Hotărârea nr. 162/2006

HOTARAREA NR. 162 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la Serviciul public Administratia Pietelor Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 162 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la Serviciul public Administrația Piețelor Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 25.05.2006,

Analizând raportul nr. 84420/2006 prin care Serviciul Public Administrația Piețelor propune aprobarea rectificării bugetului propriu,

Având în vedere HCL nr. 118/2006 prin care s-a aprobat contractarea unui credit bancar,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 15 alin.2 din O.U.G. nr. 45/2003,

în temeiul art. 38 alin. 2 lit. d și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă rectificarea bugetului Serviciului Public Administrația Piețelor Sibiu, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Directorul Serviciului Public Administrația Piețelor Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.05.2006

Președinte

Helmut Mathes/

Contrasemnează

SECRETAR

Iordan Nipoba

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL. AL MUNICIPIULUI SIBIU

Nr     Denumirea obiectivului de Valoarea      Valoarea    Prevederi 20<

Cri.     investiții                          totală            totală

■ actualizată

Cheltuieli

i totale

0

1

n

3

4__

4

Total, din care:

L205?000

1.205.000

1.205.000

A

Lucrări în continuare __

40.000

40.00(1

40.000

.         1 -

C onstrucție module chioșcuri aluminiu Obor

20.000

20 000

20.000

Copertină între chioșcuri ___________Obor____________j

~20.000

20.000

1

20.000

Lucrări noi

1.025.000

1.025.000

__

1.025.000

' 1-

Amenajare parcare piața V.

__Aaron__

20.000

20.000

20.000

.Amenajare zone verzi piața ' ___ ____Kahova

20.000

20.000

20.000

închidere pavilion flori 20.000        20.000       20.000

piața Rahova __ ________!______

. 4.

Amenajări cișmea Piața

!___Teatru_____________

10.000

10.000

10.000

A

Copertină piața Cibin 11

200 000

__260.000

260,000

• 6.

1  — -A            ----

’ Copenina Piața Cibin 1

0

__ L _

0

Module chioșcuri Cibin I___

______0

0

(1

Rețele militați baterii

0

0

0

chioscurițapa-canal. en. l'iectrica.gaz meian P-ta

Cibin)

Anexa nr.J ,la HCL nr. 162/2006

! IS'l A

ivelor de inxcstilii pe anul 2006 cu finanțare

i sau integra...'! de la bugetul local repartizate

IW.C - M (ROX)

Din care_______________

Surse        Credite     i Credite Alte surse

proprii        bancare       bancare , constituite 1

interne      1 externe , potrivit

legii

loial      . Finanțatre             (- ap PIF

aloc         De ia       l'ransl.

bugetare j bugetul   1 de ia

local      ■ buu.de

i

__stat__’___________}__i

5             6

7            8

9            10           11         12     13

1.205.000        0

__i___.                                                                                    ______________________________ i

40.000

20.000

20.000

■■ 1.......... i

1.025.000

20.000

20.000

20.000

10.000

260 000

____ 0__

0____

___0_

0

0

0

k

Spălătorie, service auto piața Obor

400.000

400.000

400.000

400.000

i

Porți acces persoane contorizat

200.000

200.000

200.000

_____

200.000

__

1

!i'

/Amenajare pod poarta zona nord Obor

30.000

30.000

------TT---1

□0.000

30.000

12.

L____i

Modernizare clădire de locuit Obor

60.000

60.000

60.000

___j

60.000

nr.

I-— ---—J

Modernizare ghereta zid la __Intrare in Obor

5.000

5.000

5.000

5.000

Lc_

Alte cheltuieli de investiții

J40.000

140.000

140.000

140.000

j______________i

Președinte Helmut MathesContrasemnează

Secretar

Iordan Ni cola

JUDEȚUL SIBIC

Anexa nr.xL___Ia HCL nr. 162/2006


CONSILII I. LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

LISTA

Obiectivelor de investiții pe anul 2006 cu finanțare

Din credit bancar

Președinte

Hei mut Mathes


1\\ <_-_M (ROM;

Crt.

Denumirea obiectiv ului de investiții

Valoarea totală

Valoarea totală ' actualizată

Prevederi 2006

Cheltuieli___Din care_____j Total       Finanțatre        ___ Cap PIP

totale     Surse         Credite       Credite Alte surse 1 aloc        De la j Transf

proprii        bancare 1 bancare 1 constituite bugetare ' bugetul 1 de la

interne      ' externe     potrivit      j               local        bug.de

: ___________________i___|__________________lcg£i _       1___:___I stat__2__j________

0

1

-)

3

4 “Ț      T             6            7            8      j 9           10          11        12 i 13

Total, dmeare£ _

L600.000

1.600 000

1.600.000                  1.600.000_____

B

_ Lucrări noi

—L6OOJ0OO

1.600.000

1.600.000 t      - _____ 1.600.000 i__J___________

Copertina piața Cibin 1___

400.000

_ 400.000__

400.000 _       -           400.000 1

n

__Module chioșcuri (jbin 1

1.000.000

1,000.000

> 1.000.000 ;_______1,000.000 __j____1______________•____'____j

3.

Rețele utilități baterii

200.000

200.000

200.000 1      -           200.000

chioșcuri (apă-canal. en.

: 1   1 Iii

1 Electrică, gaz metan piața |

:________________Cini'j________i

;___L__________________!___________________i________________1__I__L______________î___J_________!________

Contrasemnează

Secretar/

Iordan Nțcola

II DEȚL L SIBH

Anexa nr. O la HCL nr. 162/2006


CONSILII L LOCAL AL ML.NICIPU LI I SIBIl

DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE SI ALINIATE CAP 70 10 50-ALTE ACȚIUNI PRIVIND DEZVOLTAREA PUBLICA -IUNIE 2006

Mii Ron

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prev. An

Prev Tr II

Influente!Prev Tr II

prev Tr III

Influente

Prev Tr III

Prev Tr IV

Influente

Prev TrIV

Prev an

inițiale

inițiale

rectif

inițiale

rectif

inițiale

rectif

rectif

1

TOTAL CHELTUIELI

8.161.50

2,490 56

-394.00

2 096.56

2.810 52

-1.166.00

1,644 52

1 297 04

40.00

1 337 04

6.641 50

2

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON

10

1,442 00

351 75

0.00

351.75

351 75

0.00

351.75

351.75

0.00

351.75

1,442.00

3

Cheltuieli salanale in bani

1001

1 105 00

267.50

OJd

267.50

267 50

MQ0

267.50

267 50

0.00

267 50

1,105 00

4

Salarii de baza

100101

1,000 00

250 00

0.00

250.00

250 00

0.00

250.00

250 00

0.00

250 00

1 000 00

5

Salarii de merit

100102

0 00

0 00

0.00

o oo!

0 00

o.oo

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

6

Indemnizație de conducere

100103

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

________z.

Spor de vechime

100104

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

8

Sporuri pentru condiții de munca

100105

0 00

0 001

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

o.oo'

0 00

9

Alte sporuri

100106

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

I______io

Ore suplimentare

.100107

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

___11

Fond de premii

100108

100.00

16.25

0.00

16 25

16 25

0.00

16.25

16.25

o.oo,

16 25

100 00

12

Prima de vacanta

100109

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00i

0.00

0 00

0 00

13

Fond pentru posturi ocupate prin cun

100110

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00,

0 00

0 00

14

Fond aferent plătii cu ora

100111

0 00

0 00

0-00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0>

0 00

0 00

15

Indemnizații plătite unor persoane dir

100112

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00I

0.00

0 00

0.00

16

Indemnizații de deleqare

100113

0.00

0 00

0-00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.ool

0 00

0 00

17

Indemnizații de detașare

100114

5.00

1 25

0-01

1.25

1.25

0.00

1.25

1.25

0.00

1 25

5 00

18

Alocații ptr.transportul la si de la locu

100115

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

__19

Alocații pentru locuințe

100116

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

20

Alte drepturi salariai. in bani

100130

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

____21

Cheltuieli salanale in natura

1002

0.00

0.00

0.00,

0 00

0 00

o.ool

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

L__22

Tichete de masa

100201

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

___23

Norme de hrana

100202

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

24

Uniforme si echipament obligatoriu

100203

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00,

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

25

Locuința de serviciu folosita de salari

100204

0 00

0 00]

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

om]

0 00

0 00

26

Transportul la si de la locul de munca

100205

0 00

0 00

0,00

0 00

0 00

0,00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

27

Alte drepturi salanale in natura

100230

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

28

Contribuții

1003

337.00

84 25

0.00

84.25

84 25

0.00

84.25

84 25

0.00

84.25

337 00

29

Contribuții de asigurau sociale de sta

100301

237 00

59.25

0.00

59 25

59 25

0.Q0

59 25

59 25

0.00

59 25

237 00

30

Contribuții de asigurări de somai

100302

30 00

7.50

0.00

7.50

7.50

0.00,

7 50

7 50

O.OOi

7 50

30 00

31

Contribuții de asigurau sociale de sar

100303

70 00

17 50

0.00

17.50

17 50

0.00,

17 50

17.50

0.00I

17 50

70 00

32

Contribuții de asigurau pentru accid'e

100304

0.00

0.00

0.00,

0 00

0 00

o.oo

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

33

Prime de asigurare viata plătite de ar

100305

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

OM

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

___34

Contribuții pentru fondul unic de sana

100306

0.00

0.00|

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00,

0 00

0 00

35

TITLUL II BUNURi SI SERVICII

20

3,914 50

1.088 81

IM

1,090 41

881 27

0.00.

881 27

875 29

0.00

875 29

3.916 10

36

Bunuri si servicii

2001

2.957.50

796 06

0.00

796.06

592 52

0.00

592 52

686 54

0.00I

686 54

2 957.50

__37

Furnituri de birou

200101

150 00

35 00

0.00

35 00

35 00

0,00,

35 00

30 00

0.00

30 00

150 00

38

Materiale pentru curățenie__________

200102

80.00

30 00

0.00

30 00

10 00

o.oo.

10 00

10.00

o.oo

10 00

80 00

39

încălzit. Iluminat si forța motnca

200103

804 00

201 00

OQO

201 00

100 00

0.50

100 50

201 00

0.00

201 00

804 50

j__40

Apa canal si salubritate

1200104

553 50

187 56

0.00

187 56

104 52

0.00

104 52

103 041

0.00

103 04

553 50

41

Carburanți si lubrefianti

200105

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

42

Piese de schimb

200106

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

_____0.00

0.00

0.00

43

Transport

200107

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

— 0.00

0.00

0.00

0.0Q.

0.00

0.00

44

Posta, telecomunicații, radio, tv, inter

200108

50.00

12.50

0.00

12.50

12.50

0.00

12.50

12.50

_____0.00

12.50

50.00

45

Materiale si prestări de servicii cu cai

200109

10.00

2.50

0.00

2.50

2.50

______0.00

2.50

2.50

_____0,00

2.50

10.00

46

Alte bunuri si servicii pentru întretiner

200130

1,310.00

327.50

0.00

327.50

327.50

0.00

327.50

327.50

_____0.00

327.50

1,310.00

47

Reparații curente

2002

300.00

100.00

0.00

100.00

100.00

0.00

100.00

50.00

o.oo

50.00

300.00

48

Hrana

2003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

______(L0Q.

0.00

0.00

49

Hrana npntru oameni

200301

0.00

0.00

___0J0

0.00

0.00

______0.00

0.00

0.00

__Oi

0.00

0.00

50

Hrana pentru animale

200302

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.ool

0.00

0.00

o.ool

o.ool

51

Medicamente si materiale sanitare

2004

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52

Medicamente

200401

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

_____0.Q0

0.00

0.00

53

Materiale sanitare

200402

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

54

Reactivi

200403

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

_m

0.00

0.00

55

Dezinfectant!

200404

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

_____0.00

0.00

0.00

56

Bunuri de natura obiectelor de invent

2005

300.00

100.00

0.00

100.00

100.00

0.00

100.00

50.00

0.00

50.00

300.00

57

Uniforme si echipament

200501

10.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

58

Lenjerie si accesorii de pat

200503

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

59

Alte obiecte de inventar

200530

290.00

95.00

0.00

95.00

100.00

_QJ10

100.00

50.00

_____QJ10

50.00

290.00

60

Deplasări, detasari, transferări

2006

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

_____0-00

0.00

0.00

61

Deplasări interne, detasari, transferai

200601

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

62

Deplasări în străinătate

200602

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

______0.00

0.00

0.00

_____0.00

0.00

0.00

63

Materiale de laborator

2009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

_____0.00

0.00

0.00

64

Cercetare - dezvoltare

2010

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

___65

Cârti, publicații si materiale documen

2011

7.00

1.75

0.00

1.75

1.75

0.00

1.75

1.75

_____0.00

1.75

7.00

66

Consultanta si expertiza____________

2012

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

67

Preqatire profesionala

2013

10.00

6.00

0.00

6.00

2.00

0.00

2.00

2.00

__OO

2.00

10.00

68

Protecția muncii

2014

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

__oo

0.00

0.00

69

Munitie.fumituri si armament de natu

2015

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

70

Studii si cercetări

2016

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

71

Acțiuni cu caracter științific si social c

2017

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72

Plăti pt.finant.patrimoniului genetic al

2018

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

73

Contribuții ale administrației publice li

2019

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

74

Reabilitare infrastructura proqr.inund.

2020

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

_____ojml

0.00

0.00

75

Meteorologie

2021

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

_____0,00

0.00

0.00

76

Finanțarea acțiunilor din domeniul ap

2022

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

_____0.00

0.00

0.00

77

Prevenirea si combaterea inundațiilor

2023

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

78

Comisioane si alte costuri aferente ir

2024

0.00

0.00

1.60

1.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.60

79

Comisioane si alte costuri aferente ir

202401

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

80

Comisioane si alte costuri aferente ir

202402

0.00

0.00

1.60

1.60

0.00

0,00,

0.00

0.00

0.00

0.00

1.60

81

Programe pentru sanatate

2026

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

82

Chelt.iudiciare si extraiud.derivate dir

2025

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

____L00

0.00

0.00

83

Alte cheltuieli

2030

340.00

85.00

0.00

85.00

85.00

0.00

85.00

85.00

0.00

85.00

340.00

84

Reclama si publicitate

203001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

85

Protocol si reprezentare

203002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

86

Prime de asigurare non-viata

203003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

___87

Chirii

203004

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

___88

Prestări servicii ptr.transmiterea drep

203006

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

___89

Fondul presedintelui/Fondul conducă

203007

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

___90

Fondul Primului ministru____________

203008

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

____91

Executarea silita a creanțelor bugeta

203009

0.00

0.00

_____0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

______o.oo.

0.00

0.00

921

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

340.00

85.00

0.00

85.00

85.00

0.00

85.00

85.00

0.00

85.00

340.00

93

TITLUL III DOBÂNZI

30

0.00

0.00

4.40

4.40

0.00

34.00

34.00

0.00

40.00

40.00

78.40

94

Dobânzi aferente datoriei publice inte

3001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

95

Dobânzi aferente datoriei publice inte

300101

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

_ JȚOâ

0.00

0.00

96

Dobânzi aferente creditelor interne o;

300102

0.00

0.00

4.40

4.40

0.00

34.00

34.00

0.00

40.00

40.00

78.40

97

Dobânzi aferente datoriei publice exf

3002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

98

Dobânzi aferente datoriei publice ext

300201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

99

Dobânzi aferente creditelor externe c

300202

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

100

Dobânzi aferente creditelor externe c

300203

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

101

Dobânzi aferente datoriei oublice ext'

300205

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A AH u.UU

0.00

0.00

0.00

0.00

102

Alte dobânzi

3003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

103

Dobânzi aferente împrumuturilor din 1

300301

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

104

Dobanda datorata trezoreriei statului

300302

0.00

0.00

0.00,

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

105

Dobânzi aferente împrumuturilor tem

300303

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

106

Dobânzi la depozite si disponibilități r

300304

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

107

Dobânzi la opeatiunile de leasinq

300305

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.001

0.00

108

TITLUL IV SUBVENȚII

40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

109

Subvenții pentru acoperirea diferente

4003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

110

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

111

Fond de rezerva buqetara la dispozit

5004

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

112

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE U

51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

113

Transferuri curente

5101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

114

Transferuri către instituții publice

510101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

115

Acțiuni de sanatate

510103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

116

Finanțarea drepturilor acordate perse

510104

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

117

Finanțarea aeroporturilor de interes l<

510105

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

118

Transferuri din Fondul de intervenție

510106

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

119

Transferuri din buqetele consiliilor iuc

510114

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

120

Transferuri din buqetele locale centri

510115

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

121

Transferuri din buqetele consiliilor loc

510124

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

122

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

123

A. Transferuri interne.

5501

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

124

Proqrame cu finanțare rambursabila

550103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

125

Proqrame PHARE

550108

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

126

Proqrame ISPA

550109

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

127

Proqrame SAPARD

550110

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

128

Investiții ale reqiilor autonome si soci

550112

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0(1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

129

Proqrame de dezvoltare

550113

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

130

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

550115

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

131

Alte transferuri curente interne

550118

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

132

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

133

Asigurări sociale

5701

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

134

Ajutoare sociale

5702

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

135

Ajutoare sociale in numerar

570201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

136

Ajutoare sociale in natura

570202

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

137

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

138

Burse

5901

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

139

Ajutoare pentru daune provocate de

5902

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

140

Asociații si fundații

5911

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

141

Susținerea cultelor

5912

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

142

Contribuții la salarizarea personalului

5915

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

143

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

2,805 00

1,050.00

-400.00

650.00

1,577.50

-1,200.00

377.50

70.00

0.00

70.00

1,205.00

144

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

2,805.00

1,050.00

-400.00

650.00

1,577.50

-1.200.00

377.50

70.00

0.00

70.00

1,205.00

145

Active fixe

7101

2,805.00

1,050.00

-400.00

650.00

1,577.50

-1.200,00

377.50

70.00

0.00

70.00

1,205.00

146

Construcții

710101

2,665.00

1,035.00

-400.00

635.00

1,560.00

-1,200.00

360.00

20.00

0.00

20.00

1.065.00

147

Mașini, echipamente si mijloace de tr

710102

40.00

0.00

JLQQ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O 00

40.00

148

Mobilier, aparatura birotica si alte act

710103

95.00

10.00

0J)0

10.00

17.50

Q.QQ

17.50

50.00

0.00

50.00

95.00

149

Alte active fixe (iunclusiv reparații cai

710130

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

150

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

151

Active financiare

7201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

u.0Q_

0.00

0.00

o.oo

0.00I

0.00

152

Participare la capitalul social al socie

720101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

153

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

154

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI

80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

155

împrumuturi pentru instituții si servici

8003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

____0,0L

0.00

0.00

156

Fondul de rulment pentru acoperirea

8008

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

157

Alte împrumuturi

8030

0.00

0.00

0.00

0.00

0-00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

158

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREC

81

0.00

0.00

O.QQ

0.00

0.00

o.ool

0.00

0.00

0.00

0.00

o.ool

159

Rambursări de credite externe

8101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

160

Rambursări de credite externe contra

810101

0.00

0.00

o.oo.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

161

Rambursări de credite externe qaran

810102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

162

Rambursări de crediteaferente datori

810105

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

163

Diferente de curs aferente datoriei pl

810106

0.00

0 00

O.QQ,

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

164

Rambursări de credite interne

8102

0.00

0.00

Q.OQl

0.00

0.00

_. Q.0H

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

165

Rambursări de credite interne qarant

810201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

166

Diferente de curs aferente datoriei pu

810202

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

167

Rambursări de credite aferente dator

810205

0.00

0.00

_____0.QO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

______QJlfll

0.00

0.00

Președinte Hehnut Mathes


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola

JUDEȚULSIBIU

Anexa nr. 7 la HCL nr. 162/2006


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

BUGETUL INSTITUȚIILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII-iume 2006

Mii Ron

Denumire

Cod

Rând

Prev An

Prev Tr I

Influente

Prev Tr II

Prev Tr III

Influente

Prev.Tr.il

Prev.Tr IV

Influent

Prev Tr.IV

Prev An I

inițiale

inițiale

rectificate

inițiale

rectificate

inițiale

rectificate

Rectificate

TOTAL VENITURI (rd.2+35+43+46)

0010

r 1

8.161.50

2.490 56

-394.00

2.096.56

2.810 52

-1.166.00

1.644 52

1,297 04

40.00

1.337.04

6.641 50

1 VENITURI CURENTE (rd 3)

0010

r 2

8.161.50

2.490.56

-394.00

2.096.56

2.810.52

-1.166.00

1.644.52

1.297 04

40.00

1.337.04

6.641.50

0 VENITURI NEFISCALE (rd 4+10)

r 3

8.161.50

2.490.56

-394.00

2.096.56

2.810.52

-1.166.00

1,644.52

1.297 04

40.00

1.337.04

6.641 50

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd 5)

r 4

0 00

0.00

0.00

0,00

0 00

0,00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

Venituri din proprietate (rd.6 la rd 9)

3010

r5

0 00

0 00

0.00

o bol

0.00

0,00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

Restituiri de fonduri din finanțarea buoetara

301003

r 6

0.00

0 00

0.00

000

0.00

0,00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

r 7

0.00

0 00

0.00

0 ool

0.00

0,00

0.00

0 00

0.00

o’ool

0 00

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

301009

r 8

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0,00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

Alte venituri din proprietate

301050

r9

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

o oo

0.00

0.00

0.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd 11+25+:

r 10

8.161 50

2.490 56

-394.00

2.096.56

2.810.52

-1.166.00

1.644.52

1.297 04

40.00

1.337.04

6.641 50

Venituri din prestări de servicii si alte activite

3310

r 11

8.161.50

2.490.56

-394.00

2.096.56

2.810.52

-1.166.00

1.644 52

1,297 04

40.00

1.337.04

6,641 50

Taxe de metrolooie

331001

r 12

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

• 0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

Taxe si servicii pt analize efectuate de ’abor

331004

r 13

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0,00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

Taxe si alte venituri in învățământ

331005

r 14

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0,00

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

Venituri din prestări de serviciiVenituri din pi

331008

r 15

8.161 50

2.490.56

-394.00

2.096.56

2.810 52

-1.166.00

1,644.52

1.297.04

40.00

1.337 04

6.641 50

Taxe si alte venituri din protecția mediului

331009

r 16

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

Contribuția de întreținere a persoanelor asis

331013

r 17

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

Contribuția elevilor si studenților pentru inter

331014

r 18

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

Venituri din valorificarea produselor obținute

331016

r 19

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

Venituri din orqanizarea de cursuri de calific

331017

r 20

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0,00

0 00

Venituri din serbări si spectacole școlare, m

331019

r 21

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

Venituri din cercetare

331020

r 22

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

Venituri din contractele încheiate cu casele

331021

r 23

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

Alte venituri din prestări de servicii si alte ac

331050

r 24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

Venituri din taxe administrative, eliberări per

3410

r 25

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte venituri din taxe administrative, eliberar

341050

r 26

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

Amenzi, penalitati si confiscări (rd.28)

3510

r 27

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

351050

r 28

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

Diverse venituri (rd 30+31)

3610

r 29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0 00

Venituri din producerea riscurilor asiaurate

361004

r 30

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

Alte venituri

361050

r 31

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0,00

0 00

0 00

0.00

0 00

Transferuri voluntare, altele decât subvenții!

3710

r 32

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0,00

0.00

0.00

0.00

0 00

Donații si sponsorizări

371001

r 33

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0,00

0 00

0 00

0.00

0 00

Alte transferuri voluntare

371050

r 34

0 00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

II VENITURI DIN CAPITAL (rd 36)

r 35

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0,00

0 00

0 00

0.00

0 00

Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.37 I

3910

r 36

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0,00

0.00

0.00

0.00

0 00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale mst

391001

r 37

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0,00

0.00

0 00

0.00

0 00

Venituri din valorificarea stocurilor de rezerv

391002

r 38

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0,00

0.00

0.00

0.00

0 00

Venituri din privatizare

391004

r 39

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

incasan din valorificarea activelor bancare-

391005

r 40

0 00

0 00,

0.00

0 00

0.00

0,00

0 00

0 00

__02.

0 00

Venituri obținute in procesul de stingere a ci

391006

r 41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

Alte venituri d>n valorificarea unor bunuri

391050

r 42

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

___Q.00

0.00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.44)

r 43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

__0^0

0 00

Incasari din rambursarea împrumuturilor aer

4010

r 44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

_____(L00

0 001

0.00

__aoo

0.00

Incasari din rambursarea altor imprumuturilc

401050

r 45

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

__Q£0

0.00

IV. SUBVENȚII (rd.47)

r 46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

___q^qo

0.00

Subvenții de la alte administrații (rd 48)

4310

r 47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

___QJ20

0.00

Subvenții pentru instituții publice

431009

r 48

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0010

r 49

0 00

0 00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0010

r 50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

____Q.Q0I

0.00

TOTAL CHELTUIELI (rd.66+82+96+112+139+155+

r 51

8.161 50

2.490.56

-394.00

2.096 56

2.810.52

-1.166.00

1.644.52

1.297.04

40.00

1,337.04

6.641.50

CHELTUIELI CURENTE (rd.67+83+97+113

01

r 52

5.356.50

1 440.56

0.00

1.440.56

1.233 02

0.00

1,233.02

1.227.04

0.00

1.227.04

5.356.50

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.f

10

r 53

1.442.00

386.75

-35.00

351.75

351 75

0,00

351.75

351.75

___QxQO

351.75

1,407 00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.69+85+

20

r 54

3.914.50

1.088.81

1,60

1.090.41

881.27

____QJia

881.27

875.29

0.00

875.29

3,916.10

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.70+86+100+'

70

r 55

2.805 00

1,050.00

-400.00

650.00

1.577.50

-1.200.00

377.50

70.00

0.00

70.00

1.205.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.71 +

71

r 56

2.805.00

1,050.00

-400.00

650.00

1.577.50

-1.200.00

377.50

70.00

0.00

70.00

1.205.00

Active fixe (rd.72+88+102+118+145+161+1

7101

r 57

2.805.00

1.050.00

-400.00

650.00

1.577.50

-1.200.00

377.50

70.00

0.00

70.00

1,205.00

Construcții

710101

r 58

2.665.00

50.00

585.00

635.00

1.560.00

-1.200.00

360.00

20.00

0.00

20.00

2.050 00

Mașini, echipamente si miiloace de transpor

710102

r 59

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active cor

710103

r 60

95.00

10 00

0.00

10.00

17.50

0,00

17.50

50.00

0.00

50.00

95.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 61

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0,00

0.00

0 00

0.00

0.00

5.00

TITLUL XIV REZERVE. EXCEDENT/DEFIC

90

r 62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Excedent (rd,273)

92

r 63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

r 64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

r 65

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Autontati publice si acțiuni externe (rd 79+8(

5110

r 66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd 69+70)

01

r 67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 72)

70

r 70

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.73)

71

r 71

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd 74'

7101

r 72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

___QJ30

0.00

Construcții

710101

r 73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si miiloace de transpor

710102

r 74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active cor

710103

r 75

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r 77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Autoritati executive si legislative (rd 69+70)

511001

r 78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Autorități legislative

511001

r 79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Autoritati executive

511001'

r 80

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

r 81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

Alte servicii publice generale (rd.94)

5410

r 82

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

CHELTUIELI CURENTE (rd.84+85)

01

r 83

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 85

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0 00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.87)

70

r 86

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.88)

71

r 87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd 89

7101

r 88

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

Construcții

710101

r 89

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si miiloace de transooi

710102

r 90

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier aparatura birotica si alte active cor

710103

r 91

0 00

0 00

0.00

0 00

0 00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 92

0.00

0.00

___L00

0.00

0 00

___LQ0

0.00

0.00

0.00

o.oo]

Din total capitol

r 93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Servicii publice comunitare de evidenta a pe

541010

r 94

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

r 95

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

Ordine publica si siguranța naționala (rd 10f

6110

r 96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd 98+99)

01

r 97

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 101)

70

r 100

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.102

71

r 101

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

Active fixe (rd.103+ el06)

7101

r 102

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transpor

710102

r 104

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active cor

710103

r 105

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 106

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol

r 107

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ordine publica (rd 109)

611003

r 108

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0 00

Politie

611003

r 109

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice.si s

611050

r 110

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

r 111

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Invatamant (rd. 124+127+131+ 132+134+13)

6510

r 112

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.114+115)

01

r 113

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 114

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

000

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 115

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 117)

70

r 116

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd. 118

71

r 117

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.119+..+122)

7101

r 118

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0 00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 119

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0 00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transpor

710102

r 120

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active cor

710103

r 121

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 122

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r 123

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

învățământ preșcolar si primar (rd.125+126)

651003

r 124

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

învățământ preșcolar

651003

r 125

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

învățământ primar

651003

r 126

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

învățământ secundar (rd.128 la rd.13O)

651004

r 127

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

învățământ secundar inferior

651004

r 128

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

învățământ secundar superior

651004

r 129

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Invatamant profesional

651004

r 130

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

învățământ postliceal

651005

r 131

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

învățământ nedefinibil prin nivel (rd 133)

651007

r 132

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

învățământ special

651007

r 133

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Servicii auxiliare pentru educație (rd.135+13

651011

r 134

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0 00

Internate si cantine pentru elevi

651011

r 135

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte servicii auxiliare

651011

r 136

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

651050

r 137

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

r 138

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

Sanatate (rd. 152+153)

6610

r 139

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.141+142)

01

r 140

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 141

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 142

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 144)

70

r 143

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0 00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 145

71

r 144

0 00

0.00

___Q^o

0.00

0 00

__qm

0 00

0.00

____JLOQ.

0 00

Active fixe (rd. 146+ +149)

7101

r 145

O.OOl

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

Construcții

710101

r 146

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transpor

710102

r 147

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0 00

0 00

0.00

0 00

Mobilier, aparatura birotica si alte active cor

710103

r 148

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 149

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol

r 150

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (rd. 152+'

661050

r 151

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Crese

661050

r 152

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte instituții si acțiuni sanitare

661050

r 153

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

r 154

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cultura, recreere si reliaie (rd.167+177+179

6710

r 155

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.157+158)

01

r 156

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 157

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0,00

0 00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 158

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0 00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 160)

70

r 159

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd. 161

71

r 160

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0 00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd 162+..+165)

7101

r 161

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 162

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si miiloace de transpor

710102

r 163

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0 00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active cor

710103

r 164

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 165

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r 166

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Servicii culturale (rd 168 la 1176)

671003

r 167

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Muzee

671003

r 168

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Instituții publice de spectacole si concerte

671003

r 169

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Scoli populare de arta si meserii

671003

r 170

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Case de cultura

671003

r 171

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cămine culturale

671003

r 172

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Universități populare

671003

r 173

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Presa

671003

r 174

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Edituri

671003

r 175

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

Alte servicii culturale

671003

r 176

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Servicii recreative si sportive (rd 178)

671005

r 177

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sport

671005

r 178

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte servicii în domeniile culturii, recreern si

671050

r 179

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

r 180

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Asiqurari si asistenta sociala (rd.193+194)

6810

r 181

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.183+184)

01

r 182

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0 00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 183

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0 00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 184

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.186)

70

r 185

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd. 187

71

r 186

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0 00

Active fixe (rd. 188+ +191)

7101

r 187

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 188

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si miiloace de transpor

710102

r 189

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active cor

710103

r 190

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0,00

0 00

0.00

0.00

0 00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 191

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r 192

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

681004

r 193

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

681005

r 194

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

681005

r 195

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

*

r 196

0 00

0.00

1.00

0.00

0.00

_____Q.00

0.00

0 00

___QjOO

0 00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (rd.2(

7010

r 197

8.161.50

2.490.56

-394.00

2.096.56

2,810.52

-1.166.00

1.644 52

1.297.04

40.00

1.337.04

6.641.50

CHELTUIELI CURENTE (rd. 199+200)

01

r 198

5.356.50

1.440 56

1.60

1.442.16

1.233.02

0,00

1.233.02

1.227.04

0.00

1.227.04

5.358.10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 199

1.442.00

351.75

0.00

351.75

351 75

0,00

351 75

351.75

0.00

351 75

1.442 00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 200

3.914.50

1.088.81

1.60

1.090.41

881 27

0.00

881.27

875 29

0.00

875.29

3.916.10

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.202)

70

r201

2.805.00

1,050 00

-400.00

650.00

1.577.50

-1.200.00

377.50

70.00

0.00

70.00

1.205.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 203

71

r 202

2.805.00

1.050.00

-400.00

650.00

1.577 50

-1.200.00

377.50

70.00

0.00

70.00

1.205 00

Active fixe (rd.204+ +207)

7101

r 203

2.805.00

1.050 00

0.00

1.050 00

1.577.50

-1.200.00

377 50

70.00

0.00

70.00

1.605.00

Construcții

710101

r 204

2.665.00

1.035.00

-400.00

635.00

1.560.00

-1.200.00

360.00

20.00

0.00

20.00

1.065 0d

Mașini, echipamente si miiloace de transpor

710102

r 205

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

40.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active cor

7101031

r 206

95.00

10.00

0.00

10.00

15.50

2.00

17 50

50.00

0.00

50.00

9/.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 207

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

Din total capitol

r 208

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

Locuințe (rd 210)

701003

r 209

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

701003

r 210

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

O.QQ

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

Servicii si dezvoltare publica

701004

r 211

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciil

701050

r 212

8.161.50

2.490.56

-394.00

2.096.56

2.810.52

-1.166.00

1.644 52

1.297.04

40.00

1.337.04

6.641.50

r 213

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00,

0.00

Acțiuni oenerale economice, comerciale si c

8010

r 214

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.216+217)

01

r 215

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r216

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0,00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 217

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL frd.219)

70

r218

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.220

71

r219

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd 221+..+224)

7101

r 220

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r221

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si miiloace de transpor

710102

r 222

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active cor

710103

r 223

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

710130

r 224

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol.

r 225

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Acțiuni oenerale economice si comerciale (r

801001

r 226

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli pentru acțiuni oenerale econo

801001

r227

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

r 228

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Agricultura. silvicultura, piscicultura si vanat

8310

r 229

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.231+232)

01

r 230

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 231

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII__________

20

r 232

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.234)

70

r 233

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.235

71

r 234

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.236+. +239)

7101

r 235

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 236

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si miiloace de transpor

710102

r 237

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active cor

710103

r 238

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 239

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol

r 240

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

Aoricultura (rd.242)

831003

r 241

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

831003

r 242

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0,00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

r243

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transporturi (rd.256)

8410

r 244

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.197+198)

01

r 245

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0,00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 246

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 247

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0,00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.249)

70

r 248

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0,00

0 00

0.00

_

0.00

0 00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.250

71

r 249

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.251+..+254)

7101

r 250

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 251

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transpor

710102

r 252

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active cor

710103

r 253

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 254

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

000

0.00

0.00

000

Din total capitol

r 255

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

_

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

841050

r 256

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

r 257

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.OOl

0.00

Alte acțiuni economice (rd.270)

8710

r 258

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.260+261)

01

r 259

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 260

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

____(LQH.

0.00

0.00

TITLUL li BUNURI SI SERVICII

20

r 261

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 263)

70

r 262

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

_qm

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.264

71

r 263

0 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.265+..+268)

7101

r 264

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 265

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transpor

710102

r 266

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active cor

710103

r 267

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 268

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

__QM

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r 269

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte acțiuni economice

871050

r 270

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

r 271

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

VII REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT

9610

r 272

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

EXCEDENT

9810

r 273

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

_oo

0.00

0.00

Președinte

Helmut MathesContrasemnează

Secretar Iordan Nicopa

JUDEȚUL SIBIU

Anexa nr.0__Ia HCL nr. 162/2006


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE SI INTERNE iun.06

mii RON

Denumire

Cod

Rând

Prevederi An

Prev. Tnm. I

Prev. Tnm. II

|Prev. Tnm. III

Prev. Trim. IV

[CREDITE EXTERNE SI INTERNE - TOTAL (rd.11 + 173)

r 1

1.600.00

0.00

400.001

L——LOO1

o.oo

[CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 12+174)

70

r2

0.00

0.00

___oi

_________0.00

____Ol

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.13+175)

71

r3

000

0.00

________100.

0.00

____Ol

Active fixe (rd. 14+176)

7101

r 4

0.00

0 00

0.00

0.00

____Ol

Construcții

710101

r 5

0.00

0.00

0.00

0.00

____Ol

Mașini, echipamente si miiloace de transport

710102

Ir 6

0.00

0.00

0.00

o.oo1

____Ol

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 7

0.00

0.00

0.00

0.00

____Ol

[Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

710130

r8

0.00

0,00

0.00

o.oo

0.00

[DIN CARE:

r9

0.00

0.00

0.00

____oi

0.00

r 10

0.00

Q-.QQ

0.00

0.00

____Ol

CREDITE EXTERNE (rd.20+32+52+67+90+108+127+141+153)

r 11

0.00

0.00

0 00

0.00

____Ol

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 21+33+53+68+94+109+128+142+154)

,7Q

r 12

0.00

0.00

o.oo,

____oi

____Ol

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.22+34+54+69+92+110+129+143+155)

71

r 13

0,00

0.00

0.00

0.00

0.0.0

Active fixe (rd.23+35+55+70+93+1 11 + 130+144+156)

7101

r 14

0.00

0.00

0.00

0.00

____Ol

Construcții

710101

r 15

0.00

• 0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si miiloace de transport

710102

r 16

0.00

0.00

0.00

0.00

____Ol

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 17

0.00

0,00

0.00

0.00

____Ol

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

710130

r 18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

r 19

0.00

0.00

0.00

0.01

__________0.00

Autorități publice si acțiuni externe (rd 29)

5106

r 20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.22)

70

r 21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.23)

71

r 22

0.00

0.00

0 00

_________0.00

0.00

Active fixe (rd.24+ +27)

7101

r23

0,00

0 00

0.00

0,00

0.00

Construcții

710101

r 24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mnloace de transport__________________________________

710102

r 25

0.00

0.00,

0.00

0 00

____Ol

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

[710103

r 26

0.00

0.00

0.00

0.00;

0 00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 27

0.00

0.00

0.001

j           0.00

0.00

[Din total capitol:

r 28

OOP

0.00

0.00;

0.00

____Ol

[Autorități executive si legislative____________

510601

r 29

0.00

0.00

o.oo;

0.00

0.00

[Autorități executive

51060103

r 30

0.00

0.00

o.oo!

[           0 00

____Ol

r 31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Invatamanț (rd.41+44+48+50)______________________________________________

6506

r 32

o.oo

0.00

0 00)

OOP

0 00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.34)_______________________________________

7Q

r 33

0.00

0.00

0.00

0.00

____Ol

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.35)

71

r 34

0.00

0.00

0.00

0 00

____Ol

Active fixe (rd 36+. +39)

71Q1

r 35

0,00

0.00

0.00

o.oo

0 00

[Construcții

710101

r 36

0.00

0.00

0.00

0.00

____Ol

[Mașini, echipamente si miiloace de transport

1710102

r 37

0.00

0.00

0.00

0.00

____Ol

[Mobilier, aparatura birotica si alte active'corporale

710103

r 38

0 oo[

0.00

0 00

0,00.

0 00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

[710130

r 39

o.ooj

0.00

o.oo)

OOP

000

Din total capitol__

r 40

o.oo

0 00

OOP

0,00

0.00

învățământ preșcolar $i primar (rd 42+43)__

650603

|r 41

0.00

0.00

0.00

0 00

______111

[învățământ orescoiar

165060301

Ll42___

_m

OOP1

0 ool

OOP

0.00

învățământ primar

65060302

r 43

0.00

___om

___OM

____OM

______0M|

învățământ secundar (rd.45 la 46)

650604

r 44

0,00

0.00

0.00I

____OM

0.00

învățământ secundar inferior

65060401

r 45

0.00

0.00

0.00

0.00

____OM

învățământ secundar superior

65060402

r 46

0.00

0.001

___Q>

0.00

____OM

Invatamant profesional

65060403

r 47

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

învățământ nedefinitul prin nivel (rd. 49)

650607

r 48

0.00

0.00

O.OOI

____OM

0.00

învățământ special

65060704

r 49

0.00

0.00

0.00

____OM

0.00

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

650650

r 50

0.00

0.00

0.00

____OM

0.00

r 51

0.00

0.00

o.oo

____OM

__________0.00

Sanatate (rd.61+63)

6606

r 52

0.00

0.00

0.00

____OM

o.oo]

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.54)

70

r 53

0.00

0.00

0,00

____OM

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.55)

71

r 54

0.00

0.00

0,00

__OM

____OM

Active fixe (rd.56+..+59)

7101

r 55

0.00

0.00

_____OM.

____OM

____OM

Construcții

710101

r 56

0.00

___________.0^

___OM

0.00

__________0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 57

0.00

0.00

o.oo

_____OM

0.00

Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale

710103

r 58

0.00

o.oo

___OM

____OM

0.00

IAlte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 59

0.00

0,00

0.00

_________0.00

____OM

Din total capitol:

r 60

0.00

0.00

0.00

_________0.00

0.00

Servicii medicale in unități sanitare cu paturi (rd.62)

660606

r 61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Spitale generale

66060601

r62

0.00

0.00

0.00

0.00

____OM

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (rd.64+65)

660650

r63

0.00

0.00

0.00

0.00

__________0.00

Crese

66065003

r 64

0.00

0.00

0.00

0.00

____OM

Alte instituții si acțiuni sanitare

66065050

r65

0.00

0.00

0.00

_________0.00

0.00

r 66

0.00

0.00

0.00

0.00

____OM

Cultura, recreere si religie (rd.76+87+88)

6706

r67

0.00

0.00

0.00

_________o.oo

____OM

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.69)

70

r68

0.00

0.00

0.00

____OM

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.70)

71

r 69

0.00

0.00

0.00

____OM

0.00

Active fixe (rd.71+..+74)

71Q1

r70

0.00

0.00

0.00

____OM

____OM

Construcții

710101

r 71

0.00

0.00

0.00

0.00

____OM

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r72

0.00

0.00

0.00

_________0.00

__________0.00

Mobilier, aparatura birotica $i alte active corporale

710103

r 73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Servicii culturale (rd-77 la 86)

670603

r 76

0.00

0.00

0.00

0.00

____OM

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67060302

r77

0.00

0.00

0.00

0.00

____OM

Muzee

67060303

r78

0.00

0.00

0.00

0,00

____OM

Instituții publice de spectacole si concerte

67060304

r79

o.oo

0-00

OM

0.00

____OM

Scoli populare de arta si meseni

67060305

r 80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Case de cultura

67060306

r 81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cămine culturale

67060307

r 82

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

Centre centru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67060308

r 83

0.00

0.00

o.oo

0,00

0.00

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67060312

r 84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0-0.

Centre culturale

67060314

r 85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte servicii culturale

67060330

r 86

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

Servicii religioase

670606

r 87

0.00

0.00

0.00

0.00

____OM

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

670650

r 88

0.00

0.00

0.00

_________0.00

_____QM

r 89

0.00

0.00

o.oo

____OM

0.00

Asigurări și asistenta sociala (rd 99+100+101 + 105)

6806

r 90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.92)_______________________________________

70

r 91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.93)

71

r 92

0.00

0,00

0.00

0.00

____OM

Active fixe

7101

r 93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 95

___OM

0.00

0.00

____OM

0.00

IVIUUHICI. audidiuid UHUllUd bl dlie dUUVe UOfUUldie

(1U1U3

r yg

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0QI

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)___________

710130

r97

0.00

0.00

o.oo

____Ml

____Ol

Din total capitol;__________________________________________

r 98

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

680604

r 99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Asistența sociala pentru familie $i copii

680606

r 100

0.00

0.00

0.00

0.00

■0.00

Prevenirea excluderii sociale (rd.102 la 104)

680615

r 101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cantine de aiutor social

68061502

r 102

o.oo

0.00

0.00

0.00

0,00

Servicii sociale

68061504

r 103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00'

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

68061550

r 104

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli in domeniul asiaurarilor si asistentei sociale

680850

r 105

0.00

0.00

o 00

0.00

0.00

r 106

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00.

r 107

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Locuințe, servicii si dezvoltare oublica (rd.117+120+123+124+125)

7QQ6

r 108

0.00

.0,00

0,00

________0.00

______(Ml

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.110)

70

r 109

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd-111)

71

r 110

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.112+..+115)

7101

r 111

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

Construcții

710101

r 112

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport_________

710102

r 113

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica $i alte active corporale

710103

r 114

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 115

0.00

0.00

0.00

o.oo;

0.00

Din total capitol:

r 116

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Locuințe (rd.118+119)

700603

r 117

0.00

o.oo!

0.00

0.00

0.00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70060301

r 118

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70060330

r 119

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alimentare cu aoa si amenaiari hidrotehnice (rd. 121 + 122)

700605

r 120

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

Alimentare cu apa

70060501

r 121

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Amenaiari hidrotehnice________

70060502

r 122

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Iluminat public si electrificări rurale__________

700606

r 123

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alimentare cu oaze naturale in localități

700607

r 124

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

700650

r 125

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

r 126

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Protecția mediului (rd. 136+139)____________

74Q6

r 127

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

[CHELTUIELI DE CAPITAL frd.129)

70

r 128

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd. 130)

71

r 129

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.131+.. + 134)___________________

71Q1

r 130

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții______________

710101

r 131

0.00

0-00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 132

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica $i alte active corporale

710103

r 133

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 134

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:_________________________

r 135

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Salubritate si gestiunea deșeurilor (rd.137+138)_________________________________

740605

r 136

0,00

OOP

0.00

0.00

0.00

Salubritate_________________________________

74060501

r 137

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74060502

r 138

0.00

0,00

o.oo

0,00

0,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

740606

r 139

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

r 140

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (rd.150)

8006

r 141

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 143)

70

r 142

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

ITITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.144)

71

r 143

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

lActive fixe (rd. 145+., + 148)

7101

r 144

0.00

0.00

0.00

0.00

0-00

Construcții

710101

r 145

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

.Mașini, echipamente si miiloace de transport

710102

r 146

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 147

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

IAlte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 148

___Ml

___ow

_M

__M

0.00

Din total capitol:

r 149

0,00

0.00

0.00

0.00

OOP

Acțiuni generale, economice si comerciale (rd. 151)

800601

r 150

000

0.00

0.00

0.00

0.00

Prevenirea si combatere inundații si înghețuri

80060106

r 151

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

r 152

0.00

0.00

0.00

0.00

Q.QQ

Transporturi (rd.162+166+168)

8406

r 153

OOP

0.00

0.00

0,00

OOP

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 155)

70

r 154

0.00

0.00

0.00

Q.QQ

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.156)

71

r 155

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe (rd.157+,, + 160)

7101

r 156

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții ________________

710101

r 157

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 158

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 159

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 160

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:__

r 161

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

Transport rutier (rd. 163 la 165)

840603

r 162

0.00

0.00

OOP

0.00

0,00

Drumuri și poduri

84060301

r 163

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Transport în comun

84060302

r 164

0.00I

0.00

0,00

0.00

0.00

Străzi          _______________

84060303

r 165

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

Transport aerian (rd.167)

840606

r 166

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

Aviația civila_________________

84060602

r 167

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

.Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

840650

r 168

0.00

OOP

0.00

0,00

0,00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9606

r.169 r 170

___________SLfîQ.

0,00

_m

0.00

___QM

0,00

____oa

0,00

____CM

0,00

DEFICIT

9906

r 171

Q.QQ

0.00

0.00

0,00

0.00

r 172

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

CREDITE INTERNE (rd.182+193+214+229+250+265+283+297+309)

r 173

1.600.00

0,00

400.00

1.200.00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.183+194+215+230+251+266+284+298+310)

70

r 174

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.184+195+216+231+252+267+285+299-

71

r 175

0.00

Q.QQ

0.00

Q.QQ

0,00

Active fixe (rd.185+196+217+232+253+268+286+300+312)

7101

r 176

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

Construcții

710101

r 177

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport___________

[Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710102

710103

r 178 r 179

0.00

0.00

_

0.00

__om.

0.00

____m.

0.00

0,00

0.00

Aite_active fixe (iunclusiv reparații capitale) ___________

710130

r 180

0 00

0.00

0.00

0,00

0,00

r 181

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

Autorități publice si acțiuni externe (rd-191)________________________________________

5107

r 182

0.00

0,00

0,00

ooo

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.184)

70

r 183

0,00

0,00

000

0.00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.185)

71

r 184

0.00

0.00

0,00

ooo

0,00

Active fixe (rd.186+..+189)

71Q1

r 185

0,00

Q.QQ

000

0,00

0,00

Construcții

710101

r 186

0,00

0.00

________0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente și mijloace de transport

710102

r 187

0.00

0,00

0,00

0,00

ooo

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 188

0.00

Q.QQ

0,00

Q.QQ

_________0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 189

OOP

0,00

0,00

0 oo

0,00

Din total capitol:_______________________________________________________________________

Autorități executive si legislative

510701

r 1.90 r 191

0.00

0.00

___OM

0.00

___ML

0,00

______OQ.

_________0,00

_________0.00

0.00I

r 192

0,00

0,00

Q.QQ

Q.QQ

Q.QQ

Invatamanț (rd.202+205+209+210+212)___________________________________

6507

r 193

0.00

0.00

0,00

000

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.195)__________

70

r 194

0,00

0,00

Q.QQ

0,00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCiARE (rd.196) Active fixe (rd.197+,,+200)

71__________

7101

r 195

r 196

_

0.00

____OM

0,00

__m

Q.QQ

0.00

0,00

__M

__________0,00

Construcții

710101

r 197

0.00

0,00

Q.QQ

_________0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 198

000

0.00

0.00

0,00

_________0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 199

0.00

0,00

Q.QQ

0,00

0,00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 200

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

j Din total capitol:

r 201

0.00

0.00

_____coc

________Q_0C

______qmJ

învățământ preșcolar și primar (rd.203+204)

650703

r202

0.00

0.00

0.00

______222

0.00

învățământ preșcolar

65070301

r 203

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

învățământ primar

65070302

r204

O.OOl

_____222

__222

0.00

0-00

învățământ secundar (rd.206 la 208)

650704

r 205

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

învățământ secundar inferior

65070401

r 206

0.00

0.00

0.00

______222

0.00

învățământ secundar suoerior

65070402

r 207

0.00

0.00

0.00

____OM

0.00

Invatamant profesional

65070403

r 208

0.00

_____222

0.00

0.00

0.00

învățământ postliceal

650705

r 209

0.00

0.00

0.00.

______222

______222

învățământ nedefinibil prin nivel (rd.211)

650707

r210

0,00

0.00

_____222

0.00

0.00

învățământ special

65070704

r 211

0.00

0.00

0,00

_________0.00

0.00

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

650750

r212

0.00

0.00

_____222

0.00

020

r 213

0.00

0.00

0.00

______222

0.00

Sanatate frd.223+225)

6607

r 214

0.00

________0.00

2.02

0.00

______222

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.216)

70

r 215

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.217)

71

r 216

0.00

______222

0.00

______222

0.00

Active fixe (rd.218+..+220)

7101

r 217

0.00

0.00

0.00

____cm

0.00

Construcții

710101

r 218

0.00

______222

_____222

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 219

OOP

_____222

_____222

______222

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 220

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe (iunciusiv reparații capitale)

710130

r 221

0.00

0.00

0.00

______222

0.00

Din total capitol:

r 222

0.00

0.00

0,00

______222

0.00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (rd.224)

660706

r 223

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Spitale generale

66070601

r 224

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli in domeniu sănătății (rd.226+227)

660750

r 225

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Crese

66075003

r 226

0.00

0.00

0.00

0.00

_________0.00

Alte instituții si acțiuni sanitare

66075050

r 227

0,00

o.oo

______222

0.00

0.00

r 228

0.00

0.00

0.00

0.00

____ou

Cultura, recreere și religie (rd-238+248)

6707

r 229

0.00

0.00

0.00

0.00

______222

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.231)

70__

r 230

0.00

0.00

0.00

0.00

_________0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 232)

71

r 231

0.00

0.00

0.00

0.00

____om

Active fixe (rd.233+..+236)

71Q1

r 232

0.00

0.00

0.00

0.00

______222

Construcții

710101

r 233

0.00

0.00

0.00

______222

_____o

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r234

0.00

0.00

0.00

0.00

______222

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 235

0.00

0.00

0.00

0.00

______222

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 236

0.00

0.00

0.00

0.00

____om

Din total capitol:

r 237

0.00

0,00

0.00

0,00

____cm

Servicii culturale (rd.239 la 247)

670703

r 238

0.00

0.00

0.00

0,00

______222

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67070302

r 239

0.00

0.00

0.00

0 00

0,00

Muzee

67070303

r240

0.00

0.00

0.0.0

0.00

____02

Instituții publice de spectacole si concerte

67070304

r 241

0.00

0.00

0.00

0.00

_____222

Scoli populare de arta si meserii

67070305

r 242

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Case de cultura

67070306

r 243

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

Cămine culturale

67070307

r 244

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Centre centru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67070308

r 245

0.00

0.00

0.00

0.00

______222

[Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67070312

r 246

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte servicii culturale

67070330

r 247

000

0.00

0.00

0.00

______222

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

670750

r 248

0.00

0.00

O.OOl

OOP

0.00

r 249

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Asigurări și asistenta sociala (rd.259 la 261)

6807

r 250

0.00

0.00

0.00

0.00

______222

ICHELTUIELI DE CAPITAL (rd.252)

70

r 251

O.OOl

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.253)____________________________

71

r 252

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

Active fixe (rd.254+.,+257)

7101

r 253

0.00

0.00

0.001

0.00

0.00

Construcții

710101

r 254

_____222

0.00

O.OOl

______222

________222]

Mașini, echipamente si miiloace de transDort

710102

r 255

0.00

0.00

0.00

____Om

0.00I

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 256

0.00

0.00

0,00

____Qm

____om

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 257

0.00

o.oo

0.00

____cm

____om

Din total capitol:

r 258

0.00

o.oo

_____LQH

_________0.00

0.00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

680704

r 259

0.00

o.oo

0.00

____QM

____om

Asistenta sociala pentru familie si copii

680706

r 260

0.00

_

0.00

_

0.00

Prevenirea excluderii sociale (rd.262+263)

680715

r 261

0.00

0,00

o.oo

____om

0.00

Cantine de aiutor social

68071502

r 262

0.00

0,00

0.00

____cm

0.00

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

68071550

r 263

o.oo

0.00

Qm

____om

0.00

r 264

0.00

0.00

0.00

____om

0.00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (rd.274+277+280+281)

7007

r265

0.00

0.00

Q.Q.Q.

____om

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.267)

7Q

r 266

0.00

0.00

o.oo

0.00

____om

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.268)

71

r 267

0.00

0.00

0.00

0.00

____om

Active fixe(rd.269+..+272)

7101

r 268

0.00

0.00

___(W

____om

0.00

Construcții

710101

r 269

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r270

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 271

0.00

0.00

0.00

____om

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 272

0.00

o.oo

o.oo

____om

0.00

Din total capitol:

r273

0.00

0.00

0.00

____cm

____om

Locuințe (rd.275+276)

700703

r274

0.00

0.00

0.00

____om

0.00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70070301

r275

0.00

0.00

0.00

____om

____om

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70070330

r 276

0.00

0.00

0.00

____om

0.00

Alimentare cu aoa si amenaiari hidrotehnice (rd.278+279)

700705

r 277

0.00

0.00

____Qm

____om

____om

Alimentare cu apa

70070501

r 278

0.00

0.00

0.00

0.00

____om

Amenaiari hidrotehnice

70070502

r 279

0.00

0.00

0.00

____om

____om

Iluminat public $i electrificări rurale

700706

r 280

0.00

0.00

o.oo

____om

0.00

Alimentare cu oaze naturale in localități

700707

r 281

0.00

0.00

0.00

0.00

____om

r 282

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Protecția mediului (rd.292+295)

7407

r 283

0.00I

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.285)

70

r284

Q.Q.Q.

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.286)

71

r285

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

Active fixe (rd.287+..+290)

7101

r 286

0.00.

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r 287

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 288

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 289

0.00

0,00

Q.QQ

0.00

____om

Alte active fixe (iunclusiv reoaratii capitale)

710130

r 290

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

Din total capitol:

r 291

0.00

0.00

0,00

0.00

____om

Salubritate si gestiunea deșeurilor (rd.293+294)

740705

r 292

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Salubritate

74070501

r 293

0.00

0.00

0.00

_________0.00

0.00

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74070502

r 294

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00.

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

740706

r 295

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

r 296

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00.

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (rd.306)

8007

r 297

1.600.00

0.00

400.00

1.200.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd,299)

70

r 298

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00.

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE ,'rd.300)

71

r 299

0-00

0.00

0.00

0.00

0,00.

Active fixe (rd.3Q1+..+3Q4)

7101

r 300

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

Construcții

710101

r 301

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si miiloace de transport

710102

r 302

0.00

0.00

0.00

0.00

____om

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 303

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00.

|Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 304

0.00

0.00

0.00

0.00

____om

Din total capitol:

r 305

0.00

0.00

0.00

Q.00

____om

Acțiuni generale, economice si comerciale (rd.307)

800701

r 306

1.600.00

0.00

400.00

1.200.00

0.00

Prevenire si combatere inundații si înghețuri

80070106

r 307

____OQ

0.00

0.00

0.00

0.00

r 308

0.00

0.00

0.00

0.00

_________0.00

Transporturi (rd.318+322+324)

84Q7

r 309

0.00

0.00

0.00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.311)

70

r 310

_

0.00

0.00

___OM

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE îrd.312)

71

r 311

0.00

0.00

0,00

0,00

____OM

Active fixe (rd.313+. .+316)

7101

r 312

0.00

o.oo

0.00

______(MG

______GGG

Construcții

710101

r 313

0,00

0,00

o.oo

____Ml

_________0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 314 .

o.oo

_____(MG

o.oo

______(MG

____Ml

Mobilier, aoaratura birotica si alte active corporale

710103

r 315

0.00

o.oo

0,00

_________0.00

______MQj

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 316

o.oo

___Ml

_____GUG

____Ml

____Ml

Din total capitol;

r 317

0.00

0.00

_____(MG

________GGQJ

____MG

Transport rutier frd.319 la 321)

840703

r 318

0.00

0.00

___MG

______GGG

______GGG

Drumuri si poduri

84070301

r 319

0.00

0.00

_M

______(MO

____MU

Transport în comun

84070302

r 320

0.00

0.00

________0.00

0,00

______GGG

Străzi

84070303

r321

0.00

0.00

o.oo

_________0.00

0,00

Transport aerian (rd.323)

840706

r322

0.00

0.00

_______QjQG

______GGG

0.00

Aviația civila

84070602

r 323

___Ml

______OM.

_

____OM

____Ml

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

840750

r 324

0.00

_____(MG

____Ml

____Ml

0,00

r 325

0.00

o.oo

0.00

_________0.00

____OM

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

9607

r 326

0,00

0 00

____Ol

______GGG

_______GGG

DEFICIT__________________________________________________________

W_

r.327._

0.00

o.oo

____MO

____Ml

____MG

Page -1 of 1

Președinte

Helmut MathesContrasemnează

Secretar

Iordan Nicqla