

NIVELl Rll I A(H AI IZA I E PENTRU1 AN UI

2007

‘ ■ ------- ----------------------,---------------------- ----- -----

I ei / nr sau fracțiune de m 2

23 :

1

In cazul oricărui alt panou, afișaj sau de structură de afișaj pentru reclamă și

| publicitate

1“

_____________________

IMPOZITLL PE SPECTACOLE

- lei /mp. -

| in cazul videotecilor                                                            0,13

i In cazul discotecilor                                  I                             0.3

Impozitul pe spectacole sc ajustează cu coeficientul de corecție

Rangul localității 11                   - 4,00

ALTE TAXE LOC ALE

A) Taxei zilnică pentru folosirea locurilor publice de desfacere din piețe, târguri și oboare

Nr

“  -   ■ *            ...    —     ------------— —1

Modul de folosire a locului public de desfacere din piețe, târguri și oboa re:

l axă / Tarif

1.

1 axă pentru închirierea platourilor până ia 50 mp. inclusiv

1 leu'mp zi

i

1 500 lei luna + 0,2

2

I axă pentru închirierea platourilor peste 50 mp.

lei/mp/zi pentru fiecare

mp care depășește 50 mp.

3.

_________________________________________

1 axa pentru închirierea meselor din beton din piața (’ibin

10 Ier zi

4.

Taxa pentru închirierea meselor din beton dinpiața Rahova

10 Ici zi

5.

Taxă pentru închirierea meselor (standurilor) dm piața Vasilc Aaron

10 lei zi

6.

l axă pentru închirierea meselor din piața Ștrand

5 lei/mp/zi

i 7-

laxă pentru închirierea standurilor din piața Ștrand

11) lei /i

«•

1. _ J

Taxă pentru închirierea standurilor de Hori

1 5 lei zi

375 lei lună

9.

1 axă pentru închirierea standurilor de legume, fructe

I

. ______ __________________________ ___________

2()lei zi 450Jei lună

1l0-

l axă pentru Închirierea spațiilor de zidărie (inclusiv platou) până la 50

2.2 lei/mp.zi

1 mp. inclusiv

ii. '

i I axă pentru Închirierea spațiilor de zidărie (inclusiv platou) peste 50 mp

3.300 lei'lună ■ 0,3

1

leimp/zi pentru fiecare mp care depășește 50 mp

1 | 1 ”

1 laxă pentru Închirierea sapțiilor din aluminiu sau P\ ('

2 lei /mp zi

: 13/

l axă pentru închirierea Ionelelor. chioșcurilor din tablă (inclusiv . platou)

1,5 lei/mp.zi

14

: l axă pentru închirierea camerelor frigorifice

2,5 lei/mp/zi

■ 15.

1 l axă pentru închirierea boxelor pentru produse din carne în piața (’ibin

50 Ici zi

i

1.150 Ier luna

' io.

l axă pentru închirierea boxelor pentru produse din came în piața

50 lei 'zi

j Rahova

1.150 Ici 'lună

' *7

' 1 /.

l axă pentru închirierea boxelor pentru produse din carne în piața Vasilc

.30 iei/zi

■ Afon

700 Ici lună

. . ----

IX.

! I axă pentru închirierea boxelor pentru produse din carne în piața Ștrand |

30 Ier zi

700 lei lună

19.

; Taxă pentru închirierea boxelor pentru produse lactate în piața (’ibin

40 Ici/zi

1

900 lei lună

■ 24.

1 axa pentru închirierea boxelor pentru produse lactate in piața Ștrand

20 Ici zi

450 lei lună

n 1     *—  *  -

i I axă pentru închirierea vitrinelor frigorifice pentru produse lactate în

30 lei zi

[ ■

•. • ------- ■ - ■ — - ------ ----- ------ ■ —

piața Rahova ______________________________

700 lei lună

i

t"77

i

l axă pentru închirierea vitrinelor frigorifice pentru produse lactate în

20 lei zi

piaia Vașde Arorț______

45(i lei lună

7 7

Taxă pentru închirierea boxelor pentru ouă în piața Cibin

~36Te7zi~

075 lei/lună

24.

Taxă pentru închirierea boxelor pentru ouă în piața Ștrand

20 lei/zi

450 lei/lună

Taxă pentru închirierea boxelor pentru pește în piața Ștrand

20 leizi

450 lei/lună

26Î

l axă pentru intrarea persoanelor în piața Obor

0,5 lei/persqană

' -

l axă pentru cântărire animale___ ______

5 lei/animal

28.

Taxă pentru închiriere cântare:

-  5-10 kg;

4 Ici/cântar/zi

-   100 - 1.000 kg.______

3 lei'cântar zi

29.

1 axă pentru salubrizare pentru fiecare teren și spațiu _____

2.5 Ici spațiu zi

30.

l axă pentru parcare temporară în locuri publice amenajate în acest scop

1 leu/auto.mră

31.

Taxă pentru parcare comercianți și producători____

__3 lei/zi

32

Taxă pentru parcare comcrcianți în piața Obor______ _

J lei/lună

1 n n

L2J-

Taxă pentru parcare vizitatori în piața Obor___________________

3 lei/zi

' 34

'I axă pentru utilizare cărucior platformă__

2 lei/oră

35.

Taxă închiriere umbrelă

4 lei zi

' 36.

Taxă închiriere cort 9 mp. _

4 lei/zi

37.

Taxă închiriere halat și bonetă _       ____ __

1 lei zi

Taxă închiriere masă metalică fixă            ____

5Jei/zi_

39.

Taxă închiriere masă pliantă din metal

7.5 Ici zi

40.

Taxă închiriere masă metalică pentru comercializarea produselor de uz gospodăresc în piața Obor ____

10 lei zi

i                                                                                                                            ]

Taxă pentru comercializarea obiectelor de ocazie de pe mașină

lo lei zi

142-

Taxă pentru închirierea meselor metalice de 1 mp pentru comercializarea obiectelor de ocazie

2 lei zi

43.

i Taxă pentru închirierea meselor metalice de 2 mp pentru i comercializarea obiectelor de ocazie

4 lei zi

44.

! Taxă pentru închirierea careului de 6 mp pentru comercializarea

1 obiectelor de ocazie

16 Ici. ZI

.            ....                         1

45.

1

l axă închiriere tăxițc din material plastic pentru brânză, cane

o.5 lei buc zi

i 46.

1 axă pentru publicitate la stația de amplificare

5 lei'anunț

1  * — --------- ---—-      -- — 4

’ 47.

Taxă depozitare în spam închise până la 50 mp. inclusiv

1.5 lefi mp. zi

1 4S.

Taxă depozitare în spații închise peste 50 mp.

2.250 lei dună + 0.3

i

lei mp/zi pentru fiecare

mp. care depășește 50 mp

■ 49.

■ Taxă pentru depozitare:

i ■

ladiță;

1 leu/buc zi

- ladă 20 kg;

1,5 Ici/buc zi

I

- sac:

2 lei/buc'zi

50.

l axă intrare pentru încărcare sau descărcare

i

pentru camion

3 Ici

pentru camion cu remorcă

5 Ici

i

i ......

pentru autoturism

3 lei

__pentru autoturism și remorcă

3 Ici

51.

Taxă pentru comercializarea cerealelor și a ailor produse agricole în sistem cn-gros în piața Obor:

autoturisme

10 lei zi

autoturisme cu remorcă

15 lui zi

autobvehiculc până la 3,5 tone

20 lei/zi

autovehicule până la 3,5 tone cu remorcă

30 lei/zi

autovehicule peste 3,5 tone

30 lei/zi

- autovehicule peste 3.5 tone cu remorcă

35 Ici zi

52

I axa pentru vanzare du animale și păsări, de Itecarc animal sau pasăre astfel:

bovine, bubaline, cabaline, porcine peste 6 luni

3 Ici animal zi

bovine, bubaline, cabaline, porcine până la 6 luni, ovine și caprine

2 lei/an ini al/zi

animale mici și păsări cu excepția puilor de o zi

0,5 lei animal zi

pui de o zi

0,05 lei'pui 'zi

53.

l axă pentru ocuparea locurilor publice cu mijloace de transport spre vânzare:

biciclete cu motor, motorete, scutere, motociclete cu sau Iară ataș, biciclete

; - alic mijloace cu tracțiune mecanică:

2,5 lei/mij .tr./zi

autoturism, autoutilitară, microbuz

15 Ici/mijl.tr./zi

autoturism, autoutilitară, microbuz cu remorcă

20 lei/mijI.tr. zi

camion

20 lei nnjl.tr. zi

camion cu remorcă

1

25 Iei miji.Ir.-zi

54.

l axă vânzare brazi

2 lui buc.

laxa închiriuru container pupam varză de 4 mp mulusiv pjațou

15 lui zi

50.

1 Taxă intrare WC public

0,5 lui pers.

; Taxă pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât cea de comercializare (birouri)

1 Icu'mp zi

58.

l axă rezervare masă:

piața C'ibin:

200 Ici

piața Rahova;

150 lui

piața Vasilc Aron și Ștrand

100 Ici

li) Taxă zilnică .sau lunară aciuiată de. persjîzicc sau juridice care ocupă temporar locuri

T

i Persoane fizice

Persoane jurdice

1.

1 1 axă pentru vânzări de produse sau prestări de servicii i diverse

1 leu/mp/zi

2 lei 'mp zi |

9

| 1 axa pentru depozitare de diverse materiale

1 leu mp zi

2 lui mp zi

v

Taxă pentru confecționare de produse

1 . 1 1 1

2 lei mp zi

4 lei 'mp zi

4.

1 axă pentru ocuparea temporară a locurilor publice în alte i scopuri decât pentru vânzarea de produse, prestări servicii diverse, depozitare du materiale, confecționare de produse.

2 lui mji lună

4 lei/mp lumi

C) Taxă pentru deținerea în proprietate sau în folosință a unor utilaje autorizate sa funcționeze ni

scopul obținerii de venit:

1

Cazane du fabricat rachiu, prese de ulei, mori cereale și fui

răstraic

13 lei zi'utilaj

mecanice

1

2.

Darace, piue și mori pentru boia de ardei

13 lei zi utilaj

1

)) Taxă pentru schimbarea destinației unor spatii

6 lei

E ) Taxă intrare și vizitare obiective istorice

F) Taxă pentru vehicule lente

Persoane fizice

Persoane juridice

1

Deținătorii de vehicule lente sunt obligați la plata taxei pentru vehicule lente care se stabilește în sumă fixă, pentru fiecare vehicul și se plătește până la 31 ianuarie a fiecărui an sau din luna dobândirii.______

34 lei an

5 b Ici an

—— ----- ■    —— —■ - ■— —  ------- —. j

DENUMIREA VEDICTLl I

LENT

1

.....

L 1

Autocositoarc____________

2

Autoexcavator (excavator pe autoșasiu)

4

Autogredcr sau autogreper                ____

Buldozer pe pneuri_________________

5

Compactor autopropujsat__ ________

6

Excavator cu racleți pentru săpat șanțuri ,excavator cu rotor pentru săpat șanțuri sau excavator pe

pneuri

1

-

Freză autopropulsată pentru canal sau pentru pământ stabil

i/.at

8

Freză rutieră         ____ _                  __

: 9

Încărcător cu cupă pe pncui i

10

Instalație autopropulsată de sortare concasare

; H_

Macara cu greifer__ ___

12

Macara mobilă pe pneuri

13

Macara t urn a ut o pro p u 1 s ață

1 14

Mașina autopropulsată pentru oricare din următoarele:

a. lucrări de terasamențe

1

J

b. construcția și întreținerea drumurilor

1

_______ ... _________ _______J

l

c. descopertarea îmbrăcățnințți asfalticc la drumuri

1

1

d. finisarea drumurilor

; c. forat

■ ■ 1

-------—___ 1

i

i f. turnarea asfaltului

1

g. înlăturarea zăpezii

; i5.

Sașiu autopropulsat cu ferăstrău pentru tăiat lemne

; 16.

i 1 ractor pe pneuri

1

I-.

; Froliu autopropulsat

1 18.

., ---- , ■ , ------

Utilaj multifuncțional pentru întreținerea drumurilor

19.

Vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de a

pa

20.

\ unicul pentru măcinat și compactat deșeuri

: 21.

\ chicul pentru marcarea drumurilor

-) ?

| Vehicul pentru tăiat și compactat deșeuri

| Moloslix uitouic

 • II. LEGEA NR: 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioa re

io

publice, altele decât cele din piețe, târguri, oboare, precum .si .suprafețe dm fața magazinelor sau atelierelor de prestări servicii.


Extras din norma juridică

1

NIVELURI ACTUALIZATE

PENTRU ANUL 2007

- lei -

1 An.2 (1) Acțiunile și cererile evaluabile în bani, introduse la instanțele judecătorești. se taxează astfel:

X

i a) pana la valoarea de 38,80 lei      - plafon valoric pentru anul 2006

2 lei’'

■ b) între 38,81 si 388.00 Ici           - plafon valoric pentru anul 2006

2 lei + IOT, pentru ce depășește 39 lei

c) între 388,01 Ici și 3879,00 Ici      -plafon valoric pentru anul 2006

37 Ici • 8 % pentru ce depășete 388 Ici

d) intre 3879,01 lei și 19.394,80 lei - plafon valoric pentru anul 2006

1__________________________________________________

316 lei + 6 % pentru cu depășește 3879 lei

e) între 19394.81 lei și 38.789.60 lei -plafon valoric pentru anul 2006

L___________________

1247 lei + 4 % pentru cc _ depășește 19395 lei

1) intre 38789,61 Ici 193948, 20 lei - plafon valoric pentru anul 2006 1

2023 + 2 % pentru cc depășește

38790 lei

g) peste 193948,20 lei              - plafon valoric pentru anul 2006

1

51 26 lei •+ 1 % pentru cc depășește 193948 lei

I (2).....Taxa aferentă acestei contestații nu poale depăși suma

d c...._..„  „_), indiferent de valoarea contestată

194 T

Art.3 Acțiunile și cererile neevaluabile în bani se taxează astfel:

X

; a) cereri pentru constatarea existenței sau neexistenței unui drept, făcute in cadrul an.H 1 din Codul_de procedură civilă.

19

a)' cereri in anulare sau declararea nulității unui act juridic

; 2

b) cereri care privesc dreptul de folosință a locuințelor sau a unor . încăperi, nclegate de plata anumitor sume de bani, precum și cereri de j

ordonanță președințială al căror obiect nu este evaluabil în bani

i(T

L ..... .... ....

c) cereri pentru stabilirea calității de moștenitor, a masei succesorale, cereri du raport, cereri de reducțiunc a libertăților și cereri de partaj

19

i

i

i d) cereri de recuzare în materie civilă |

4

u) cereri de suspendare a executăm silite, inclusiv a executării 1 vremelnice, precum și cereri în legătură cu măsurile asigurătorii

10

L

1 , f) cereri de perimare și cereri pentru eliberarea ordonanței de

i adjudecare

10

1 g) contestați] în anulare

16

li) cereri de rcxi/uirc

16

i) acțiuni de grănițuire, în cazul în caic nu cuprind și revendicarea . unei porțiuni de teren

19

1

j) acțiuni posesori și cereri care au ca obiect servituti

19

k) cereri du strămutare în materie civilă

4

1) cereri pentru investirea eu formulă executorie a hotărârilor

I judecăto-rești pronunțate în țară sau în alte țări și a căror alte hotărâri sau înscrisuri prevăzute de lege, care nu sunt executorii potrivit legii

*4

1

i

m) cereri introduse de cei vătămați în drepturile lor printr-un act : admi-nistrativ sau prin refuzul nejusti ficat al unei autorități | administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept

!                                x

1

L_______________ —- - - •

i ccunoscut dc lege

- cererea pentru anularea actului sau, după caz, recunoașterea dreptului pretins, precum și pentru eliberarea unui certificat, unei adeverințe sau oricărui alt înscris

4

- cererea cu caracter patrimonial, prin care se solicită și repararea pagubelor suferite - 10% din valoarea pretinsă, dar nu mai mult dc:

39

n) cereri pentru refacerea înscrisurilor și a hotărârilor dispărute, precum și cereri dc repunere în termen

'"4~

o) cereri pentru încuviințarea executării silite____

io

o)1 cereri pentru emiterea somației de plată           ___

39

p) cereri privind instituirea de măsuri asigurătorii asupra navelor și aeronavelor________________________

388

1

r) cereri de asistență judiciară, formulate dc autoritățile străine, dacă prin convenții internaționale sau pe bază dc reciprocitate nu s a stabilit că asistența judiciară internațională se efecțuează_grațuit           ___

X

____________________J

- lumânarea de acte judiciare sau extrajudiciare

39

I                                _            -------_■ ■ ■ - ■ ...                      .. .....

- efectuarea dc comisii rogatorii

78

s)_ceren de înființare a popririi___________________

10

t) cereri pentru eliberarea de către instanțele judecătorești dc copii dc pe hotărârile judecătorești, cu mențiunea că sunt definitive sau irevocabile_______ _____

2

ț) cereri pentru legalizarea dc copii dc pe înscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar dc copie în parte_______

1 leu/pagină

i

ț)1 cereri pentru eliberarea oricăror alte certificate prin care se atestă ’ fapte sau situații rezultate din evidențele dc judecată sau cu privire la | dosarele aflate în arhiva aceșțora____

1 leu

u) notificările și somațiile comunicate prin executorii judecătorești, de fiecare comunicare            ___

4

1

v) cereri adresate Ministerului Justiției pentru supralcgalizarca ț înscrisurilor sau copiilor dc pe înscrisuri, destinate a fi utilizate în i strămutate _______ ___________

i ......                     i’

i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             i

i______________..._____i

x) cereri adresate Ministerului Justiției pentru autorizarea traducătorilor și interpretelor

19

1 Art.4 Cereri pentru acordarea personalității juridice, pentru autorizarea funcționării

i

X

a) cereri pentru înregistrarea part idelor politice

39

ț b) cereri pentru acordarea personalităților juridice asociațiilor fără scop lucrativ, fundațiilor, uniunilor și federațiilor de persoane juridice

i Iară scop lucrativ, precum și pentru modificarea actelor constitutive ale acestora

|                              19                             Ș

!

I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             î

Art.5 Cererile formulate în domeniul drepturilor dc autor și dc inventator se taxează după cum urmează:

X                          1

a) cereri pentru recunoașterea dreptului de autor și a celor conexe.

i pentru constatarea încălcării acestora și repararea prejudiciilor.

. inclusiv plata drepturilor dc autor și a sumelor cuvenite pentru opere

■ de artă, precum și pentru luarea dc măsuri în scopul prevenirii producerii unor pagube iminente sau pentru asigurarea reparării acestora

39

L______                                                                                    1

b) cereri pentru recunoașterea calității de inventator, dc titular de

----------------------- _ — — . ,

39_

brevet, a drepturilor născute din brevetul de invenție, din contractele de concesiune și licență, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului

i

An.6 In materie comercială, sc taxează următoarele cereri:

X

a) cereri pentru înregistrarea sau autorizarea societăților comerciale,

39

precum și pentru modificarea actelor constitutive ale acestora, cereri pentru excluderea unui asociat, precum și cereri de dizolvare și

h c hidare a_unei_șocj ctăți comcrcia 1 e

b) cereri pentru lichidarea poziției dominante a unui agent

*39

! economic__

l

c) acțiuni, cereri și contestații introduse în temeiul Legii nr.64/1995

39

privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului și al Legii nr.823'1998 privind procedura falimentului băncilor

i d) cereri pentru contestarea devizului lucrărilor reglementate de

1 art. 67, alin.3 din Legea nr.26/1996 (Codul silvic)                        i

1’9

Art.7 Taxele judiciare de timbru pentru unele acțiuni și cereri referitoare la raporturile de familie sunt următoarele:___

x

________...1

a) pentru cererea de divorț întemeiată pe ari.38, alin.l și 2 din

1 Codul famiHei                                                               J

39

b) pentru cererea de divorț întemeiată pe art.38, alin.3 din Codul

■ familiei, precum și în cazul în care reclamantul nu realizează venituri

I sau acestea unt inferioare salariului minim brut pe țară____

S

c) pentru cererile de stabilire a locuinței minorilor, formulate

1 potrivit art. 100, alin.3 din Codul familiei, pentru cererea de

■ încredințare a copiilor minori, introdusă separat de acțiunea de divorț,

! pentru cererile de reîncredințare a copiilor minori ulterior divorțului, pentru acțiunea introdusă de un părinte care a recunoscut unul sau

j mai mulți copii. în scopul purtării numelui său. precum și pentru

; cererile de încredințare a copiilor minori din afara căsătoriei, fomulatc potnvii art.65 din ('odul familiei.

6

1

. Art.8 țl) Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici și a

x

; activității notariale nr.36/1995 sc taxează după cum urmează:

a) cereri pentru soluționarea conflictelor de competență dintre birourile notarilor publici

8

b) plângeri împotriva încheierii de respingere a cererii du îndeplinire a unui act notarial

8

c) cereri pentru supralegalizarca semnăturii și a sigiliului notarului public de c; tre Ministerul Justiției.                  ____

4

1----------------------- --------- ------- -----

Art.8'. După plata taxelor succesorale, eliberarea de noi copii de pe

2 ')

hotărârile judecătorești prc\â/u'.c la alm.l sc taxează cu............... )

i Art.8'. C ererile formulate potrivit Legii nr. 188/2000 privind executorii

1 judecătorești. cu modificările și completările ulterioare, se taxeaza după cum urmează:

1

a) cereri pentru soluționarea conflictelor de competență între birourile executorilor judecătorești               ____

8

bj plângeri împotriva refuzului executorului judecătoresc de a ■ îndeplini un act sau de a efectua o executare silită

! c) cereri pentru supralegalizarca semnăturii și a ștampilei _

4

1 ________ _. _____ ______—

1 c_x c cuto   u* judec ăto rose_______

1 An.9. (1) Transcrierea sau, după caz, întabularca în registrele de publicitate a înstrăinărilor de imobile, pe bază de acte sub semnătura privată, și a ordonanțelor de adjudecare se taxează în funcție de valoarea declarată de părți în act, dar nu mai puțin decât valoarea terenurilor și construcțiilor, avută în vedere la stabilirea impozitelor, astfel:__________________________

x

a) până la 388,00 lei               -plafon valoric pentru anul 2006

4 % dar nu mai puțin de

4 Ici

_______________________________________________________________________________

b) de la 388,01 lei la 1.939,50 lei -plafon valoric pentru anul 2006

16 lei + 3 % pentru suma ce depășește 388 lei

c) de la 1939,51 lei la 3879,00 lei -plafon valoric pentru anul 2006

62 lei + 2 % pentru suma ce depășește 1940 lei

d) de la 3879,01 lei la 5784,40 lei -plafon valoric pentru anul 2006

100,90 lei +1,5 % pentru suma ce depășește 3879 lei

c) peste 5784,40 Ici               -plafon valoric pentru anul 2006

136 lei + 1 % pentru suma de ______depășește 5784 lei

(4)înscrierca drepturilor reale de garanție (gaj, ipotecă, privilegii, fidejusiuni reale) se taxează cu 1,5 % la cuantumul din creanță garantat, dar nu mai mult de                   _______

39

(5)Oricc alte transcrieri, înscrieri sau notări în registrele de publicitate a situației juridice a imobilelor, inclusiv radierea drepturilor reale de garanție._________  ____

4

(6)Acțiunile și cererile prevăzute de Decretul-lcge nr. 115/1938 pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare și de Legea

! cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, altele decât cererile

t de efectuare a operaliunijor de publicitare _

8

| (7)Eliberarea certificatelor de sarcini în urma cercetării registrelor de iranscripțitini și inscripțiuni și, după caz. a extraselor sau copiilor de

; carte funciară

i

-

1

Art. 1 1. Se timbrează cu................ ) cererile pentru exercitarea

apelului sau recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătorești:.....              .......

4 )

; Art. 12. Cererile în vederea declarării recursului în anulare în cauze j civili adresate Ministerului Justiției sau Parchetului de pe lângă

Curtea Supremă de Justiție.

8

Ari. 13. Toate celelalte acțiuni și cereri neevaluabile în bani, cu 1 excepția celor scutite de plata judiciare de timbru potrivit legii

8

 • 111. ORDONANȚA INR.12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, republicată

LISTĂ TAXELOR DE HM BR U"PENTSERVICII LE NOTARIALE. PRECUM Șl A ACTELOR ȘI SI RVI( IILOR NO TARLALE SCI III E DE PLATA 1 AXELOR DE TIMBRE

Extras din norma juridică

1

LISTA TAXELOR DE TIMBRU PENTRU ACTELE Șl

SERV1CIILE NOTARIALE

NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANII. 2007 lei 1

1 .Autentificarea actelor între vii, translative ale dreptului de proprietate și ale altor drepturi reale ce au ca obiect bunuri imobile, inclusiv actele ce au i ca obiect constituirea ca aport la capitalul social al dreptului do proprietate sau al altui drept real asupra bunurilor imobile se taxează la valoarea slabi lită_pojtri vil ail.4, al in . 1 după cum urmează_____

.... .. — — ------- j

X

a) până la 14517,80 lei                 -plafon valoric pentru anul 2006

 • b) de la 14517,81 Fci la 29148.90 lei -plafon valoric pentru anul 2006|

 • c) de la 29148.91 Ici la 58 1 84,50 Ici  -plafon valoric pentru anul 2006

3 "o dar nu mai puțin      1

de 29 lei

437 lei+2 % pentru suma cu , depășește 14518 lui

—   .---------- — -            j

728 lei -t-1,5% pentru suma ce depășește 29149 iei

d) de la 58184,51 lei la 291354,70 lei -plafon valoric pentru anul 2006

1 164 lei + 1 % pentru suma ce i depășește 58185 lei

c) de la 291 354,71 lei la 582184.00 lei -plafon val. pentru anul 2006

3492 lei +- 0.75 % pentru sumă ce depășește 291 ()3(> Ici

f) peste 582184,00 Ici                 -plafon valoric pentru anul 2006

56"7 Ici 1 0.5 % pentru suma i ce depășește 582185 Ici

2. Autentificarea testamentelor                       ________

9

3 Autentificarea actelor de partaj

29

1

 • 4. Autentificarea actelor de lotizare (parcelare)

 • 5. Autentificarea actelor de garanție, inclusiv a contractelor de ipotecă •v Autentificarea contractelor de comodat și închiriere de bunuri

7. Autentificarea procurilor

9

12

0,5 % din valoarea bunurihu declarate de părți sau. după caz, din cuantumul chinui declarate de părți, dar nu mai puțin de 15 lui

6

8. Autentificarea oricăror alte acte al căror obiect este evaluabil în bani, necuprinse la pct. 1 -8

9 Autentificarea actelor constitutive ale societăților comerciale, precum și a actelor de modificare a acestora

* 0.5 "a din valoarea declarată du părți, dar nu mai puțin

de 15 lei

?<)

10. Aulcnti licarea actelor constitutive ale societăților agricole, precum și a actelor de modificare a acestora

1 1 Autentificarea actelor de constituire și a statutelor asociațiilor fără scop patrimonial și ale fundațiilor, inclusiv a actelor de modificare

12 Autentificarea oricăror alte acte al căror obiect este ncevaluabil în bani.

13. Întocmirea actelor de protest al cambiilor, cecurilor și al altor titluri ia ordin

1

12

29

1

 • 14. Legalizarea semnăturilor, a specimenelor de semnătură și a sigiliilor, dare de dală certă, certificarea unor fapte, pentru fiecare act.

 • 15. Legalizarea traducerii de copii de pe înscrisurile prezentate de părți sau din arhiva notarului public, pentru fiecare copie

6

_ ______

2

i -     — ,   ■■ ------- ;—     "•     -----        .                             .— -- --

! 16. Legalizarea traducerii de către notarul public autorizat sau legalizarea semnăturii traducătorului, pentru fiecare exemplar

1

17. Primirea în depozit a înscrisurilor și documentelor pe timp de un an i sau fracțiune de un an, pentru fiecare exemplar_____

2

18. Eliberări de duplicate de pe actele notariale și reconstituiri de acte originale __       ___________________________

3

i__________________________

! 19. 'l axa asupra succesiunilor, după valoarea acestora, se stabilește astfel _

______ ____x___

a) până la 5784.40 Ici                     -plafon valoric pentru anul

2006

3 % dar nu mai puțin dc 6 lei pentru fiecare moștenitor

b) de la 5784,41 lei la 29148,90 lei -plafon valoric pentru anul 2006

1 75 Ici + 2 % pentru suma ce depășește 5784 lei

c) dc la 29148,91 lei la 58184.50 ici -plafon valoric pentru anul 2006

641 lei + 1 % pentru suma ce depășește 29149 lei

d) peste 58184,50 ici                    -plafon valoric pentru anul 2006

932 lei -i 0,5 % pentru suma ce depășește 58185 lei__

20. Efectuarea oricăror altor acte notariale necuprinse la pct.l 1-18, pentru fiecare act.       ____ ____

2 lei

1______________

IV. LEGEA NR. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru.

LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICI ARE DE TIMBRU

Extras din norma juridică

NIVELURILE ACTUALIZATE

PENTRU ANUL 2007

- lei -

CAP.l. Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate dc instanțe, Ministerul Justiției. Parchetul dc pe lângă

1 Curtea Supremă dc Justiție și de notarii publici, precum și pentru alte servicii prestate de uncie instituții publice

X

1. Eliberarea de către organele administrației publice centrale și locale, dc alte autorități publice, precum și dc instituții dc stat, care în exercitarea atribuțiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situații dc fapt, a certificatelor, adevc-rințelor și a oricăror alte înscrisuri prin care sc atestă un fapt sau o situație, cu excepția acelor acte pentru care ; se plătește o altă taxă extrajudiciară de timbru mai marc.

1

j 2. Eliberarea certificatelor dc proprietate asupra animalelor, pe cap de 1 animal:

X

I

1                                                                                              _____

 • - pentru animale sub 2 am

 • - pentru animale peste 2 ani

1

1

1 3. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietății asupra

1 animalelor, pe cap de animal. în bilete dc proprietate:

- pentru animale sub 2 am

X

1_____ _____ _________________________

1                                                                                                  1

- pentru animale peste 2 am

3

4. I-liberarea certificatelor fiscale

4

5. Eliberarea, la cerere, a certificatelor mcdico-legale și a altor certificate medicale folosite în justiție

! 6. I.liberarea, la cerere, a certificatelor dc cazier judiciar

1

Y

înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui și a sexului

1T

8. înregistrarea, la cerere, în actele dc stare civilă a desfacerii

i

16

căsătoriei

9 Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor ! de stare cix ilă întocmite de autoritățile străine

~T~

IC). Reconstruirea și întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor dc stare civilă

i

1 1. Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate

i

CAP.2. Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate și înscrierea mențiunilor în acestea, precum și pentru eliberarea permiselor de vânătoare și de pescuit:

X

1. Acte dc identitate:

_x_

a) eliberarea sau preschimbarea cărților de identitate (inclusiv a celor provizorii) și a buletinelor de identitate pentru cetățenii români. 1 eliberarea canidelor dc identitate, precum și eliberarea sau prelungirea valabilității legitimațiilor provizorii pentru cetățenii străini și persoane 1 Iară cetățenie.

~î~

b) înscrierea mențiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reședinței                                                                        |

1

c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetățenilor străini și ale ’ persoanelor Iară cetățenie

4

d) eliberarea unor noi cărți, buletine, camele de identitate și

1 legitimații provizorii în locul celor pierdute, furate sau deteriorate

4

i . .                                                .                                                               ........ j

| 2. Înregistrarea cererilor persoanelor fizice și juridice privind

furnizarea unor date dm Registrul permanent de evidentă a populației

1

3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare

■)

| 4. Eliberarea sau \i/a anuală a permiselor de pescuit

1

| CAP.3. l axe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule in : vederea obținerea permiselor de conducere.

x

1. laxe pentru examinarea candidați lor care au absolvit o școală dc conducători dc autovehicule:

x

( a) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule

■ dm subcatcgoria A1

_ _ __ _ _ . _ _____ —_- — — —--— — —-------— - — - —--- — •

.

i---------------------- - - - ■

1

, b) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule

! din categoria A

l

1

1

i c) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparținând uncia dintre categorhlc sau subcatcgoriilc B. Bl. B ■ 1:

5

I d) obținerea permisului dc conducere valabil pentru autovehicule aparținând uncia dintre categoriile sau subcatcgoriilc CI. Dl. Ir.

10

c) obținerea permisului dc conducere valabil pentru autovehicule

■ aparținând uncia dintre categoriile sau subcatcgoriilc C'HE, Dl * E, C, | D. Tb, 1 \

12

f) obținerea permisului dc conducere valabil pentru autovehicule

1 din categoriile C+E, DjE__

15

2. Taxe pentru examinarea persoanelor care nu au absolvit o școală dc conducători de autovehicule, cu excepția celor prevăzute la pct.3

|

de 5 ori taxele prevăzute la pcl.l | corespunzător fiecărei categorii ș subcategorii dc autovehicule

j 3. laxe pentru examinarea persoanelor carora le-a fost anulat permisul

dublul laxelor prevăzute

de conducere, pentru categoriile cuprinse in permisul anulat

L           k P_k!

4. l axe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru obținerea aceleiași categorii a permisului de conducere

p—• ——>          -----——X*---- -           ------------j

de 3 ori taxele prevăzute la pct.l

ori, după caz la pcț.2 sau 3

('AP.4. laxe de înmatriculare a autovehiculelor și remorcilor, autorizare provizorie de circulație și autorizare de circulație pentru probe

X

1. Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor ș i rem orc i 1 o r:________

X

a) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 750 kg inclusiv_______

26

b) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată ț cupriiisă înțrc_750 kg inclusiv și 3.500 kg inclusiv___

52

c) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizata mai marc de 3.560 kg_____

1                    104

2. Taxe de autorizare provizorie a circulației autovehiculelor și 1 remorcilor neînmatriculatc permanent sau temporar

7

3. Taxe de autorizare a circulației pentru probe a autovehiculelor și remorcilor.          ________________________

296

CAP.5.Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991

1 1 lei hectar sau fracțiune de hectar

SANCȚIUNI

____________________________________3__________________________________________

NIVELURILE AC TUALIZATE

■ .

1 Art.294 alin.(3) Contravenția prevăzută la alin. (2) lil.a) se sancționează cu amendă de la ..........') lei la .............2) lei. iar cea

de la lib.b) cu amendă de la ..............’) lei ia ..............4) lei

PEN I RU ANUL 2007 - lei -60 ') 1 10 Ț 1 10 *) 340j j

Art.294 alin.(4) Inculcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vanzarca, evidenta și gestionarea, după caz. a

i abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie

! conlravctie și se sacnlioneazâ cu amendă de la.................1) de la

’...................

1 IMITEI I MINIME SI MAXIME AI I AMENZILOR IN CAZI ' Ari. 294 alin. (6) Contravenția prevăzută la alin. (2) hi. a) se sancționca l cu

amendă de la.................') lei la..............•’) lei, iar cea de la lil. b) cu

l amendă de la ...................') lei la..................4) lei.

1 1’1

1

230 ’)

1 130<)

RSOANEI OR .11 RIDK E

230 ')

450 2)

450 ’)

i .360 ;

Art. 294 alin. (6) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea,

: înregistrarea, vânzarea. evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor

: și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la ..................... ') Ici la................2)lei.

TAXE SPECIALE

910 l)

4.540

1                    _ .

i

.11 axa pentru oficierea căsătoriilor se încasează pentru prestările efectuate in zilele nclucrătoarc și peste orele de program în sumă de

13 lei, căsătorie

, 2. 1 axa pentru fotografiere și filmare la oficierea căsătoriilor

i 7"“- 4----•------- ’    '

4 Ici căsătorie

3. laxe privind servicii de copiat, multiplicat și sens, acte necesare populației în raporturile acesteia cu Primăria și serviciile publice din aibordinca Consiliului local

formal A4

foi mal A'

■ format A 2

I onii al A 1

4 [-'liberarea certificatelor fiscale în ziua depunerii cerem

Președinte

HEI,MUT MATHES

 • 1 leu copie

 • 2 lei copie

 • 3 lei copie

5 Ici/copie fii lei certificat


/ /

Contrase in nea/ăSecretar

IORDAN NICOLA

</ »