Hotărârea nr. 161/2006

HOTARAREA NR. 161 privind rectificarea bugetului local pe anul 2006

JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOC AL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.161

privind rectificarea bugetului local pe anul 2006

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 25.05.2006,

Analizând raportul nr. 83765/2006 prin care Direcția Economică propune aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2006,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale. buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 15 alin.2 din 0.1 l.(i. nr. 45'2003.

în temeiul art. 38 alin. 2 lit. d și ale art. 46 din Legea nr. 215'2001 privind administrația publică locală.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Sibiu pe anul 2006, conform anexei nr 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului, la venituri proprii, cu suma de 1 10 mii lei la Colegiul Economic "George Barițiu” conform anexelor nr.2 - 5 care tac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului, la venituri proprii, cu suma de 18 mii Ici la Școala cu cls. I-VI1I nr. 21 conform anexelor nr.6. 7 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă rectificarea bugetului, la venituri proprii, cu suma de 0.5 mii lei la Școala cu cls. I-VIII nr. 2 conform anexelor nr.8. 9 care lac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă rectificarea bugetului la titlul II ‘■Bunuri și Servicii” cu suma de 212.55 mii lei la Serviciul Public de .Administrare a Unităților de învățământ Preuniv ersilar de Stat, conform anexei nr. 10 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Primarul municipiului Sibiu și directorii instituțiilor menționate . vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.05.2006

Președinte

Helmut MathesPENTRU COjtaWTATE

CUCREINMiji


( ontrasemnează

SECRETAR

iordan Nidpla

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


ANEXA NR 1 LAHCL 161 / 2006


RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL

Denumire indicator

Capitol bugetar

Plan anual

influențe

Plan rectificat anual

Plan inițial trim 2

influențe

Plan rectificat trim 2

Plan inițial trim 3

influențe

Plan rectificat trim 3

Plan inițial trim 4

influențe

Plan rectificat trim 4

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42 02 29

130 00

200 00

330.00

32 50

100 00

132,50

32 50

100 00

132.50

32 50

0.00

32 50

Servicii și dezvoltare publică

70 02 50 71 01 30

40.550 94

200 00

40 750 94

22,466 51

100.00

22,566 51

8.311 15

100.00

8 411 15

3.083 78

0.00

3.083 78

Impozit clădiri persoane juridice

07 02 01 02

18.997 50

-208 20

18.789 30

5,122 50

-208.20

4.914 30

5.625 00

0 00

5.625.00

3,025.00

0 00

3,025 00

învățământ

65 02 20

5 342 58

212.55

5.555 13

2.162 61

212.55

2.375.16

850 04

0.00

850 04

249 90

0 00

249 90

Ordine publică și siguranță națională

61 02.03 04 51 01 01

1.497 50

-447.75

1 049 75

942 50

-447.75

494 75

266 57

0.00

266 57

288 43

0.00

288 43

Servicii și dezvoltare publică

70 02 50 51 01 01

10.331 00

12.00

10.343.00

2.817 49

12.00

2,829 49

2,422 23

0 00

2.422 23

2,323 54

0.00

2,323 54

Autorități executive

51 02 01 03 71 01 03

2,180.00

15.00

2.195 00

980 00

15.00

995.00

300 00

0.00

300 00

0 00

0.00

0 00

Donații și sponsorizări

37 02 01

4.613.68

6 30

4 619 98

2 393 18

6.30

2,399.48

1,893.18

0 00

1,893 18

93 18

0.00

93 18

Servicii și dezvoltare publică

70 02 50 71 01 01

42.349 14

6.30

42.355 44

11.310 00

6 30

11.316.30

15.073 05

0.00

15 073 05

8.150 00

0 00

8.150 00

PREȘEDINTE

HELMUTMATHES


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

IORDAN NICOLA

.           uubAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

COLEGIUL ECONOMIC „GEORGE BARITIU" SIBIU

ANEXA NR

LA HCL NR J.-.'.. -X - <_■


SITUAȚIA VENITURILOR

(mii lei)

Denumire

Cod

Rând

Prevederi

An 2006 aprobat

Prev

Trim II aprobat

Rectificare

Prev.

Trim. II rectificat

Prev an 2006 rectificat

TOTAL VENITURI (rd 2+26+29)

0015

r 1

394.35

102 51

110 00

212.51

504 35

1 VENITURI CURENTE (rd.3)

0015

r2

394 35

102.51

110 00

212.51

504 35

C VENITURI NEFISCALE (rd 4+9)

r 3

394 35

102.51

110 00

212 51

504 35

C1 VENITURI DIN PROPRIETATE (rd 5)

r4

23 62

5.91

5 91

23 62

Venituri din proprietate (rd 6+7+8)

3015

r5

23.62

5 91

5 91

23 62

Venituri din concesiuni si închirieri

301505

r6

23 62

5.91

5 91

23 62

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

301509

r7

0.00

0 00

0 00

0 00

Alte venituri din proprietate

301550

r8

0 00

0.00

0 00

0 00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd 10+20+22+24)

r9

370.73

96 60

110 00

20660

480.73

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (rd 11 la rd.19)

3315

r 10

370.73

96 60

110 00

206 60

480 73

Taxe si alte venituri in mvatamant

331505

r 11

153 93

40.20

79 00

119 20

232 93

Venituri din prestări de servicii

331508

r 12

0 00

0 00

0 00

0 00

Contribuția de intretinere a persoanelor asistate

331513

r 13

0 00

0.00

0.00

0.00

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

331514

r 14

214 80

55 90

55.90

214 80

Venituri din valorificarea produselor obtmute din activitatea proprie sau anexa

331516

r 15

0 00

0 00

0 00

0.00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si [

331517

r 16

0.00

0 00

0 00

0 00

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale artistice si sportive

331519

r 17

0 00

0 00

0.00

0 00

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

331521

r 18

0 00

0 00

0 00

0 00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

331550

r 19

0 00

0 00

0 00

0 00

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (rd 21)

3415

r 20

0.00

0 00

0 00

0 00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

341550

r 21

2 00

0 50

31 001

31 50

33 00

Amenzi, penalitati si confiscări (rd 23)

3515

r 22

0 00

0 00

0 00

0 00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

351550

r23

0.00

0 00

0.00

0.00

Diverse venituri (rd.25)

3615

r 24

0 00

0 00

0 00

0 00

Alte venituri

361550

r25

0.00

0 00

0 00

0.00

II VENITURI DIN CAPITAL (rd 27)

r 26

0.00

0 00

0 00

0.00

Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.28)

3915

r 27

0 ool

0.00

0 00

0 00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

391501

r28

0.00

0 00

0 00

0.00

IV SUBVENȚII (rd 30)

r29

0.00

0.00

0 00

0 00

Subvenții de la alte administrații (rd. 31)

4315

r 30

0.00

o.oo'

0 00

0 00

Subvenții pentru instituții publice

431509

r 31

0.00

0.00

0 00

0.00

0015

r 32

0 00

0 00

0.00

0 00

0015

r 33

0 00

0 00

0 00

0 00

TOTAL CHELTUIELI (rd.49+63+90+106+132+148 + 165+180 + 195+209)

r 34

394 35

102.51

110 00

212 51

504 35

CHELTUIELI CURENTE (rd.50+64+91 + 107+133+149+166+181 + 196+210)

01

r 35

394 35

102.51

110 00

212.51

504.35

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd 51+65+92+108+134+150+167+182+197+211

10

r 36

137.05

38.21

60 00

98 21

197.05

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.52+66+93+109+135+151 + 168+183+198+212)

20

r 37

249.30

64 30

50 00

114 30

299 30

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 53+67+94+110+136+152+169+184+199+213)

70

r 38

8.00

0 00

0 00

8.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 54+68+95 + 111+137+1 53+170+185+200+214)

71

r 39

8 00

0 00

0.00

8.00

Active fixe (rd 55+69+96+112+138+154+171 + 186+201+215)

7101

r40

8 00

0.00

0 00

8 00

Construcții

710101

r 41

0 00

0.00

0.00

0 00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 42

0 00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r43

8 00

0.00

0.00

8.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r44

0 00

0 00

0.00

0 00

TITLUL XIV REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT (rd 223)

90

r 45

0.00

0.00

0 00

0 00

Excedent (rd 224)

92

r 46

0.00

0 00

0 00

0 00

r47

0 00

0.00

0.00

0 00

r 48

0.00

0 00

0 00

0 00

Alte servicii publice generale (rd.61)

5415

r49

0.00

0 00

0 00

0 00

CHELTUIELI CURENTE (rd.51+52)

01

r 50

0 00

0.00

0 00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 51

0 00

0.00

0.00

0 00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r52

0.00

0 00

0 00

0 00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 54)

'70

r 53

0 00

0.00

0 00

0 00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 55)

71

r 54

0 00

000

0.00

0.00

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

7101

r 55

0.00

0 00

0 00

0 00

Construcții

710101

r 56

0 00

0.00

0.00

0 00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 57

0 00

0 00

0 00

0 00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 58

0 00

0 00

0 00

0 00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 59

0 00

0 00

0 00

0 00

Din total capitol:

r 60

0 00

0 00

0 00

0 00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

541510

r 61

0.00

0 00

0 00

0 00

r 62

0 00

o oo1

0 00

0 00

Invatamant (rd 75+78+82+83+85+88)

6515

r 63

394.35

102 51

110.00

212 51

504 35

CHELTUIELI CURENTE (rd.65+66)

01

r 64

394 35

102 51

110 00

212 51

504 35

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 65

137 05

38.21

60.00

98 21

197.05

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 66

249 30

64 30

50 00

114 30

299 30

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 68)

70

r 67

8 00

0 00

0.00

8 00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 69)

71

r 68

8.00

0 00

0 00

8 00

Active fixe (rd 70 la 73)

7101

r 69

8 00

0.00

0 00

8 00

Construcții

710101

r 70

0.00

0 00

0.00

0 00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 71

0.00

0 00

0 00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 72

8 00

0.00

0.00

8.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 73

0.00

0 00

0.00

0.00

Din total capitol

r 74

0.00

0 00

0 00

0.00

Invatamant preșcolar si primar (rd 76+77)

651503

r 75

0 00

0 00

0.00

0 00

Invatamant preșcolar

65150301

r 76

0 00

0 00

0 00

0.00

Invatamant primar

65150302

r 77

0 00

0 00

0 00

000

Invatamant secundar (rd 79 la rd 81)

651504

r 78

0.00

0 00

0.00

0 00

Invatamant secundar inferior

65150401

r79

0.00

0.00

0 00

0.00

Invatamant secundar superior

65150402

r 80

0.00

0.00

0 00

0 00

Invatamant profesional

65150403

r 81

0.00

0 00

0.00

0 00

Invatamant postliceal

651505

r 82

179 55

4661

79.00

125 61

258 55

Invatamant nedefinitul prin nivel (rd 84)

651507

r83

0.00

0.00

0 00

0 00

Invatamant special

65150704

r 84

0.00

0 00

0 00

0 00

Servicii auxiliare pentru educație (rd 86+87)

651511

r 85

214 80

55 90

31.00

86 90

245 80

Internate si cantine pentru elevi

65151103

r 86

214.80

55.90

31.00

86 90

245 80

Alte servicii auxiliare

65151130

r87

0 00

000

0.00

0.00

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

651550

r 88

0.00

0.00

0 00

0 00

r 89

0.00

0 00

0 00

0 00

Sanatate (rd 102)

6615

r 90

0 00

0 00

0 00

0 00

CHELTUIELI CURENTE (rd 92+93)

01

r 91

0.00

0 00

0 00

0 00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r92

0 00

0 00

0.00

0 00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 93

0.00

0 00

0.00

0 00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 95)

70

r 94

0 00

0 00

0.00

0 00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 96)

71

r 95

0 00

0 00

0.00

0.00

Active fixe (rd.97 la 100)

7101

r 96

0 00

0 00

0 00

0.00

Construcții

710101

r 97

0.00

0 00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 98

000

0 00

0 00

0 00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 99

0.00

0 00

0.00

0 00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 100

0.00

0 00

0.00

0.00

Din total capitol:

r 101

0 00

0 00

0 00

0 00

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (rd.103+104)

661550

r 102

0.00

0.00

0 00

0 00

Crese

66155003

r 103

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte instituții si acțiuni sanitare

66155050

r 104

o.ool

0 00

0 ool

0 00

r 105

0 00

o.oo1

0.00

0 00

Cultura, recreere si religie (rd. 118+128+130)

6715

r 106

0 00

0 00

0 00

0 00

CHELTUIELI CURENTE (rd 108+109)

01

r 107

0.00

0 00

0.00

0 00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 108

0 00

0 00

0.00

0 00

• TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 109

0 00

0 00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 111)

70

r 110

0 00

0.00

0 00

0 00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 112)

71

r 111

0.00

0.00

0 00

0,00

Active fixe (rd.113+.+116)

7101

r 112

0 00

0.00

0 00

ooo

Construcții

710101

r 113

0 00

0 00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 114

0 00

0 00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 115

0 00

0 00

0 00

0 00

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

710130

r 116

0 00

0 00

0.00

0.00

Din total capitol:

r 117

0 00

0 00

0 00

0 00

Servicii culturale (rd 119 la 127)

671503

r 118

0 00

0 00

0.00

0.00

Muzee

67150303

r 119

0 00

0.00

0.00

0 00

Instituții publice de spectacole si concerte

67150304

r 120

0.00

0.00

0.00

0 00

Scoli populare de arta si meserii

67150305

r 121

0.00

0 00

0 00

0 00

Case de cultura

67150306

r 122

000

0 00

0 00

0 00

Cămine culturale

67150307

r 123

0 00

0 00

0.00

0.00

Universități populare

67150309

r 124

0 00

0.00

0.00

0.00

Presa

67150310

r 125

0.00

0.00

0 00

0.00

Edituri

67150311

r 126

0 00

0 00

0 00

0.00

Alte servicii culturale

67150330

r 127

0 00

0 00

0 00

0.00

Servicii recreative si sportive (rd 129)

671505

r 128

0.00

0 00

0.00

0.00

Sport

67150501

r 129

0.00

0 00

0 00

0 00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

671550

r 130

0.00

0.00

0 00

0.00

r 131

0 00

0.00

0 00

0.00

Asigurări si asistenta sociala (rd 144 + 145)

6815

r 132

0.00

0 00

0.00

0 00

CHELTUIELI CURENTE (rd.134+135)

01

r 133

0.00

0 00

0.00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 134

0.00

0 00

0 00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 135

0 00

0.00

0.00

0 00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 137)

70

r 136

0.00

0 00

0 00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 138)

71

r 137

0.00

0 00

0.00

0 00

Active fixe (rd. 139 la 142)

7101

r 138

0.00

0.00

0 00

0 00

Construcții

710101

r 139

0.00

0.00

0 00

0 00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 140

0.00

0.00

0 00

0 00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 141

0 00

0.00

0.00

0 00

Alte active fixe (lunclusiv reparații capitale)

710130

r 142

0 00

0.00

0 00

0 00

Din total capitol

r 143

0 00

0 00

0.00

0 00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

681504

r 144

0 00

0 00

0.00

0 00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (rd 146)

681505

r 145

0 00

0.00

0 00

0 00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68150502

r 146

0 00

0.00

0 00

0 00

r 147

0 00

0 00

0 00

0 00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (rd 160+162+163)

7015

r 148

0 00

0 00

0 00

0 00

CHELTUIELI CURENTE (rd 150+151)

01

r 149

0 00

0.00

0 00

0 00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 150

0 00

0 00

o ool

0 00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 151

0 00

0 00

0.00

0 00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 153)

70

r 152

0 00

0 00

0 00

0 00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 154)

71

r 153

0 00

0 00

0 00

0 00

Active fixe (rd 155 la 158)

7101

r 154

0 00

o ool

0.00

0 00

Construcții

710101

r 155

0 00

0.00

0 00

0 00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 156

0 00

0.00

0 00

0 00

Mobrlier. aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 157

0.00

0 00

0.00

0 00

Alte active fixe (lunclusiv reparații capitale)

710130

r 158

0 00

0 00

0 00

0.00

Din total capitol

r 159

o.oo1

0.00

0.00

0 00

Locuințe (rd. 161)

701503

r 160

0 00

0.00

0 00

0 00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70150301

r 161

0 00

0 00

0 00

0 00

Servicii si dezvoltare publica

701504

r 162

0.00

0 00

0.00

0 00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

701550

r 163

0.00

0 00

0.00

0 00

r 164

000

0 00

0 00

0.00

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (rd. 177)

8015

r 165

0 00

0 00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd 167+168)

01

r 166

0.00

0 00

0.00

0 00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 167

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 168

0.00

0.00

0.00

0 00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 170)

70

r 169

0.00

0.00

0 00

0 00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 171)

71

r 170

0.00

0.00

0 00

0 00

Active fixe (rd 172 la 175)

7101

r 171

0.00

0 00

0 00

0 00

Construcții

710101

r 172

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 173

0.00

o.ool

0.00

0 00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 174

0.00

0 00

0 00

0 00

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

710130

r 175

0.00

0.00

0 00

0 00

Din total capitol:

r 176

0.00

0 00

0 00

0 00

Acțiuni generale economice si comerciale (rd 178)

801501

r 177

0.00

0 00

0 00

0 00

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80150130

r 178

0.00

0.00

0 00

0 00

r 179

0 00

0 00

0 00

0 00

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (rd. 193)

8315

r 180

0.00

0 00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd 182+183)

01

r 181

0.00

0.00

0 00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 182

0 00

0.00

0 00

0 00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 183

0.00

0 00

0 00

0 00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 185)

70

r 184

0.00

0 00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd. 186)

71

r 185

0 00

0 00

0 00

0 00

Active fixe (rd 187 la 190)

7101

r 186

0 00

0 00

0 00

0 00

Construcții

710101

r 187

0 00

0 00

0 00

0 00

Mașini echipamente si mijloace de transport

710102

r 188

0.00

0 00

0 00

0 00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 189

0 00

0 00

0.00

0 00

Alte active fixe (lunclusiv reparații capitale)

710130

r 190

0 00

0.00

0 00

0 00

Din total capitol

r 191

0 00

0 00

0 00

0 00

Agricultura (rd 193)

831503

r 192

0.00

0 00

oool

0 00

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

83150330

r 193

0 00

0 00

o.oo1

0 00

r 194

0.00

0 00

0 00

0 00

Transporturi (rd.207)

8415

r 195

0 00

0.00

0 00

0 00

CHELTUIELI CURENTE (rd 197+198)

01

r 196

0 00

0.00

0 00

0 00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 197

0.00

0 00

0.00

0 00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 198

0 00

0 001

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 200)

70

r 199

0 00

o oo'

0 00

0 00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 201)

71

r 200

0 00

o.oo1

0 00

0.00

Active fixe (rd 202 la 205)

7101

r 201

0 00

0.00

0.00

0 00

Construcții

710101

r 202

0 00

0 00

0 00

0 00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 203

0.00

0.00

0.00

0 00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 204

0 00

0.00

0 00

0 00

Alte active fixe (lunclusiv reparații capitale)

710130

r 205

0 00

0.00

0.00

0.00

Din total capitol:

r 206

0.00

0 00

0 00

0 00

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

841550

r 207

0.00

0.00

0 00

0.00

r 208

0 00

0.00

0.00

0 00

Alte acțiuni economice (rd.221)

8715

r 209

0 00

0 00

0 00

0 00

CHELTUIELI CURENTE (rd.211+212)

01

r 210

0 00

0 00

0 00

000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 211

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 212

0.00

0.00

0.00

0 00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 214)

70

r 213

0.00

0.00

0 00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 215)

71

r214

0.00

0.00

0.00

0 00

Active fixe (rd 216 la 219)

7101

r215

0 00

0.00

0.00

0.00

Construcții

710101

r216

0 00

0.00

oool

0 00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r217

0.00

0.00

0 ool

0 00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r218

0.00

0 00

0 00

0 00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 219

0 00

0.00

0.00

0 00

Din total capitol

r 220

0.00

0.00

0 00

0 00

Alte acțiuni economice

871550

r221

0.00

0 00

0.00

0.00

r 222

0 00

0.00

000

0 00

VII REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT

9615

r 223

0 00

0 00

0.00

0.00

EXCEDENT

9815

r 224

0 00

0 00

0.00

0.00

PREȘEDINTE

HtLNLiT ^/ȚiW.E-nCONTRASEMNEAZĂ ' SECRETAR.

IORDAN NICOLA

AN I E1: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

COLEGIUL ECONOMIC ,, GEORGE BARITIU " SIBIU

ANEXA NR...... ..

LA HCL NR \ ' ■ •-Xto


Rectificare bugetara

capitol: 65.15 - AUTOFINANT. INVATAMANT___________________________________________________________________(mii lei)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi An inițial 2006

Prev.

Trim II aprobat

rectificare trim II

trim. II rectificat

An rectificat 2006

1

TOTAL CHELTUIELI

394 35

102.51

110.00

212 51

504.35

2

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

137 05

38.21

60 00

98 21

197.05

3

Cheltuieli salariate in bani

1001

116 50

28.98

32 00

60.98

148.50

4

Salarii de baza

100101

22.54

6 64

6 64

22.54

5

Salarii de merit

100102

0.90

0.22

3 00

3.22

3.90

6

Indemnizație de conducere

100103

0 00

0 00

0 00

0 00

7

Spor de vechime

100104

14 26

3 56

3 56

14 26

8

Sporuri pentru condiții de munca

100105

0.34

0 08

0 08

0 34

9

Alte sporuri

100106

0 93

0.22

2.00

2.22

2 93

10

Ore suplimentare

100107

0 00

0 00

0 00

0.00

11

Fond de premii

100108

8.63

0 00

3 00

3.00

11 63

12

Prima de vacanta

100109

0 00

0.00

0.00

0.00

13

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100110

54.36

15 83

15 83

54 36

14

Fond aferent plătii cu ora

100111

5 78

1.45

20 00

21 45

25.78

15

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatu

100112

0 00

0 00

0 00

0.00

16

Indemnizații de delegare

100113

0.00

0 00

0.00

0 00

17

Indemnizații de detașare

100114

3.00

0 60

0 60

3.00

18

Alocații ptr.transportul la si de la locul de munca

100115

0 00

0 00

0 00

0 00

19

Alocații pentru locuințe

100116

0 00

0.00

0.00

0.00

20

Alte drepturi salariate in bani

100130

5 76

0.38

4 00

4 38

9.76

21

Cheltuieli salanale in natura

1002

0.00

0.00

0.00

0 00

22

Tichete de masa

100201

0.00

0.00

0.00

0 00

23

Norme de hrana

100202

0.00

0.00

0.00

0 00

24

Uniforme si echipament obligatoriu

100203

o.ool

o.oo'

0 00

0 00

25

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

100204

000

0.00

0.00

0.00

26

Transportul la si de la locul de munca

100205

0.00

0.00

0 00

0 00

27

Alte drepturi salariate in natura

100230

0.00

0.00

0 00

0 00

28

Contribuții

1003

20.55

9 23

28 00

37.23

48.55

29

Contribuții de asigurări sociale de stat

100301

13.74

6.25

18 00

24.25

31 74

30

Contribuții de asigurări de șomaj

100302

1.87

0.85

3.00

3.85

4 87

31

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

100303

4.37

1.99

6 00

7.99

10 37

32

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

100304

0.57

0 14

1 00

1.14

1 57

33

Prime de asigurare viata plătite de anaajator ptr angajați

100305

0 00

0.00

0.00

0.00

34

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

249 30

64.30

50 00

114 30

299.30

|______35

Bunuri si servicii

2001

127.80

31.60

47 00

78 60

174 80

- -

ZUUIU 1

3. ZU

1.00

1 00

2.00

4.70

37

Materiale pentru curățenie

200102

4.60

1.20

30 00

31.20

34 60

38

încălzit. Iluminat si forța motrica

200103

76.00

21.00

6 00

27 00

82 00

39

Apa, canal si salubritate

200104

21.00

3.50

000

3 50

21 00

40

Carburanți si lubrefianti

200105

0 00

0 00

0 00

0 00

41

Piese de schimb

200106

0.00

0.00

0 00

0.00

42

Transport

200107

0.00

0.00

0 00

0 00

43

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

2.80

0 70

1 00

1.70

3 80

44

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

2.70

0.70

0.70

2.70

45

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

200130

17 00

3.50

9 00

12.50

26 00

46

Reparații curente

2002

14 00

3 00

3 00

6 00

17 00

47

Hrana

2003

90.60

25.20

25.20

90.60

48

Hrana pentru oameni

200301

90.60

25.20

25 20

90 60

49

Hrana pentru animale

200302

0 00

0.00

0 00

0 00

50

Medicamente si materiale sanitare

2004

0.00

0.00

0 00

0.00

51

Medicamente

200401

0.00

0 00

0 00

0.00

52

Materiale sanitare

200402

0 00

0 00

0 00

0.00

53

Reactivi

200403

0 00

0 00

0 00

0 00

54

Dezinfectant)

200404

0 00

0.00

0 00

0 00

55

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

13.00

4 00

0 00

4 00

13 00

56

Uniforme si echipament

200501

0 00

0 00

0 00

0 00

57

Lenjerie si accesorii de pat

200503

0.00

0 00

0 00

0.00

58

Alte obiecte de inventar

200530

13.00

4.00

4 00

13.00

59

Deplasări, detasari. transferări

2006

0 00

0 00

0 00

0 00

60

Deplasări interne, detasari. transferări

200601

0.00

0.00

0 00

0 00

61

Deplasări în stramatate

200602

0 00

0.00

0.00

0.00

62

Materiale de laborator

2009

0.00

0 00

0 00

0 00

63

Cercetare - dezvoltare

2010

0 00

0 ool

000

0 00

64

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

2 20

0 50

0.50

2.20

65

Consultanta si expertiza

2012

0.00

0.00

0 00

0 00

66

Pregătire profesionala

2013

1 20

0 00

0 00

1 20

67

Protecția muncii

2014

0 50

0.00

0 00

0 50

68

Muniție,furnituri si armament de natura activ.fixe ptr armata

2015

0 00

0.00

0.00

0 00

69

Studii si cercetări

2016

0.00

0 00

0.00

0.00

70

Plăti pt.finant patrimoniului genetic al animalelor

2018

0 00

0 00

0 00

0.00

71

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si se

2019

0 00

0.00

0.00

0.00

72

Reabilitare infrastructura progr inundații ptr.autoritati publice locale

2020

0 00

0.00

0.00

0.00

73

Meteorologie

2021

0.00

0 00

0 00

0 00

74

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

2022

0 00

0 00

0 ool

0 00

75

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

2023

0.00

0 00

0 00

0.00

76

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

2024

0.00

0 00

0 00

0 00

77

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

202401

0.00

0 00

0.00

0.00

78

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

202402

0.00

0 00

0 00

0.00

79

Chelt judiciare si extrajud derivate din acțiuni in reprezent intereselor sts

2025

0.00

0 00

0 00

0.00

80

Alte cheltuieli

2030

0.00

0.00

0 00

0.00

_______81.

Reclama si publicitate

203001

0.00

000

0.00

0.00

riwiucui si lepiezemaie

2U3UU2

0.00

0.00

0.00

0.00

83

Prime de asigurare non-viata

203003

0.00

0.00

0.00

0 00

84

Chirii

203004

0 00

0.00

0.00

0 00

85

Prestări servicii ptr.transmiterea drepturilor

203006

0.00

0.00

0 00

0.00

86

Fondul presedintelui/Fondul conducătorului instit.publice

203007

0.00

0 00

0 00

0.00

87

Fondul Primului ministru

203008

0.00

0.00

0.00

0 00

88

Executarea silita a creanțelor bugetare

203009

0.00

0 00

0 00

0 00

89

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

0.00

0.00

0.00

0 00

90

TITLUL III DOBÂNZI

30

0.00

0 00

0.00

0 00

91

Dobânzi aferente datoriei publice interne

3001

0.00

0.00

0 00

0.00

92

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

300101

0 00

0 00

0 00

0.00

93

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

300102

0.00

0.00

0 00

0 00

94

Dobânzi aferente datoriei publice externe

3002

0.00

0.00

0.00

0.00

95

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

300201

0 00

0 00

0.00

0 00

96

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

300202

0 00

0.00

0.00

0.00

97

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumt

300203

0 00

0.00

0 00

0 00

98

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

300205

0 00

0 00

0 00

0 00

99

Alte dobânzi

3003

0 00

0.00

0 00

0 00

100

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

300301

0.00

0.00

0 00

0 00

101

Dobanda datorata trezoreriei statului

300302

0.00

0.00

0.00

0 00

102

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

300303

0.00

0.00

0 00

0 00

103

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

300304

0.00

0.00

0 00

0 00

104

Dobânzi la opeatiunile de leasing

300305

0.00

0.00

0 00

0.00

105

TITLUL IV SUBVENȚII

40

0.00

0.00

0 00

0.00

106

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

4003

0 00

0.00

0 00

0 00

107

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

0 00

0.00

0 00

0.00

108

Fond de rezerva bugetara la dispoziția consiliilor locale si județene

5004

0.00

0.00

0 00

0 00

1091

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUI

51

0 00

0.00

0 00

0 00

110

Transferuri curente

5101

0 00

0.00

0 00

0 00

111

Transferuri către instituții publice

510101

0 00

0.00

0 00

0 00

112

Acțiuni de sanatate

510103

0.00

0.00

0 00

0 00

113

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

510104

0.00

0.00

0.00

0 00

114

Finanțarea aeroporturilor de interes local

510105

0.00

0.00

0 00

0 00

115

Transferuri din Fondul de intervenție

510106

0.00

0.00

0 00

0.00

116

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor c

510114

0 00

0.00

0 00

0 00

117

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pen

510115

0.00

0.00

0 00

0 00

118

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pentru acordarea u

510124

0 00

0 00

0 00

0.00

119

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0 00

0.00

0 00

0.00

120

A Transferuri interne

5501

0.00

0.00

0 00

0.00

121

Programe cu finanțare rambursabila

550103

0 00

0.00

0 00

0.00

122

Programe PHARE

550108

0.00

0.00

0 00

0.00

123

Programe ISPA

550109

0.00

0.00

0 00

0.00

124

Programe SAPARD

550110

0.00

0 00

0 00

0 00

125

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de sta

550112

0.00

0.00

0 00

0 00

126

Programe de dezvoltare

550113

0 00

0.00

0 00

0.00

127

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

550115

0 00

0.00

0.00

0.00

r-xiic iianaiduii uuicme imeirie

550118

0.00

0.00

0 00

0.00

129

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

0.00

0 00

0.00

0 00

130

Asigurări sociale

5701

0 00

0.00

0.00

0.00

131

Ajutoare sociale

5702

0 00

0.00

0.00

0 00

132

Ajutoare sociale in numerar

570201

0.00

0.00

0 00

0 00

133

Ajutoare sociale in natura

570202

0.00

0.00

0.00

0 00

134

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

0.00

0.00

0.00

0.00

135

Burse

5901

0.00

0.00

0 00

0.00

136

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

0.00

0 00

0 00

0.00

137

Asociații si fundații

5911

0 00

0 00

0.00

0.00

138

Susținerea cultelor

5912

0.00

0 00

0 00

0.00

139

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

5915

0.00

0 00

0.00

0.00

140

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

8.00

0.00

0 00

8 00

141

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

8.00

0.00

0 00

8 00

142

Active fixe

7101

8.00

0.00

000

8.00

143

Construcții

710101

0 00

0.00

0.00

0.00

144

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

0 00

0.00

0 00

0 00

145

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

8.00

0.00

0.00

8.00

146

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

0 00

0.00

0 00

0.00

147

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

72

0 00

0 00

0 00

0.00

148

Active financiare

7201

0 00

0 00

0.00

0 00

149

Participare la capitalul social al societăților comerciale

720101

0 00

0 00

0.00

0.00

150

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

0.00

0 00

0 00

0 00

151

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI

80

0 00

0 00

0 00

0 00

152

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate inter

8003

0 001

0 00

0 00

0 00

153

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

8008

0.00

0 00

0 00

0 00

154

Alte împrumuturi

8030

0 00

0 00

0 00

0.00

155

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

0 00

0 00

0.00

0 00

156

Rambursau de credite externe

8101

0.00

0 00

0.00

0.00

157

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

810101

0.00

0 oo1

o oo'

0 00

158

Rambursări de credite externe garantate si derecte subîmprumutate

810102

0.00

0 00

0 001

0 00

159

Rambursări de crediteaferente datoriei publice externe locale

810105

0 00

0 00

0 00

0 00

160

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

810106

0 00

0 00

ooo1

0.00

161

Rambursau de credite interne

8102

000

0 00

0 00

000

162

Rambursau de credite interne garantate

810201

0 00

0 00

0 00

0 00

163

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

810202

0.00

o.ool

0 00

0 00

164

Rambursau de credite aferente datoriei publice interne locale

810205

0.00

0.00

- 0 00

0.00

PREȘEDINTE,CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, IORDAN NICOLA


ZAIX ICI. uwiNOiLIUL LUbAL AL IVIUINIUIKIULUI SIBIU

COLEGIUL ECONOMIC „ GEORGE BARITIU " SIBIU

Rectificare bugetara

capitol: 65.15.05 - INVATAMANT POSTLICEALA_______________________ _______ ______________(mii lei)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi

An inițial

2006

Prev

Trim II aprobat

rectificare trim. II

trim U rectificat

An rectificat 2006

1

TOTAL CHELTUIELI

179.55

46 61

79 00

125 61

258 55

2

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

137.05

38 21

60.00

98 21

197.05

3

Cheltuieli salariale in bani

1001

116 50

28 98

32 00

60.98

148 50

4

Salarii de baza

100101

22 54

6.64

664

22.54

5

Salarii de merit

100102

0.90

0 22

3 00

3 22

3.90

6

Indemnizație de conducere

100103

0.00

0 00

0.00

0.00

7

Spor de vechime

100104

14.26

3 56

3 56

14 26

8

Sporuri pentru condiții de munca

100105

0.34

0 08

0.08

0.34

9

Alte sporuri

100106

0 93

0 22

2 00

2 22

2 93

10

Ore suplimentare

100107

0.00

0.00

0 00

0 00

11

Fond de premii

100108

8 63

0 00

3 00

3 00

11.63

12

Prima de vacanta

100109

0 00

0.00

0 00

0 00

13

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100110

54 36

15 83

15 83

54 36

14

Fond aferent plătii cu ora

100111

5 78

1 45

20 00

21 45

25.78

15

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

100112

0 00

0 00

0.00

0.00

16

Indemnizații de delegare

100113

0.00

0 00

0.00

0.00

17

Indemnizații de detașare

100114

3.00

0 60

0 60

3 00

■8

Alocații ptr.transportul la si de la locul de munca

100115

0 00

0 00

0.00

0.00

19

Alocații pentru locuințe

100116

o oo1

0 00

0 00

0 00

20

Alte drepturi salariale in bani

100130

5 76

0 38

4.00

4 38

9.76

21

Cheltuieli salariale in natura

1002

0 00

0 00

0 00

0 00

22

Tichete de masa

100201

0.00

0 00

0 00

000

23

Norme de hrana

100202

000

0 00

0 00

0.00

24

Uniforme si echipament obligatoriu

100203

0 00

0 00

0 00

0 00

25

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

100204

0.00

0 00

0 00

0 00

26

Transportul la si de la locul de munca

100205

0 00

0.00

0 00

0.00

27

Alte drepturi salariale in natura

100230

0.00

0 00

0 00

0 00

28

Contribuții

1003

20 55

9.23I

28 00

37.23

48.55

29

Contribuții de asigurări sociale de stat

100301

13 74

6.25

18.00

24 25

31 74

30

Contribuții de asigurări de șomaj

100302

1 87

0 85

3 00

3 85

4 87

31

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

100303

4.37

1 99

6 00

7.99

10 37

32

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

100304

0.57

0.14

1 00

114

1.57

33

Prime de asigurare viata plătite de angajator ptr angajați

100305

000

0.00

0 00

0 00

34

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

39.50

8.40

19 00

27 40

58.50

____3Ș

Bunuri si servicii

2001

25.60

4 90

19 00

23 90

44.60

• «UI 1 ULUI 1 UC UIIUU

£UU IU 1

z.uu

u cu

1 uu

i.uu

4.UU

37

Materiale pentru curățenie

200102

2.00

0 50

0.50

2 00

38

încălzit. Iluminat si forța motrica

200103

10 00

1 00

10.00

11.00

20.00

39

Apa. canal si salubritate

200104

2.00

0.50

1.00

1.50

3.00

40

Carburanți si lubrefianti

200105

0.00

0 00

0.00

0.00

41

Piese de schimb

200106

0.00

0 00

0.00

0.00

42

Transport

200107

0 00

0 00

0.00

0.00

43

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

1 60

0 40

1.00

1 40

2 60

44

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

2.00

0.50

0.50

2.00

45

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

200130

6 00

1 50

6 00

7.50

12 00

46

Reparații curente

2002

3 00

1 00

1 00

3.00

47

Hrana

2003

0 00

0 00

0 00

0 00

48

Hrana pentru oameni

200301

0 00

0 00

0.00

0.00

49

Hrana pentru animale

200302

0 00

0 00

0.00

0 00

50

Medicamente si materiale sanitare

2004

0.00

0 00

0 00

0 00

51

Medicamente

200401

0 00

0 00

0.00

0 00

52

Materiale sanitare

200402

0 00

0.00

0 00

0.00

53

Reactivi

200403

0 00

0 00

0.00

0.00

54

Dezmfectanti

200404

0 00

0 00

0 00

0.00

55

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

7 00

2 00

0.00

2.00

7.00

56

Uniforme si echipament

200501

0 00

0 00

0.00

0.00

57

Lenjerie si accesorii de pat

200503

0.00

0 00

0.00

0 00

58

Alte obiecte de inventar

200530

7 00

2 00

2.00

7 00

59

Deplasau, detasari transferau

2006

0 00

0 00

0.00

0 00

60

Deplasări interne, detasari transferau

200601

0 00

0 00

0.00

0 00

61

Deplasart în străinătate

200602

000

0 00

0 00

0.00

62

Materiale de laborator

2009

0 00

0 00

0 00

0 00

63

Cercetare - dezvoltare

2010

0 00

0 00

0.00

0.00

64

Cârti publicații si materiale documentare

2011

2 20

0 50

0.50

2.20

65

Consultanta si expertiza

2012

0 00

0 00

0.00

0 00

66

Pregătire profesionala

2013

1.20

0 00

0 00

1 20

67

Protecția muncii

2014

0 50

0 00

0 00

0 50

68

Muniție,furnituri si armament de natura activ fixe ptr armata

2015

o.ool

o ool

0.00

0 00

69

Studii si cercetări

2016

0.00

ooo'

0 00

0 00

70

Plăti pt.finant.patrimoniului genetic al animalelor

2018

0 00

0 00

0.00

0.00

71

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si se

2019

0 00

0 00

o.ool

0.00

72

Reabilitare infrastructura progr inundații ptr autoritati publice locale

2020

0 00

0 00

0.00

0.00

73

Meteorologie

2021

0 00

0 00

0.00

0 00

74

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

2022

0.00

0 00

0 00

0.00

75

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

2023

0 00

0 00

0.00

0 00

76

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

2024

0 00

000

0.00

0.00

77

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

202401

0.00

0 00

000

0 00

78

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

202402

0 00

0 00

0.00

0.00

79

Cheli judiciare si extrajud derivate din acțiuni in reprezent intereselor sta

2025

0.00

0 00

0 00

0.00

80

Alte cheltuieli

2030

0 00

0.00

0.00

0.00

_____81

Reclama si publicitate

203001

0 00

0 00

0 00

0.00

1 lUlVV/UI oc 1 CfJi CZ.CI Ud1 c

203002

0.00

0.00

0 00

0.00

83

Prime de asigurare non-viata

203003

0.00

0.00

0 00

0 00

84

Chirii

203004

0.00

0.00

0.00

0.00

85

Prestări servicii ptr.transmiterea drepturilor

203006

0.00

0 00

0.00

0.00

86

Fondul presedmtelui/Fondul conducătorului mstit publice

203007

0.00

0.00

0 00

0 00

87

Fondul Primului ministru

203008

0.00

0 00

0.00

0 00

88

Executarea silita a creanțelor bugetare

203009

0 00

0.00

0.00

0 00

89

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

0.00

0.00

0.00

0 00

90

TITLUL III DOBÂNZI

30

0.00

0.00

0 00

0 00

91

Dobânzi aferente datoriei publice interne

3001

0.00

0 00

0.00

0.00

92

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

300101

0.00

0.00

0 00

0.00

93

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

300102

0 00

0.00

0.00

0 00

94

Dobânzi aferente datoriei publice externe

3002

0.00

0.00

0.00

0.00

95

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

300201

0 00

0 00

0.00

0 00

96

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

300202

0 00

0.00

0.00

0.00

97

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumr

300203

0 00

0.00

0.00

0 00

98

Oobanzi aferente datoriei publice externe locale

300205

0 00

0.00

0 00

0 00

99

Alte dobânzi

3003

0.00

0 00

0.00

0 00

100

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

300301

0 00

0 00

0 00

0.00

101

Dobanda datorata trezoreriei statului

300302

0 00

0 00

0 00

0 00

102

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

300303

0 00

0.00

0 00

0 00

103

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

300304

0 00

0.00

0.00

0.00

104

Dobânzi la opeatiunile de leasing

300305

0.00

0 00

0 00

0 00

105

TITLUL IV SUBVENȚII

40

0 00

0 00

0 00

0 00

106

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

4003

000

0 00

0 00

0 00

107

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

0.00

0 00

0 00

0 00

108

Fond de rezerva bugetara la dispoziția consiliilor locale si județene

5004

0 00

0 00

0.00

0 00

109

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI AL E ADMINISTRAȚIEI PUI

51

0.00

0 00

0.00

0 00

110

Transferuri curente

5101

0 00

0.00

0 00

0.00

111

Transferuri către institutu publice

510101

0.00

0 00

0.00

0 00

112

Acțiuni de sanatate

510103

0.00

0.00

0 00

0 00

113

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

510104

0 00

0 00

0.00

0 00

114

Finanțarea aeroporturilor de interes local

510105

0 00

0.00

0 00

0 00

115

Transferuri din Fondul de intervenție

510106

0 00

o ool

0.00

0 00

116

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor d

510114

0.00

0 00

0 oo1

0 00

117

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala per

510115

000

0 00

0.00

0.00

118

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pentru acordarea u

510124

0.00

0.00

0 00

0 00

119

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0.00

0 00

0 00

0 00

120

A. T ransferuri interne

5501

0.00

0.00

o.ool

0 00

121

Programe cu finanțare rambursabila

550103

0 00

0.00

0 00

0 00

122

Programe PHARE

550108

0.00

0 00

0 00

0.00

123

Programe ISPA

550109

0.00

0 00

0.00

0 00

124

Programe SAPARD

550110

0 00

0 00

0.00

0.00

125

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de sta

550112

0.00

0 00

0.00

0 00

126

Programe de dezvoltare

550113

0 00

0.00

0 00

0 00

127

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

550115

000

0.00

0 00

0.00

.    UUII^IVIUII ^UIUHLC IIIICIIIC

obunts

U.UU

0.00

0.00

0 00

129

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

0.00

0 00

0.00

0 00

130

Asigurări sociale

5701

0.00

0.00

0.00

0.00

131

Ajutoare sociale

5702

0.00

0.00

0.00

0.00

132

Ajutoare sociale in numerar

570201

0.00

0 00

0 00

0 00

133

Ajutoare sociale in natura

570202

0.00

0.00

0 00

0.00

134

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

0.00

0 00

0 00

0 00

135

Burse

5901

0 00

0 00

0.00

0 00

136

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

0.00

000

0.00

0 00

137

Asociații si fundații

5911

0.00

0.00

0 00

0 00

138

Susținerea cultelor

5912

0.00

0 00

0 00

0.00

139

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

5915

0 00

0 00

0.00

0.00

140

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

3.00

0 00

0 00

3 00

141

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

3 00

0 00

0 00

3 00

142

Active fixe

7101

3.00

0.00

0 00

3.00

143

Construcții

710101

0 00

0 00

0.00

0.00

144

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

0 00

0 00

0 00

0.00

145

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

3 00

0 00

0 00

3.00

146

Alte active fixe (iunciusiv reparații capitale)

710130

0 00

0 00

0 00

0.00

147

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

72

0 00

0 00

0.00

0 00

148

Active financiare

7201

0 00

0 00

0.00

0 00

149

Participare la capitalul social al societăților comerciale

720101

0.00

0 00

0 00

0.00

150

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

0 00

0 00

0 00

0.00

151

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI

80

0 00

0 00

0 00

0 00

152

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate intec

8003

0 00

0 00

0 00

0 00

153

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

8008

0 00

0 00

0.00

0 00

154

Alte imprumutun

8030

0 00

o ool

0 00

0.00

155

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

0 00

0 00

0.00

0.00

156

Rambursări de credite externe

8101

0.00

0 00

0 00

0 00

157

Rambursau de credite externe contractate de ordonatorii de credite

810101

0 00

0 00

0 00

0.00

158

Rambursări de credite externe garantate si derecte subîmprumutate

810102

0 00

0 00

0 00

0.00

159

Rambursau de crediteaferente datoriei publice externe locale

810105

0 00

0 00

0.00

0 00

160

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

810106

0 00

0.00

0 00

0.00

161

Rambursau de credite interne

8102

0.00

0 00

0 00

0 00

162

Rambursau de credite interne garantate

810201

0.00

0 00

0 00

0.00

163

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

810202

0 00

0 00

0.00

0 00

164

Rambursau de credite aferente datoriei publice interne locale

|810205

0.00

0 00

.'-0 00

0 00

PREȘEDINTE,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, IORDAN NICQLA

AN 1E1. CONSILIUL LOCAL AL MUNICPIULUi SIBIU

COLEGIUL ECONOMIC ,, GEORGE BAR1TIU " SIBIU

ANEXA NR...'\....

LA HCL NR. &.U


Rectificare bugetara

capitol: 65.15.11.03 - INTERNAT SI CANTINA PENTRU ELEVI ______________________________________________(mii lei)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

prevederi

An inițial

2006

Prev.

Trim II aprobat

rectificare trim. II

trim II rectificat

An rectificat 2006

1

TOTAL CHELTUIELI

214 80

55 90

31 00

86 90

245 80

2

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0.00

0 00

0 00

0.00

3

Cheltuieli salanale in bani

1001

0 00

0 00

0 00

0.00

4

Salarii de baza

100101

0 00

0.00

0.00

0 00

5

Salarii de merit

100102

0.00

0 00

0 00

0.00

6

Indemnizație de conducere

100103

0.00

0.00

0.00

0 00

7

Spor de vechime

100104

0 00

0 00

0 00

0.00

8

Sporuri pentru condiții de munca

100105

0.00

0 00

0 00

0 00

9

Alte sporuri

100106

0 00

0 00

0.00

0 00

10

Ore suplimentare

100107

0 00

0 00

0 00

0 00

11

Fond de premii

100108

0.00

0 00

0.00

0.00

12

Prima de vacanta

100109

0 00

0 00

0.00

0 00

13

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100110

0.00

0 00

0.00

0 00

14

Fond aferent plătii cu ora

100111

0.00

0 00

0 00

0 00

15

Indemnizații plătite unor persoane din afara umtatn

100112

0.00

0 00

0 00

0.00

16

Indemnizații de delegare

100113

0.00

0 00

0 00

0.00

17

Indemnizații de detașare

100114

0 00

0 00

0 00

0 00

18

Alocații ptr transportul la si de la locul de munca

100115

0.00

0.00

0.00

0 00

19

Alocații pentru locuințe

100116

0 00

0 00

0 00

0 00

20

Alte drepturi salanale in bani

100130

0 00

0 00

0 00

0.00

21

Cheltuieli salariale in natura

1002

0.00

0 00

0.00

0.00

22

Tichete de masa

100201

0 00

0 00

0 00

0.00

23

Norme de hrana

100202

0 00

0 00

0 00

0.00

24

Uniforme si echipament obligatoriu

100203

0 00

0 00

0 00

0.00

25

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

100204

0 00

0 00

0 00

0.00

26

Transportul la si de la locul de munca

100205

0.00

0 00

0 00

0.00

27

Alte drepturi salanale in natura

100230

0.001

0.00

0 00

0 00

28

Contribuții

1003

0.00

0.00

0.00

0 00

29

Contribuții de asigurări sociale de stat

100301

0.00

0 00

0 00

0 00

30

Contribuții de asigurări de șomaj

100302

0.00

0 00

0 00

0.00

31

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

100303

0.00

0.00

0.00

0.00

32

Contribuții de asigurau pentru accidente de munca si boli profesionale

100304

0 00

0 00

000

0.00

33

Prime de asigurare viata plătite de angajator ptr angaiati

100305

0.00

0 00

0.00

0.00

34

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

209.80

56.40

31 00

87 40

240.80

_____35

Bunuri si servicii

2001

102.20

26.70

28 00

54.70

130.20

3b

t- urnituri de birou

200101

1.70

0.50

0.50

1.70

37

Materiale pentru curățenie

200102

2 60

0.70

0 70

2 60

38

încălzit, Iluminat si forța metrica

200103

66 00

20 00

20 00

40 00

86 00

39

Apa. canal si salubritate

200104

19 00

3 00

5 00

8.00

24.00

40

Carburanți si lubrefianti

200105

0.00

0.00

0.00

0.00

41

Piese de schimb

200106

0.00

0 00

ooo

0.00

42

T ransport

200107

0.00

ooo

ooo

0.00

43

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

200108

1.20

0 30

0.30

1 20

44

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

0 70

0.20

0 20

0 70

45

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

200130

11.00

2.00

3 00

5 00

14 00

46

Reparații curente

2002

11.00

2.00

3 00

5.00

14.00

47

Hrana

2003

90 60

25 20

25 20

90.60

48

Hrana pentru oameni

200301

90.60

25 20

25 20

90 60

49

Hrana pentru animale

200302

0 00

0.00

0.00

0 00

50

Medicamente si materiale sanitare

2004

0.00

0 00

0 00

0 00

51

Medicamente

200401

0.00

0.00

0 00

0 00

52

Materiale sanitare

200402

000

0 00

0.00

0 00

53

Reactivi

200403

0.00

0 00

0 00

0 00

54

Dezmfectanti

200404

0.00

0 00

0 00

0.00

55

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

6 00

2 00

2.00

6 00

56

Uniforme si echipament

200501

0 00

0 00

0 00

0 00

57

Lenjerie si accesorii de pat

200503

0 00

0 00

0 00

0 00

58

Alte obiecte de inventar

200530

6.00

2 00

2 00

6 00

59

Deplasan, detasari. transferări

2006

0 00

0 00

0 00

0 00

60

Deplasări interne, detasari. transferări

200601

0.00

0 00

0 00

0 00

61

Deplasări în străinătate

200602

0 00

ooo

0 00

0 00

62

Materiale de laborator

2009

0 00

0 00

ooo

0.00

63

Cercetare - dezvoltare

2010

0 00

0 00

0.00

0 00

64

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

0 00

0.50

0.50

0.00

65

Consultanta si expertiza

2012

0 00

ooo

0.00

0.00

66

Pregătire profesionala

2013

0 00

0 00

0 00

0.00

67

Protecția muncii

2014

0 00

o.ool

ooo

0.00

68

Muniție,furnituri si armament de natura activ fixe ptr armata

2015

0 00

0.00

ooo

0.00

69

Studii si cercetări

2016

0 00

0 00

0.00

0 00

70

Plăti pt finant patrimoniului genetic al animalelor

2018

0.00

ooo

0.00

0.00

71

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si se

2019

0.00

ooo

ooo

0.00

72

Reabilitare infrastructura progr inundații ptr autoritati publice locale

2020

0.00

0 00

ooo

0.00

73

Meteorologie

2021

0 00

0.00

0.00

0 00

74

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

2022

0.00

ooo

ooo

0.00

75

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

2023

0.00

0 00

0.00

0 00

76

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

2024

0.00

0 00

0.00

0 00

77

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

202401

0 00

0.00

0.00

0.00

78

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

202402

0.00

0.00

ooo

0.00

79

Chelt.judiciare si extrajud derivate din acțiuni in reprezent.intereselor sta

2025

0.00

0.00

0.00

0 00

80

Alte cheltuieli

2030

0.00

0.00

0.00

0 00

__81

Reclama si publicitate

203001

000

0.00

0.00

0.00

rroiocoi si reprezentare

203002

0.00

0.00

0.00

0.00

83

Prime de asigurare non-viata

203003

0.00

0 00

0.00

0 00

84

Chirii

203004

0 00

0 00

0 00

0 00

85

Prestări servicii ptr transmiterea drepturilor

203006

000

0 00

0.00

0 00

86

Fondul presedmtelui/Fondul conducătorului instit publice

203007

0 00

0 00

0 00

0 00

87

Fondul Primului ministru

203008

0 00

0 00

0 00

0.00

88

Executarea silita a creanțelor bugetare

203009

0 00

0.00

0 00

0.00

89

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

0.00

0 00

0.00

0.00

90

TITLUL III DOBÂNZI

30

0 00

0 00

0.00

0 00

91

Dobânzi aferente datoriei publice interne

3001

0 00

0 00

0.00

0.00

92

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

300101

0 00

0 00

0.00

0.00

93

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

300102

0.00

0 00

0.00

0.00

94

Dobânzi aferente datoriei publice externe

3002

0.00

0.00

0.00

0.00

95

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

300201

0.00

0 00

0 00

0 00

96

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

300202

0.00

0 00

0.00

0.00

97

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumi

300203

0 00

0 00

0.00

0 00

98

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

300205

0 00

0 00

0 00

0.00

99

Alte dobânzi

3003

0.00

0 00

0.00

0.00

100

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

300301

0.00

0 00

0.00

0.00

101

Dobanda datorata trezoreriei statului

300302

0 00

0 00

0 00

0.00

102

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

300303

0 00

0 00

0 00

0.00

103

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

300304

0.00

0 00

000

0 00

104

Dobânzi la opeatiumle de leasing

300305

0 00

0 00

0.00

0 00

105

TITLUL IV SUBVENȚII

40

0 00

0.00

0.00

0 00

106

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

4003

0 00

0 00

0 00

0 00

107

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

0.00

0 00

000

0 00

108

Fond de rezerva bugetara la dispoziția consiliilor locale si județene

5004

0 00

0 00

0.00

0 00

109

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUI

51

0.00

0 00

0 00

0 00

110

Transferuri curente

5101

0.00

0 00

0 00

0 00

111

Transferuri către mstitutn publice

510101

0.00

0 00

0 00

0 00

112

Acțiuni de sanatate

510103

0 00

0 00

0 00

0 00

113

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

510104

0 00

0 00

000

0 00

114

Finanțarea aeroporturilor de interes local

510105

0.00

0.00

o.ool

0.00

115

Transferuri din Fondul de intervenție

510106

0.00

0 00

0 00

000

116

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor c

510114

0.00

0 00

0 00

0 00

117'

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pen

510115

0 00

0 00

0.00

0 00

118

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pentru acordarea u

510124

0 00

0 00

0.00

0 00

119

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0.00

0 00

0 00

0.00

120

A Transferuri interne

5501

0.00

0.00

0.00

0.00

121

Programe cu finanțare rambursabila

550103

0.00

0 00

0 00

0.00

122

Programe PHARE

550108

0.00

0.00

0 00

0 00

123

Programe ISPA

550109

0.00

0 00

0.00

0.00

124

Programe SAPARD

550110

0.00

0.00

0.00

0 00

125

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de sta

550112

0.00

0 00

0.00

0.00

126

Programe de dezvoltare

550113

0.00

0.00

0.00

0.00

127

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

550115

0.00

0.00

0.00

0 00

»

nuc li ai io ICI UI 1 k>UI Cil l IC 11 HCI 1 IC

sauna

u.uu

u 00

0.00

0.00

129

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

0.00

0.00

0 00

0 00

130

Asigurări sociale

5701

0 00

0 00

0 00

0.00

131

Ajutoare sociale

5702

0.00

0.00

0 00

0.00

132

Ajutoare sociale in numerar

570201

0.00

0.00

0.00

0 00

133

Ajutoare sociale in natura

570202

0.00

0.00

0 00

0.00

134

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

0 00

0.00

0 00

0.00

135

Burse

5901

0.00

0.00

0 00

0 00

136

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

0 00

0.00

0 00

0.00

137

Asociații si fundații

5911

0 00

0 00

0.00

0.00

138

Susținerea cultelor

5912

0 00

0 00

0 00

0.00

139

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

5915

0 00

0 00

0 00

o.oo

140

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0 00

0.00

0 00

0 00

141

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

0 00

0 00

0.00

0 00

142

Active fixe

7101

0 00

0.00

0 00

0 00

143

Construcții

710101

0.00

0 00

0.00

0.00

144

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

0 00

0 00

0.00

0.00

145

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

0.00

000

0 00

0.00

146

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

0 00

0.00

0.00

0.00

147

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

72

0 00

0 00

0 00

0.00

148

Active financiare

7201

0.00

0 00

0 00

0 00

149

Participare la capitalul social al societăților comerciale

720101

0 00

0 00

0.00

0 00

150

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

0 00

0.00

0 00

0.00

151

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI

80

o.ool

0.00

0 00

0.00

152

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate mte$

8003

0.00

0.00

0 00

0 00

153

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

8008

0 00

0 00

0.00

0 00

154

Alte imprumuturi

8030

0.00

0.00

0 00

0.00

155

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

0 00

0 00

0 00

0 00

156

Rambursări de credite externe

8101

0 00

0 00

oool

0 00

157

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

810101

0 00

0.00

0 00

0 00

158

Rambursări de credite externe garantate si derecte subîmprumutate

810102

0 00

0.00

i000

0 00

159

Rambursări de crediteaferente datoriei publice externe locale

810105

0 00

0.00

0 00

0 00

160

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

810106

0.00

0.00

0 00

0 00

161

Rambursări de credite interne

8102

0 00

0 00

0 00

0 00

162

Rambursări de credite interne garantate

810201

0 00

0.001

0.00

0 00

163

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

810202

0 00

0 00

0 00

0.00

164

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

810205

0 00

0.00

o.ot)

0 00

PREȘEDINTE,

li e l m u r H h r H e. ■


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, IORDAN NICOLA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

SITUAȚIA VENITURILOR

(mii lei)

Denumire

Cod

Rând

Preveder i An aprobat

Prev.

Trim II aprobat

Rectificare

Prev

Trim II rectificat

Prev an rectificat

TOTAL VENITURI (rd 2+26+29)

0015

r 1

31 50

8.00

18.00

26 00

49 50

1 VENITURI CURENTE (rd.3)

0015

r 2

31.50

8 00

18 00

26.00

49 50

C VENITURI NEFISCALE (rd 4+9)

r 3

31.50

8 00

18 00

26 00

49 50

C1 VENITURI DIN PROPRIETATE (rd. 5)

r 4

30 00

7.50

8.50

16.00

38 50

Venituri din proprietate (rd.6+7+8)

3015

r 5

30 00

7.50

8 50

16 00

38 50

Venituri din concesiuni si închirieri

301505

r 6

30 00

7 50

8 50

16 00

38 50

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

301509

r 7

0 00

0.00

0 00

0 00

Alte venituri din proprietate

301550

r 8

0 00

0.00

0.00

0.00

C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd 10+20+22+24)

r 9

1 50

0 50

9.50

10 00

11 00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (rd 11 la rd 19)

3315

r 10

0 00

0 00

0.50

0 50

0 50

Taxe si alte venituri in invatamant

331505

r 11

0 00

0 00

0 50

0 50

0 50

Venituri din prestări de servicii

331508

r 12

0 00

0 00

0 00

0 00

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

331513

r 13

0 00

0 00

0 00

0 00

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

331514

r 14

0 00

0 00

0 00

0 00

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

331516

r 15

0 00

0.00

0 00

0 00'

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

331517

r 16

0.00

0.00

0 00

0 00

Venituri din serbări si spectacole școlare manifestări culturale, artistice si sportive

331519

r 17

0 00

0 00

0 00

0 00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurau sociale de sanatate

331521

r 18

0.00

0 00

0 00

0 00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

331550

r 19

0.00

0 00

0 00

0 oo

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (rd.21)

3415

r 20

0 00

0 00

0.00

0 00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

341550

r 21

0 00

0 00

0 00

0 00

Amenzi, penalitati si confiscări (rd 23)

3515

r 22

0 00

0 00

0.00

0 00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

351550

r 23

0 00

0 00

0 00

0 00

Diverse venituri (rd 25)

3615

r 24

1 50

0 50

9 00

9 50

10 50

Alte venituri

361550

r 25

1 50

0 50

9.00

9 50

10 50

II VENITURI DIN CAPITAL (rd 27)

r 26

0 00

0 00

0 00

0 00

Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.28)

3915

r 27

0.00

0 00

0 00

0 00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

391501

r 28

0 00

0.00

0 00

0 00

IV SUBVENȚII (rd.3O)

r 29

0.00

0.00

0.00

0 00

Subvenții de la alte administrații (rd 31)

4315

r 30

0 00

0 00

0 00

0 00

Subvenții pentru instituții publice

431509

i 3’

0 00

0 00

0 00

0 00

0015

■ 32

0 00

0 00

0 00

0 00

0015

r 33

0 00

0 00

0 00

0 00

TOTAL CHELTUIELI (rd 49+63+90+106+132 + 148 + 165+180 + 195+209)

r 34

31 50

8.00

18.00

26 00

49 50

CHELTUIELI CURENTE (rd 50+64+91+107+133+149+166+181 + 196+210)

01

r 35

13 50

0 00

0.00

13 50

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.51 +65+92+108+134+150 +167 +182 +197+211)

10

r 36

0 00

0 00

0 00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd 52+66+93+109+135+151 +168+183+198+212)

20

r37

13 50

0.00

18 00

18.00

31 50

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 53+67+94+110+136+152+169+184 + 199+213)

70

r 38

18 00

8.00

8.00

18 00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 54+68+95+111+137+153+170+185+200+214)

71

r 39

18 00

8 00

8 00

18 00

Active fixe (rd 55+69+96 +112M38+154+171 +186+201 +215)

7101

r 40

18 00

8 00

8.00

18 00

Construcții

710101

r41

0 00

0 00

0 00

0 00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r42

0 00

0 00

0.00

0 00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r43

18 00

8 00

8 00

18 00

Alte active fixe (lunclusiv reparații capitale)

710130

r 44

0 00

0 00

0.00

0 00

TITLUL XIV REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT (rd.223)

90

r 45

0 00

0.00

0 00

0 00

Excedent (rd 224)

92

r46

0 00

0.00

0 00

ooo1

r47

0 00

0 00

0 00

0.00

r 48

0 00

0 00

000

0 00

Alte servicii publice generale (rd 61)

5415

r 49

0 00

0.00

0.00

0 00

CHELTUIELI CURENTE (rd 51+52)

01

r 50

0 00

0 00

18 00

18 00

18 00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 51

0 00

0 00

0.00

0 00

TITLUL li BUNURI SI SERVICII

20

r 52

0 00

0 00

18 00

18 00

18 00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 54)

70

r 53

0 00

0 00

o.ool

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 55)

71

r 54

0 00

0 00

o.oo1

0 00

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

7101

r 55

0 00

0 00

0.00

0 00

Construcții

710101

r 56

0 00

0.00

o.oo1

0 00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 57

0 00

0 00

0.00

0 00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 58

0 00

0 00

0.00

0 00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 59

0 00

0 00

0.00

0 00

Din total capitol:

r 60

0 00

0 00

0 00

0 00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

541510

r 61

0 00

0 00

0 00

0 00

r 62

0 00

0 00

0.00

0 00

Invatamant (rd 75+78+82+83+85+88)

6515

r 63

31 50

8 00

18 00

26 00

49 50

CHELTUIELI CURENTE (rd.65+66)

01

r 64

13 50

0 00

0 00

13 50

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 65

0 00

0 00

0.00

0 00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 66

13 50

0 00

18 00

18 00

31 50

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 68)

70

r 67

18 00

8 00

8.00

18 00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 69)

71

r 68

18 00

8 00

8 00

18 00

Active fixe (rd 70 la 73)

7101

r 69

18 00

8 00

8 00

18 00

Construcții

710101

r 70

0 00

0 00

0.00

0 00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 71

0 00

0 00

0 00

0 00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 72

18 00

8 00

8 00

18 00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 73

0 00

0 00

0 00

0 00

Din total capitol

r 74

0 00

0 00

0.00

0 00

Invatamant preșcolar si primar (rd,76+77)

651503

r 75

0 00

0 00

000

0 00

invatamant preșcolar

65150301

r 76

0 00

000

0.00

0 00

Invatamant primar

65150302

r 77

0 00

0 00

0 00

0 00

Invatamant secundar (rd,79 la rd 81)

651504

r 78

31 50

8.00

18 00

26 00

49 50

Invatamant secundar inferior

65150401

r 79

31 50

8 00

18 00

26 00

49.50

Invatamant secundar superior

65150402

r 80

0 00

0 00

0 00

0 00

Invatamant profesional

65150403

r 81

0 00

0 00

0.00

0.00

Invatamant postliceal

651505

r 82

0 00

0 00

0 00

0 oo1

Invatamant nedefinitul prin nivel (rd 84)

651507

r 83

0 00

0 00

ooo1

0 00

Invatamant special

65150704

r 84

0 00

0 00

0 00

ooo

Servicii auxiliare pentru educație (rd 86+87)

651511

r 85

0 00

0 00

0 00

0 00

Internate si cantine pentru elevi

65151103

r 86

0 00

0.00

0 00

o.ool

Alte servicii auxiliare

6515113C

r 87

0 00

0 00

0.00

ooo

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

651550

r 88

0 00

0 00

ooo1

0 00

r 89

0 00

0 00

0 00

0 00

Sanatate (rd 102)

6615

r 90

0 00

0 00

ooo

ooo

CHELTUIELI CURENTE (rd.92+93)

01

r91

0 00

0 00

0 00

0 00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 92

0 00

0 00

ooo

ooo

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 93

0 00

0 00

0 00

ooo

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.95)

70

r 94

0 00

0 00

0 00

0 00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 96)

71

r 95

0 00

0.00

ooo

0 00

Active fixe (rd 97 la 100)

7101

r 96

0 00

0 00

ooo

ooo

Construcții

710101

r 97

0 00

0 00

ooo

ooo

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 98

0 00

0 00

ooo

ooo

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 99

0 00

0 00

0.00

ooo

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 100

0 00

0 00

0 00

ooo

Din total capitol:

r 101

0 00

0 00

0 001

ooo

Alte cheltuieli in domeniu sanatatu (rd.103+104)

661550

r 102

0 00

0 00

ooo

0 00

Crese

66155003

r 103

0 00

0 00

ooo

ooo

Alte instituții si acțiuni sanitare

6615505C

r 104

0.00

0.00

0.00

0 00

r 105

0 00

0 00

0.00

0.00

Cultura, recreere si religie (rd. 118+128+130)

6715

r 106

0 00

0 00

ooo

0 00

CHELTUIELI CURENTE (rd 108+109)

01

r 107

0.00

0 00

ooo

ooo

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 108

0 00

0 00

0.00

ooo

TITLUL II BUNURI Si SERVICII

20

r 109

0 00

0 00

0 00

ooo

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 111)

70

r 110

0 00

0 00

0.00

ooo

TITLULX ACTIVE NEFINANCIARE (rd 112)

71

r 111

0.00

0 00

ooo

0 00

Active fixe (rd.113+ +116)

7101

r 112

0 00

0 00

ooo

0 00

Construcții

710101

r 113

0 00

0 00

0.00

0 00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 114

0 00

0 00

0 00

ooo

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 115

0.00

0.00

0.00

ooo

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

710130

r 116

0.00

0.00

0 00

0 00

Din total capitol.

r 117

0 00

0 00

0 00

0 00

Servicii culturale (rd 119 la 127)

671503

r 118

0 00

0 00

0 oo

0 00

Muzee

67150303

r 119

0 00

0 00

ooo

0 00

Instituții publice de spectacole si concerte

671503041

r 120

0 00

0 00

ooo

0 00

Scoli populare de arta si meserii

67150305

r 121

0 00

0.00

0 00

0.00

Case de cultura

67150306

r 122

0 00

0.00

0 00

0 00

Cămine culturale

67150307

r 123

0 00

0 00

0.00

0 00

Universități populare

6715030S

r 124

0 00

0 00

0.00

0 00

Presa

6715031C

r 125

0 00

0.00

0.00

0 00

Edituri

67150311

r 126

0 00

0 00

0 00

0 00

Alte servicii culturale

6715033C

r 127

0 00

0 00

0 00

0.00

Servicii recreative si sportive (rd. 129)

671505

r 128

0 00'

0.00

0 00

0.00

Sport

67150501

r 129

0 00

0 00

0 00

0 00

Alte servicii în domeniile culturii, recreern si religiei

671550

r 130

0 00

0 00

0.00

0 00

r 131

0 00

0 00

0.00

0 00

Asigurări si asistenta sociala (rd.144+145)

6815

r 132

0 00

0.00

0 00

0 00

CHELTUIELI CURENTE (rd 134 + 135)

01

r 133

0 00

0.00

0 00

0 00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 134

0 00

0 00

0 00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 135

0 00

0.00

0 00

0 00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 1 37}

70

r 136

0 00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 138)

71

r 137

0 00

0.00

0.00

0 00

Active fixe (rd 139 la 142)

7101

r 138

0 00

0 00

0 00

0 00

Construcții

710101

r 139

0 00

0 00

0 00

0 00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 140

0 00

0 00

0.00

0 00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 141

0 00

0 00

0 00

0 00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 142

0 00

0 00

0.00

0 00

Din total capitol'

r 143

0 00

0 00

0.00

0 00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

681504

r 144

0 00

0 00

0 00

0 00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (rd 146)

681505

r 145

0 00

0 00

0 00

0 00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68150502

r 146

0 00

0 00

0 00

0.00

r 147

0 00

0 00

0 ool

0 00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (rd 160 + 162+163)

7015

r 148

0 00

0.00

0.00

0 00

CHELTUIELI CURENTE (rd.150 + 151)

01

r 149

0.00

0.00

0.00

0 00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 150

0 00

0 00

0.00

0 00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 151

0 00

0 00

0.00

0 00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 153)

70

r 152

0 00

0 00

0 00

0 00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 154)

71

r 153

0 00

0 00

0.00

0 00

Active fixe (rd 155 la 158)

7101

r 154

0 00

0 00

0.00

0 00

Construcții

710101

r 155

0 00

0 00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 156

0 00

0 00

0 00

0 00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 157

0.00

0.00

0.00

0 00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 158

0 00

0 00

0 00

0 00

Din total capitol

r 159

0 00

0.00

0.00

0 00

Locuințe (rd 161)

701503

r 160

0 00

0.00

0.00

0 00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70150301

r 161

0 00

0 00

0 00

0 00

Servicii si dezvoltare publica

701504

r 162

0 00

0.00

0.00

0 00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

701550

r 163

0 00

0 00

0.00

0 00

r 164

0 00

0.00

0 00

0 00

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (rd 177)

8015

r 165

0 00

0 00

0 00

0 00

CHELTUIELI CURENTE (rd 167 + 168)

01

r 166

0 00

0 00

0 00

0 00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 167

0 00

o.ool

0 00

0 00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 168

0 00

0 00

0.00

0 00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 170)

70

r 169

0 00

0 00

0 00

0 00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 171)

71

r 170

0 00

0 00

0 00

0 00

Active fixe (rd 172 la 175)

7101

r 171

0.00

0.00

0 00

0 00

Construcții

710101

r 172

0.00

0.00

0 00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 173

0 00

0 00

0 00

0.00

Mobilier aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 174

0 00

0 00

0 00

0 00

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

710130

r 175

0.00

0 00

0 00

0 00

Din total capitol

r 176

0 00

0 00

0 00

0.00

Acțiuni generale economice si comerciale (rd 178)

801501

r 177

0.00

o ool

0.00

0 00

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

8015013C

r 178

0 00

0 00

0 00

0 00

r 179

0.00

o.oo1

0 00

0.00

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (rd 193)

8315

r 180

0 00

0 00

0 00

0.00

CHELTUIELI CURENTE (rd.182+183)

01

r 181

0 00

0.00

0 00

0.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 182

0 00

0 00

0 00

0 00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 183

0 00

0 00

0 00

0 00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 185)

70

r 184

0 00

0 00

0 00

0 00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 186)

71

r 185

0 00

0 00

0 00

0 00

Active fixe (rd 187 la 190)

7101

r 186

0 00

0 00

0 00

0 00

Construcții

710101

r 187

0 00

0 00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 188

0 00

0.00

0 00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 189

0.00

0.00

0 00

0 00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 190

0 00

o.ool

0 00

0 00

Din total capitol:

r 191

0 00

0 00

0 00

0 00

Agricultura (rd 193)

831503

r 192

0 00

0 00

0 00

0 00

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

8315033C

■■ 193

0 00

0 ool

0.00

0 00

r 194

0 00

0 00

0.00

0 00

Transporturi (rd 207)

8415

r 195

0 00

0.00

0 00

0 00

CHELTUIELI CURENTE (rd 197+198)

01

r 196

0 00

0.00

0 00

0 00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 197

0 00

0.00

0 00

0 00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 198

0 00

0 00

0 00

0 00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 200)

70

r 199

0 00

0.00

0 00

0 00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 201)

71

r 200

0 00

0.00

0.00

0 00

Active fixe (rd 202 la 205)

7101

r 201

0 00

0.00

0.00

0 00

Construcții

710101

r 202

0 00

0 00

0 00

0 00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 203

0 00

0 00

0 00

0 00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 204

0 00

0.00

0 00

0.00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 205

0 00

0 00

0 00

0.00

Din total capitol

r 206

0 00

0.00

0.00

0 00

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

841550

r 207

0 00

0.00

0.00

0 00

r 208

0 00

0.00

0.00

0 00

Alte acțiuni economice (rd 221)

8715

r 209

0.00

0 00

0 00

0 00

CHELTUIELI CURENTE (rd 211+212)

01

r 210

0 00

0 00

0 00

0 00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 211

0 00

0 00

0 00

0 00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r212

0 00

0 00

0 00

0 00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 214)

70

r 213

0 00

0.00

0 00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.215)

71

r 214

0 00

0 00

0 00

0.00

Active fixe (rd 216 la 219)

7101

r 215

0 00

0 00

0 00

0 00

Construcții

710101

r 216

0 00

0.00

0 00

0 00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 217

0 00

0 00

0 00

0 00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 218

0.00

0.00

0 00

0 00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 219

0 00

0 00

0.00

0 00

Din total capitol:

r 220

0 00

0 00

0 00

0 00

Alte acțiuni economice

871550

r 221

0 00

0 00

0.00

0 00

r 222

0 00

0 00

0.00

0 00

VII REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT

9615

r 223

0 00

0.00

0.00

0 00

EXCEDENT

9815

r 224

0 00

0 00

0 00

0 00

PREȘEDINTE |7 £ li1              ■'! c

Contrasemnează

Secretar,

Iordan Nicola


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Rectificare bugetara

CAP.65.15.04,01 -INVATAMANT SECUNDAR INFERIOR________________________________________________(mii lei)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi

An inițial

Prev .trim.

II aprobat

rectificare trim II

trim II rectificat

An rectificat

1

TOTAL CHELTUIELI

31 50

8 001

18 00

26 00

49 50

2

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0.00

0 00

0.00

0.00

3

Cheltuieli salariale in bani

1001

0.00

0.00

0 00

0 00

4

Salarii de baza

100101

0.00

0 001

o.oo1

0 00

5

Salarii de merit

100102

0 00

0 00

o.oo1

0 00

6

Indemnizație de conducere

100103

0.00

0 00

0.00

0 00

7

Spor de vechime

100104

0.00

0 00

0.00

0 00

8

Sporuri pentru condiții de munca

100105

0.00

0 00

0.00

0 00

9

Alte sporuri

100106

0 00

0 00

0.00

0.00

10

Ore suplimentare

100107

0 00

0 00

0.00

0.00

11

Fond de premii

100108

0 00

0 00

0 00

0 00

12

Prima de vacanta

100109

0 00

0 00

0 00

0 00

13

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100110

0 00

0 00

0 00

0.00

14

Fond aferent plătii cu ora

100111

0 00

0 001

0 00

0 00

15

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatu

100112

0 00

0 00

0 00

0.00

16

Indemnizații de delegare

100113

0 00

0 00

0 00

0 00

17

Indemnizații de detașare

100114

0 00

0 00

0 00

0 00

18

Alocații ptr transportul la si de la locul de munca

100115

0 00

0 001

0.00

0.00

19

Alocații pentru locuințe

100116

0.00

0 00

0.00

0 00

20

Alte drepturi salariale in bani

100130

0 00

0 00

0.00

0.00

21

Cheltuieli salariale in natura

1002

0 00

0 00

0.00

0.00

22

Tichete de masa

100201

0.00

0 00

0 00

0.00

23

Norme de hrana

100202

0 00

0 00

0.00

0.00

24

Uniforme si echipament obligatoriu

100203

0.00

0 00

0 00

0 00

25

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

100204

0 00

0 00

0.00

0 00

26

Transportul la si de la locul de munca

100205

0 00

0 00

0.00

0 00

27

Alte drepturi salariale in natura

100230

0 00

0 00

0 00

0 00

28

Contribuții

1003

0.00

0 00

0 00

0 00

29

Contribuții de asigurări sociale de stat

100301

0.00

0 00

0 00

0 00

30

Contribuții de asigurări de soma;

100302

0.00

0 00

0 00

0.00

31'

Contribuții de asigurau sociale de sanatate

100303

0.00

0 00

0 00

0 00

321

Contribuții de asigurau pentru accidente de munca si boli profesionale

100304

o.oo’

0 oo1

0 00

0 00

33

Prime de asigurare viata plătite de angajator ptr angajați

100305

0 00

0 00

0 00

0 00

34

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

13 50

0 00

18 00

18 00

31 50

35

Bunuri si servicii

2001

0 00

0 00

0.00

0.00

36

Furnituri de birou

200101

0 00

0 00

1 00

1.00

1.00

37

Materiale pentru curățenie

200102

0 00

0 00

1 00

1.00

1 00

38

încălzit. Iluminat si forța motnca

200103

0 00

0 00

0 00

0 00

39

Apa canal si salubritate

200104

0 00

0 00

0 00

0 00

40

Carburanți si lubrefianti

200105

0 00

0 00

0 00

0 00

41

Piese de schimb

200106

0 00

0 00

0.00

0 00

42

Transport

200107

0 00

0 00

5 00

5 00

5.00

43

Posta, telecomunicații, radio, tv internet

200108

0.00

0 00

0 00

0 00

44

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

0.00

0 00

0 00

0 00

45

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

200130

0 00

0 00

1.00

1 00

1 00

46

Reparații curente

2002

0 00

0 00

5 00

5.00

5 00

47

Hrana

2003

0 00

0 00

0.00

0 00

48

Hrana pentru oameni

200301

0.00

0 00

0.00

0 00

49

Hrana pentru animale

200302

0 00

0.00

0 00

0 00

50

Medicamente si materiale sanitare

2004

0 00

0 00

0 00

0 00

51

Medicamente

200401

0 00

0 00

0 00

0 00

52

Materiale sanitare

200402

0 00

0 00

0 00

0 00

53

Reactivi

200403

0 00

0 00

0 00

0 00

54

Dezinfectant!

200404

0 00

0 00

0 00

0 00

55

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

13 50

0 00

0 00

13.50

56

Uniforme si echipament

200501

0.00

0 00

0 00

0.00

57

Lenjerie si accesorii de pat

200503

0.00

0 00

0.00

0.00

58

Alte obiecte de inventar

200530

13 50

0 00

0 00

13 50

59

Deplasări, detasari. transferări

2006

0.00

0 00

o.ool

0 00

60

Deplasări interne, detasari. transferări

200601

0 00

0 00

0 oo1

0 00

61

Deplasări în străinătate

200602

0 00

0 00'

0 00

0.00

62

Materiale de laborator

2009

0 00

0 00

0.00

0.00

63

Cercetare - dezvoltare

2010

0 00

0 oo1

0 00

0.00

64

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

0 00

0 00

0 00

0 00

65

Consultanta si expertiza

2012

0 00'

0 00

0 00

0.00

66

Pregătire profesionala

2013

0 00

0 00

0.00

0 00

67

Protecția muncii

2014

0 00

0 00

0 00

0.00

68

Muniție,furnituri si armament de natura activ fixe ptr armata

2015

0 00

0 00

0 00

0 00

69

Studii si cercetări

2016

0.00

0 00

0 00

0 00

70

Plăti pt.finant.patrimoniului genetic al animalelor

2018

0 00

0 00

0 00

0 00

71

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si s

2019

0.00

0 00

0 00

0 00

72

Reabilitare infrastructura progr.inundații ptr autontati publice locale

2020

0 00

0 00

0.00

0 00

73

Meteorologie

2021

0 00

0 00

0.00

0.00

74

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

2022

0 00

0 00

0.00

0 00

75

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

2023

0 00

0 00

0 00

0 00

76

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

2024

0 00

0 00

0 00

0 00

77

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

202401

0 00

0 00

0 00

0 00

78

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

202402

0 00

0 00

0.00

0 00

79

Chelt judiciare si extrajud derivate din acțiuni in reprezent intereselor st

2025

0 00

0 00

0 00

0 00

80

Alte cheltuieli

2030

0 00

0.00

0.00

0.00

81

Reclama si publicitate

203001

0 00

0 00

0.00

0.00

82

Protocol si reprezentare

203002

0 00

0 00

0.00

0.00

83

Prime de asigurare non-viata

203003

0.00

0 00

0 00

0.00

84

Chirii

203004

0 00

0 00

0.00

0 00

85

Prestări servicii ptr.transmiterea drepturilor

203006

0 00

0 00

0.00

0 00

86

Fondul presedintelui/Fondul conducătorului instit publice

203007

0.00

0 00

0.00

0.00

87

Fondul Primului ministru

203008

0 00

0 00

0.00

0.00

88

Executarea silita a creanțelor bugetare

203009

0 00

0 00

0 00

0.00

89

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

0 00

0 00

5 00

5.00

5.00

90

TITLUL III DOBÂNZI

30

0 00

0 00

0 00

0 00

91

Dobânzi aferente datoriei publice interne

3001

0 00

0 00

0 00

0 00

92

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

300101

0 00

0 00

0 00

0.00

93

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

300102

0 00

0.00

0.00

0.00

94

Dobânzi aferente datoriei publice externe

3002

0.00

0 00

0 00

0.00

95

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

300201

0 00

0 00

0.00

0 00

96

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credit

300202

0 00

0 00

0 00

0 00

97

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprum

300203

0.00

0 00

0.00

0 00

98

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

300205

0.00

0 00

0.00

0.00

99

Alte dobânzi

3003

0.00

0.00

0.00

0 00

100

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

300301

0.00

0.00

0.00

0.00

101

Dobanda datorata trezoreriei statului

300302

0.00

0 00

0 00

0 00

102

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

300303

0 00

0.00

0 00

0 00

103

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statuii

300304

0.00

0 00

0.00

0.00

104

Dobânzi la opeatiunile de leasing

300305

0.00

0 00

0.00

0.00

105

TITLUL IV SUBVENȚII

40

0 00

0 00

0 00

0 00

106

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

4003

0.00

0.00

0 00

0.00

107

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

0.00

0 00

0 00

0 00

108

Fond de rezerva bugetara la dispoziția consiliilor locale si județene

5004

0 00

0 00

0 00

0.00

109

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PU

51

0 00

0.00

0.00

0.00

110

Transferuri curente

5101

0 00

0 00

0.00

0 00

111

Transferuri către instituții publice

510101

o oo'

0 00

o.ool

0.00

112

Acțiuni de sanatate

510103

o oo'

0 00

o.oo'

0 00

113

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

510104

0.00

0 00

0.00

0 00

114

Finanțarea aeroporturilor de interes local

510105

0.00

0 oo

0.00

0 00

115

Transferuri din Fondul de intervenție

510106

0 00

0.00

0.00

0 00

116

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor

510114

0 00

0 00

0.00

0.00

1 17

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pe

510115

0.00

0.00

0.00

0 00

118

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pentru acordarea i

510124

0 00

0.00

0.00

0 00

1191

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0 00

o.ool

0.00

0.00

120

A. Transferuri interne

5501

0 00

0 00

0 00

0 00

121

Programe cu finanțare rambursabila

550103

0 00

0 00

0 00

0 00

122

Programe PHARE

550108

0.00

0.00

0 00

0 00

123

Programe ISPA

550109

0.00

0 00

0 00

0.00

124

Programe SAPARD

550110

0 00

0 00

0 00

0 00

125

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de st

550112

0 00

0 00

0 00

0.00

126

Programe de dezvoltare

550113

0 00

0 00

0 00

0.00

127

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

550115

0 00

0 00

0 00

0 00

128

Alte transferuri curente interne

550118

0.00

0 00

0 00

0 00

129

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

0.00

0 00

0 00

0.00

130

Asigurări sociale

5701

0 00

0 00

0 00

0 00

131

Ajutoare sociale

5702

0.00

0 00

0 00

0 00

132

Ajutoare sociale in numerar

570201

0.00

0 00

0 00

0.00

133

Ajutoare sociale in natura

570202

0 00

0 00

0 00

0 00

134

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

0.00

0 00

0 00

0 00

135

Burse

5901

0 00

0 00

0 00

0 00

136

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

0 00

0 00

0 00

0.00

137

Asociații si fundații

5911

0 00

0.00

0.00

0 00

138

Susținerea cultelor

5912

0 00

0 00

0 00

0 00

139

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

5915

0.00

0 00

0 00

0 00

140

CHELTUIELI DE CAPITAL

I70

1800

8 00

8 00

18 00

141

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

18 00

8 00

8 00

18 00

142

Active fixe

7101

18 00

8 00

8 00

18.00

143

Construcții

710101

0 00

0 00

0.00

0 00

144

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

0.00

0 00

0 00

0 00

145

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

18 00

8 00

8 00

18 00

146

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

0 00

0 00

0.00

0 00

147

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

72

0 00

0 00

0 00

0 00

148

Active financiare

7201

0.00

oool

0.00

0 00

149

Participare la capitalul social al societăților comerciale

720101

0.00

0 00

0 00

0 00

150

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

0 00

0 00

0.00

0 00

151

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI

80

0 00

0 00

0 00

0 00

152

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate inte

8003

0 00

0 00

0 00

0 00

153

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

8008

0 00

o.ool

oool

0 00

154

Alte Împrumuturi

8030

0 00

0 00

0 00

0.00

155

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

0 00

0 00

0.00

0.00

156

Rambursări de credite externe

8101

o.ool

0 00

0.00

0 00

157

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

810101

0.00

0 00

0 00

0 00

158'

Rambursau de credite externe garantate si derecte subimprumutate

810102

0 00

oool

0 00

0 00

159

Rambursări de crediteaferente datoriei publice externe locale

810105

0 00

0 00

0 00

0 00

160

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

810106

0.00

0.00

0 00

0 00

161

Rambursări de credite interne

8102

0.00

0 001

0.00

0 00

162

Rambursări de credite interne garantate

810201

0 00

0 00

0.00

0 00

163

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

810202

0 00

ooo

0.00

0 00

164

Rambursau de credite aferente datoriei publice interne locale

810205

0 oo

0 00

Udo

0 00

PREȘEDINTE


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola. /

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


ANEXA o la HCL


SITUAȚIA VENITURILOR


Unitatea Școala cu clasele l-Vlli Nr 2 Sibiu

(mii lei)

Denumire

Cod

Rând

Prevederi

An aprobat

Prev

Tnm II aprobat

Rectificare

Tnm II

Prev

Tnm II rectificat

Prev an rectificat

TOTAL VENITURI (rd 2+26+29)

0015

r 1

5 60

1 50

0 50

2 00

6 10

1 VENITURI CURENTE (rd 3)

0015

r 2

5 60

1 50

0 50

2 00

6 10

C VENITURI NEFISCALE (rd 4+9)

r 3

5 60

1 50

0 50

2.00

6 10

C1 VENITURI DIN PROPRIETATE (rd 5)

r 4

4 60

1 50

0 44

1.94

5 04'

Venituri din proprietate (rd 6+7+8)

3015

r 5

4 60

1 50

0 44

1 94

5 041

Venituri din concesiuni si închirieri

301505

r 6

0 00

0 00

0 44

0.44

0 44

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

301509

r 7

0 00

0 00

0 00

0 00

Alte venituri din proprietate

301550

r 8

0 00

0 00

0 00

0 00

C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd. 10+20+22+24)

r 9

1 00

0 00

0 06

0 06

1 06

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (rd 11 la rd 19)

3315

r 10

1 00

0 00

0 00

0 00

1 00

Taxe si alte venituri in invatamant

331505

r 11

0 00

0 00

0 06

0 06

0 061

Venituri din prestări de servicii

331508

r 12

0 00

0 00

0 00

0 00

Contribuția de intretinere a persoanelor asistate

331513

r 13

0 00

0 00

0 00

0 00

Contribuția elevilor si studenților pentru internate cămine si cantine

331514

r 14

0 00

0 00

0 00

0 00

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

331516

r 15

0 00

0 00

0 00

0 00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

331517

r 16

0 00

0 00

0 00

0 00

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale artistice si sportive

331519

r 17

0 00

0 00

0 00

0 00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

331521

r 18

0 00

0 00

0 00

0 00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

331550

r 19

1 00

0 00

0 00

0 00

1 00

Venituri din taxe administrative eliberări permise (rd 21)

3415

r 20

0 00

0 00

0 00

0 00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

341550

r 21

0 00

0 00

0 00

0 00

Amenzi, penalitati si confiscări (rd.23)

3515

r 22

0 00

0 00

0 00

0 00

Alte amenzi penalitati si confiscări

351550

r 23

0 00

0 00

0.00

0 00

Diverse venituri (rd 25)

3615

r 24

0 00

0 00

000

0 00

Alte venituri

361550

r 25

0 00

0 00

0 00

0 00

II VENITURI DIN CAPITAL (rd 27)

r 26

0 00

0 00

0.00

0 00

Venituri din valorificarea unor bunuri (rd 28)

3915

r 27

0 00

0 00

0 00

0 00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

391501

r 28

0 00

0 00

0 00

0.00

IV SUBVENȚII (rd 30)

r29

OOOI

0 00

0 00

0 00

Subvenții de la alte administrații (rd 31)

4315

r 30

0 00

0 00

0.00

0 00

Subvenții pentru mstitutii publice

431509

r 31

0 00

0 00

0 001

0 00

0015

r 32

0 00

0 00

0 00

0.00

0015

r 33

0 00

0 00

0 00

0 00

TOTAL CHELTUIELI (rd 49+63+90+106+132 + 148 + 165+180 + 195+209)

r 34

5 60

1 50

0 50

2 00

6.10

CHELTUIELI CURENTE (rd. 50+64+91+107+133+149+166+181 +196+210)

01

r35

5 60

1 50

0 50

2 00

6.10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd 51+65+92 + 108+134+150+167+182+197+211)

10

r 36

0 00

0 00

0 00

0 00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd 52+66+93 + 109+135+151 + 168+183+198+212)

20

r 37

5 60

1 50

0 50

2 00

6 10

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 53+67+94+110+136+152 + 169+184 + 199+213)

70

r 38

0 00

0 00

0 00

0 00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 54+68+95+111 + 137+153+170+185+200+214)

71

r 39

0 00

0 00

0 00

0 00

Active fixe (rd 55+69+96+112+138+154+171 + 186+201+215)

7101

r 40

0 00

0 00

0 00

0 00

Construcții

710101

r41

0 00

0 00

0 00

0 00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 42

0 00

0 ool

0 00

0 00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 43

0 00

0 00

0 00

0 00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 44

0 00

0 00

0 00

0 00

TITLUL XIV REZERVE EXCEDENT/DEFICIT (rd 223)

90

r 45

0 00

0 00

0 00

0 00'

Excedent (rd 224)

92

r 46

0 00

0 00

0 00

0 00

r 47

0 00

0 00

0 00

0 00

r 48

0 00

0.00

0 00

0 00

Alte servicii publice generale (rd 61)

5415

r 49

0 00

0 00

0 00

0 00

CHELTUIELI CURENTE (rd 51+52)

01

r 50

0 00

0 00

0 00

0 00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 51

0 00

0 00

0 00

0 00

TITLUL It BUNURI SI SERVICII

20

r 52

0 00

0 00

0 00

0 00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 54)

70

r 53

0 00

0 00

0 00

0 00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 55)

71

r 54

0 00

0 00

0 00

0 00

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

7101

r 55

0 00

0 00

0 00

0 00

Construcții

710101

r 56

0 00

0.00

0 00

0 00

Mașini echipamente si mijloace de transport

710102

r 57

0 00

0 00

0 00

0 00

Mobilier aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 58

0 00

0 00

0 00

o ooj

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 59

0 00

0 00

0 00

0 001

Dm total capitol

r 60

0 00

0 oo

0 00

o ool

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

541510

r 61

0 00

0 00

0 00

0 00 j

r 62

0 00

0 00

0 00

o oo|

Invatamant (rd 75+78+82+83+85+88)

6515

r 63

5 60

1 50

0 50

2 00

6 101

CHELTUIELI CURENTE (rd 65+66)

01

r 64

5 60

1 50

0 50

2 00

6 10|

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 65

0 00

0 00

0 00

0 00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 66

5 60

1 50

0.50

2 00

6 10

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 68)

70

r 67

0 00

0 00

0 00

0 00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 69)

71

r 68

0 00

0 00

0 00

0 00

Active fixe (rd 70 la 73)

7101

r 69

0 00

0 00

0 00

0 OOI

Construcții

710101

r 70

0 00

0 00

0 00

0 00

Mașini echipamente si mijloace de transport

710102

r 71

0 00

0 00

0 00

0 00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 72

0 00

0 00

0 00

0 00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 73

0 00

0 00

0 00

0 00

Din total capitol

r 74

0 00

0 00

0 00

0 00

Invatamant preșcolar si primar ird 76+77)

651503

r 75

0 00

0 00

ooo

0 00

Invatamant preșcolar

65150301

r 76

0 00

0 00

O 00

0 00

Invatamant primar

65150302

r 77

0 00

0 00

0 00

0 00

Invatamant secundar (rd 79 la rd 81)

651504

r 78

5 60

1 50

0 50

2 00

6 101

Invatamant secundar inferior

65150401

r 79

5 60

1 50

0 50

2 00

6 10

Invatamant secundar superior

65150402

r 80

0 00

0.00

0 00

0 00

Invatamant profesional

65150403

r 81

0 00

0 00

0 00

0 00

Invatamant postliceal

651505

r 82

0 00

0 00

0 00

0 001

Invatamant nedefinitul prin nivel (rd 84)

651507

r 83

0 00

0 00

0 00

0 00

Invatamant special

65150704

r 84

0 00

0 00

ooo1

0 00

Servicii auxiliare pentru educație (rd 86+87)

651511

r 85

0 00

0 00

0 00

oool

Internate si cantine pentru elevi

65151103

r 86

0 00

0 00

0 00

0 00

Alte servicii auxiliare

65151130

r 87

0 00

0 00

0 00

0 00

Alte cheltuieli in domeniul mvatamantului

651550

r 88

0 00

0 00

0 00

0 00

r 89

0 00

0 00

0 00

0 00'

Sanatate (rd 102)

6615

r 90

0 00

0 00

0 00

0 00

CHELTUIELI CURENTE (rd 92+93)

01

r 91

0 00

0 00

0 00

0 00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 92

0 00'

0 00

0 00

0 00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 93

0 00

0 00

0 00

0 001

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 95)

70

r 94

0 00

0 00

0 00

b oo

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd .96)

71

r 95

0 00

0 00

0 00

0 00

Active fixe (rd 97 la 100)

7101

r 96

0 00

0 00

0 00

0 00

Construcții

710101

r 97

0 00

0 00

0 00

0 00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 98

0 00

0 00

0 00

0 00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 99

0 00

0 00

0 00

0 00

Alte active fixe (lunclusiv reparații capitale)

710130

r 100

0 00

0 00

0 00

0 00

Din total capitol

r 101

0 00

0 00

0 00

0 00

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (rd 103+104)

661550

r 102

0 00

0 00

0 00

0 00

Crese

66155003

r 103

0 00

0 00

0 00

0 00

Alte institutn si acțiuni sanitare

66155050

r 104

0 00

0 00

0 00

0 001

r 105

0 00

0 00

0 00

0 00

Cultura, recreere si religie (rd 118+128+130)

6715

r 106

0 00

0 00

0 00

0 00

CHELTUIELI CURENTE (rd 108+109)

01

r 107

0 00

0 00

0 00

0 00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 108

0 00

0 00

0 00

0 00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 109

0 00

0.00

0 00

0 00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 111)

70

r 110

0 00

0 00

0 00

0 00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 112)

71

r 111

0 00

0 00

0 00

0 00

Active fixe (rd 113+ +116)

7101

r 112

0 00

0 00

0 00

0 00

Construcții

710101

r 113

0 00

0 00

0 00

0 00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 114

0 00

0 00

0 00

0 00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 115

0 00

0 00

0 00

0 00

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

710130

r 116

0 00

0 00

0 00

0 00

Din total capitol

r 117

0 00

0 00

0 00

0 00

Servicii culturale (rd 119 la 127)

671503

r 118

0 00

0 00

0 00

0 00

Muzee

67150303

r 119

0 00

0 00

0 00

0 00

Instituții publice de spectacole si concerte

67150304

r 120

o oo'

0 001

0 00

0 00

Scoli populare de arta si meseni

67150305

r 121

0 00

o oo1

0 00

0 00

Case de cultura

67150306

r 122

0 00

0 00

0 00

0 00

Cămine culturale

67150307

r 123

0 00

0 00

0 00

0 00

Universități populare

67150309

r 124

0 00

0 00

0.00

0 00

Presa

67150310

r 125

0 00

0 00

0 00

0 00'

Edituri

6715031 1

r 126

0 00

0 00

0 00

0 00

Alte servicii culturale

67150330

r 127

0 00

0 00

0 00

0 00

Servicii recreative si sportive (rd.129)

671505

r 128

0 00

0 00

000

0 00

Sport

67150501

r 129

0 00

0 00

0.00

o oo;

Alte servicii in domeniile culturii, recreern si religiei

671550

r 130

0 00

0 00

0.00

0 00

r 131

0 00

0 00

0,00

0 00

Asigurări si asistenta sociala (rd 144+145)

6815

r 132

0 00

0 00

0 00

0 00

CHELTUIELI CURENTE (rd 134+135)

01

r 133

0 00

0 00

C 00

o ool

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 134

0 00

0 00

0 00

0 00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 135

0 00

0 00

0 00

0 00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 137)

70

r 136

0 00

0 00

0 00

0 00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 138)

71

r 137

0 00

0 00

0 00

0 00

Active fixe (rd 139 la 142)

7101

r 138

0 00

0 00

0 00

0 00

Construcții

710101

r 139

0 oo

0 00

0 00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 140

0 00

0 00

0 00

0 00

Mobilier aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 141

0 00

0 00

0 00

0 00

Alte active fixe (iunclusiv reoaratii capitale)

710130

r 142

0 00

0 00

0 00

0 00

Din total capitol

r 143

0 00

0 00

0 00

0 00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

681504

r 144

0 00

0 00

0 00

0 00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (rd 146)

681505

r 145

0 00

0 00

0 00

0 00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68150502

r 146

0 00

0 00

0 00

0 00

r 147

0 00

0 00

0 00

0 00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (rd 160+162+163)

7015

r 148

0 00

0 00

0 00

0 00

CHELTUIELI CURENTE (rd 150+151)

01

r 149

0 00

0 00

0 00

0 00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 150

0 00

0 00

0 00

0 00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 151

0 00

0 00

0 00

0 00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 153)

70

r 152

0 00

0.00

0 00

0 00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 154)

71

r 153

0 00

0 00

0 00

0 00

Active fixe (rd 155 la 158)

7101

r 154

0 00

0 00

0 00

0 oo

Construcții

710101

r 155

0 00

0 oo

0 00

o ool

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 156

0 00

0 00

0 00

0 00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 157

0 00

0 00

0 00

0 00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 158

0 00

0 00

0 00

0 00

Din total capitol

r 159

0 00

0 00

0 00

0 00

Locuințe (rd 161)

701503

r 160

0 00

0 00

0 00

0 ool

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70150301

r 161

0 00

0 00

0 00

0 00

Servicii si dezvoltare publica

701504

r 162

0 00

0 00

0 00

0 00

Alte servicii in domeniile locuințelor serviciilor si dezvoltam comunale

701550

r 163

0 00

0 00

0 00

0 00

r 164

0 00

0 00

0 00

0 00

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (rd 177)

8015

r 165

0 00

0 00

0 00

0 00

CHELTUIELI CURENTE (rd 167+168)

01

r 166

0 00

0 00

0 00

0 00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 167

0 00

0 00

0 00

0 00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 168

0 00

0 00

0 00

0 00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 170)

70

r 169

0 00

0 00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 171)

71

r 170

0 00

0 00

0 00

0 00

Active fixe (rd 172 la 175)

7101

r 171

0 00

0 00

0 00

0 00

Construcții

710101

r 172

0 00

0 00

0.00

000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 173

0 00

0 00

0 00

0 00

Mobilier aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 174

0 00

0 00

0 00

0 00

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

710130

r 175

0 00

0 00

0 00

0 00

Din total capitol

r 176

0 00

0 00

0 00

OOCj

Acțiuni generale economice si comerciale (rd 178)

801501

r 177

0 00

0 00

0 00

0 oc|

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80150130

r 178

0 00

0 00

0 00

0 00

r 179

0 00

0 00

0 00

0 00

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (rd 193)

8315

r 180

0 00

0 00

0 00

0 00

CHELTUIELI CURENTE (rd 182+183)

01

r 181

0 ool

0 00

0 oo'

0 00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 182

0 00

0 00

0 00

0 00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 183

0 00

0 00

0 00

0 00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 185)

l70

r 184

0 00

0 00

0 00

0 00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 186)

71

r 185

0 00

0 00

0 00

0.00

Active fixe (rd 187 la 190)

7101

r 186

0 00

0 00

0.00

0 00

Construcții

710101

r 187

0 00

0 00

0 00

0 00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

r 188

0 00

0 00

0 00

0 ool

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 189

0 00

0 00

0 00

■0 00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 190

0 00

0 00

0 00

0 00

Dm total capitol

r 191

0 00

0 00

0 00

0 ool

Agricultura (rd 193)

831503

r 192

0 00

0 00

0 00

0 00

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

83150330

r 193

0 00

0 00

0 00

0 00

r 194

0 00

0 00

0 00

0 00

Transporturi (rd 207)

8415

r 195

0 00

0 00

0 00

0 00

CHELTUIELI CURENTE (rd 197+198)

01

r 196

0 00

0 00

0 00

0 00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 197

0 00

0 00

0 00

0 00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 198

0 00

0 00

0 00

0 00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 200)

70

r 199

0 00

0 00

0 00

0 00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 201)

71

r 200

0 00

0 00

0 00

0 00

Active fixe (rd 202 la 205)

7101

r 201

0 00

0 00

0 00

0 ool

Construcții

710101

r 202

0 00

0 00

0 00

0 oo1

Mașini echipamente si mijloace de transoort

710102

r 203

0 00

0 00

0 00

0 00

Mobilier aparatura birotica si alte active corporale

710103

r 204

0 00

0 00

0 00

0 00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

r 205

0 00

0 00

0 00

0 00

Din total capitol

r 206

0 00

0 00

0 00

0 ool

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

841550

r 207

0 00

0 00

0 00

0 00

r 208

0 00

0 00

0 00

0 00

Alte acțiuni economice (rd 221)

8715

r 209

0 00

0 00

0 00

0 ool

CHELTUIELI CURENTE (rd 211+212)

01

r 210

0 00

0 00

0 00

0 00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

r 211

0 00

0 00

0.00

0 00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

r 212

0 00

0 00

0 00

0 00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 214)

70

r 213

0 00

0 00

0 00

ooo1

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd 215)

71

r214

0 00

0 00

0.00

0 00

Active fixe (rd.216 la 219)

7101

r 215

0 00

o oo1

0,00

0 00

Construcții

710101

r 216

0 00

0 00

0 00

0 00

Masint. echipamente si mijloace de transport

710102

r 217

0 00

0 00

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si aiie active corporale

710103

r218

0 00

0 00

0.00

0 00

Alte active fixe (lunclusiv reparații capitale)

710130

r 219

0 00

0 00

0,00

0 00

Din total capitol

r 220

0 00

0 00

0 00

0 00

Alte acțiuni economice

871550

r 221

0 00

0 00

0.00

0 00

r 222

0 00

0 00

0 00

0 00

VII REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

9615

r 223

0 00

0 00

0 oo

0.00

[EXCEDENT___

9815

r 224

0 00

0 00

0.00

0 00

PREȘEDINTE,

SECRETAR.

iCi^bA'U kl'ECi.r)


HELMuT MATHr,'-

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Rectificare bugetara


Anexa ne —■ la HCL L^/2.cc4


Unitatea Școala cu clasele I - VIII Nr 2 Sibiu

capitol :65150401________TOTAL SI SECUNDAR INFERIOR___________________________________________(mu lei)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi

An inițial

Prev

Trim II aprobat

rectificare trim. II

trim II rectificat

An rectificat

1

TOTAL CHELTUIELI

5 60

1 50

0 50

2 00

6 10

2

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0 00

0.00

0.00

0 00

3

Cheltuieli salariale in bani

1001

0 00

0.00

0 00

0 00

4

Salam de baza

100101

0 00

0 00

0.00

0 00

c

Salarii de merit

100102

0 00

0 00

0.00

0 00

6

Indemnizație de conducere

100103

0 00

0 00

0 00

0 00

7

Spor de vechime

100104

0 00

0 00

0.00

0 00

8

Sporuri pentru condiții de munca

100105

0 00

0 00

0 00

0 00

9

Alte sporuri

100106

0 00

0 00

0 00

0.00

10

Ore suplimentare

100107

0 00

0 00

0 00

0 00

11

Fond de premii

100108

0 00

0.00

0 00

0 00

12

Prima de vacanta

100109

0 00

0 00

0 00

0.00

13

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100110

0 00

0 00

0 00

0.00

14

Fond aferent plătii cu ora

100111

0 00

0 00

0 00

0.00

15

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

100112

0 00

0 00

0 00

0 00

16

Indemnizații de delegare

100113

0 00

0 00

0 00

0 00

17

Indemnizații de detașare

100114

0 00

0 00

0 00

0.00

18

Alocații ptr transportul la si de la locul de munca

100115

0 00

0 00

0 00

0 00

19

Alocații pentru locuințe

100116

0 00

0 00

0 00

0.00

20

Alte drepturi salariale in bani

100130

0 00

0 00

0 00

0.00

21

Cheltuieli salariale in natura

1002

0.00

0 00

0 00

0 00

22

Tichete de masa

100201

0 00

0 00

0 00

0 00

23

Norme de hrana

100202

0.00

0 00

0 00

0 00

24

Uniforme si echipament obligatoriu

100203

0 00

0.00

0 00

0.00

25

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

100204

0 00

0 00

0.00

0.00

26

Transportul la si de la locul de munca

100205

0 00

0.00

0 00

0 00

27

Alte drepturi salariale in natura

100230

0 00

0 00

0 00

0 00

28

Contribuții

1003

0 001

0.00

0 00

0 00

29

Contribuții de asigurau sociale de stat

100301

0 00

0 ool

0.00

0 00

30

Contribuții de asigurau de șomaj

100302

0 00

0 00

0 oo1

0 00

31

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

100303

0 00

0.00

o.oo1

0.00

32

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

100304

0 00

0 00

0 00

0 00

33

Prime de asigurare viata plătite de angajator ptr angaiati

100305

0 00

0 00

0 00

0 00

34

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

5 60

1 50

0 50

2 00

6 10

35

Bunuri si servicii

2001

0 00

0.00

0 50

0.50

0.50

36

Furnituri de birou

200101

0 00

0 00

0 15

0 15

0 15

37

Materiale pentru curățenie

200102

0 00

0 00

0.00

0 00

38

încălzit Iluminat si forța metrica

200103

0 00

0.00

0.00

0 00

39

Apa, cana! si salubritate

200104

0 00

0.00

0 00

0 00

40

Carburanți si lubrefianti

200105

0 00

0 00

0 00

0 00

41

Piese de schimb

200106

0 00

0 00

0 00

0 00

42

Transport

200107

0 00

0 00

0 00

0 00

43

Posta, telecomunicații, radio tv. internet

200108

0 00

0 00

0 00

0 00

44

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

0 00

0 00

0 00

0 00

45

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

200130

0 00

0 00

0 35

0 35

0 35

46

Reparații curente

2002

1 50

0 30

0 00

0.30

1 50

47

Hrana

2003

0 00

0 00

0 00

0 00

48

Hrana pentru oameni

200301

0 00

0 00

0.00

0 00

49

Hrana pentru animale

200302

0 00

0.00

0.00

0 00

50

Medicamente si materiale sanitare

2004

0 00

0 00

0.00

0.00

51

Medicamente

200401

0.00

0 00

0 00

0.00

52

Materiale sanitare

200402

0.00

0 00

0 00

0 00

53

Reactivi

200403

0 00

0 00

0.00

0 00

54

Dezinfectant!

200404

0 00

0 00

0 00

0.00

55

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

4 10

1 20

0 00

1 20

4 10

56

Uniforme si echipament

200501

0 00

0 00

0 00

0.00

57

Lenjerie si accesorii de pat

200503

0 00

0 00

0 00

0 00

58

Alte obiecte de inventar

200530

4 10

1 20

0.00

1.20

4 10

59

Deplasări, detașau, transferări

2006

0 00

0 00

0 00

0 00

60

Deplasări interne, detașau, transferări

200601

0 00

0 00

0 00

0 00

61

Deplasări în stramatate

200602

0 00

0 00

0 00

0 00

62

Materiale de laborator

2009

0.00

0 00

0.00

0 00

63

Cercetare - dezvoltare

2010

0 00

0 00

0.00

0 00

64

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

0 00

0 00

0 00

0.00

65

Consultanta si expertiza

2012

0 00

0 00

0.00

0 00

66

Pregătire profesionala

2013

0 00

0 00

0.00

0 00

67

Protecția muncii

2014

0 00

0.00

0 00

0 00

68

Muniție, furnituri si armament de natura activ fixe ptr armata

2015

0 00

0 00

0 00

0 00

69

Studii si cercetări

2016

0 00

0 00

0.00

0 00

70

Plăti pt finant.patrimoniului genetic al animalelor

2018

0 00

0 00

0 00

0.00

71

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si se

2019

0 00

0 00

0 00

0 00

72

Reabilitare infrastructura progr inundații ptr autontati publice locale

2020

0 00

0 00

0 00

0 00

~73|

Meteorologie

2021

0 00

0 00

0 00

0 00

74

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

2022

000

0 00

0 00

0 00

75

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

2023

0 00

o.ool

0.00

0 00

76

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

2024

0 00

0 00

0.00

0 00

77

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

202401

0 00

0 00

0 00

0 00

78

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

202402

0 00

0 00

0.00

0 00

79

Chelt.judiciare si extrajud derivate din acțiuni in reprezent intereselor sta

2025

0 00

0 00

0.00

0 00

80

Alte cheltuieli

2030

0 00

0 00

0 00

0 00

81

Reclama si publicitate

203001

0 00

0 00

0 00

0 00

82

Protocol si reprezentare

203002

0 00

0 00

0.00

0 00

83

Prime de asigurare non-viata

203003

0 00

0 00

0.00

0 00

84

Chirii

203004

0 00

0 00

0.00

0 00

85

Prestări servicii ptr transmiterea drepturilor

203006

0 00

0 00

0 00

0 00

86

Fondul presedintelui/Fondul conducătorului instit publice

203007

0 00

0 00

0 00

0 00

87

Fondul Primului ministru

203008

0 00

0 00

0 00

0.00

88

Executarea silita a creanțelor bugetare

203009

0 00

0 00

0.00

0 00

89

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

0 00

0 00

0 00

0.00

90

TITLUL III DOBÂNZI

30

0 00

0 00

0 00

0 00

91

Dobânzi aferente datoriei publice interne

3001

0 00

0 00

0 00

0.00

92

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

300101

0 00

0 00

0.00

0 00

93

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

300102

0 00

0 00

0 00

0 00

94

Dobânzi aferente datoriei publice externe

3002

0 00

0 00

0 00

0 00

95

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

300201

0 00

0 00

0 00

0 00

96

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

300202

0 00

0 00

0.00

0.00

97

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumi

300203

0.00

0 00

0 00

0.00

98

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

300205

0 00

0 00

0 00

0 00

99

Alte dobânzi

3003

0 00

0 00

0 00

0 00

100

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

300301

0.00

0 00

0 00

0 00

101

Dobanda datorata trezoreriei statului

300302

0 00

0 00

0 00

0 00

102

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

300303

0.00

0 00

0 00

0.00

103

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

300304

0 00

0.00

0.00

0.00

104

Dobânzi la opeatiumle de leasing

300305

0.00

0 00

0 00

0 00

105

TITLUL IV SUBVENȚII

40

0 00

0 00

0 00

0 00

106

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

4003

0 00

0 00

0 00

0.00

107

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

0 00

0 00

0.00

0 00

108

Fond de rezerva bugetara la dispoziția consiliilor locale si județene

5004

0.00

0 00

0 00

0 00

109

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUI

51

ooo

0 00

0 00

0 00

110

Transferuri curente

5101

0 00

0 00

0 00

0 00

111

Transferuri către instituții publice

510101

0.00

0 00

0 00

0 00

112

Acțiuni de sanatate

510103

0 00

0 00

0 00

0 00

113

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

510104

0 00

0 00

0 00

0 00

114

Finanțarea aeroporturilor de interes local

510105

0 00

0 00

0.00

0.00

115

Transferuri din Fondul de intervenție

510106

0 00

0.00

0 00

0 00

116

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor c

510114

0 00

0 00

0.00

0 00

117

Transferuri din bugetele locale centru instituțiile de asistenta sociala per

510115

0 00

0 00

0 00

0 00

118

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene centru acordarea ui

510124

0 00

0 00

0 00

0 00

119

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0.00

0 00

0.00

0 00

120

A Transferuri interne

5501

0 00

0 00

0 00

0 00

121

Programe cu finanțare rambursabila

550103

0 00

0 00

0 00

0.00

122

Programe PHARE

550108

0 00

0 00

0 00

0 00

123

Programe ISPA

550109

0 00

0 00

0 00

0 00

124

Programe SAPARD

550110

0 00

0 00

0 00

0 00

125

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de sta

550112

0 00

0 00

0 00

0 00

126

Programe de dezvoltare

550113

0 00

0 00

0 00

0 00

127

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

550115

0 00

0 00

0 00

0 00

i 128

Alte transferuri curente interne

550118

0 00

0.00

0.00

0 00

129

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

0 00

0 00

0 00

0 00

130

Asigurări sociale

5701

0 00

0 00

0 00

0 00

131

Ajutoare sociale

5702

0 00

0 00

0 00

0 00

132

Ajutoare sociale in numerar

570201

0 00

0 00

0.00

0 00

133

Ajutoare sociale in natura

570202

0.00

0.00

0.00

0.00

134

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

0 00

0 00

0 00

0 00

135

Burse

5901

0 00

0 00

0.00

0 00

136

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

0 00

0 00

0 00

0 00

137

Asociații si fundații

5911

0 00

0 00

0.00

0 00

138

Susținerea cultelor

5912

0 00

0 00

0.00

0 00

139

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

5915

0 00

0 00

0 00

0 00

140

'cheltuieli DE CAPITAL

70

0.00

0.00

0.00

0 00

141

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

0 00

0 00

0 00

0.00

142

Active fixe

7101

0 00

0 00

0.00

0 oc

143

Construcții

710101

0 00

0 00

0.00

0 00

144

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

000

0.00

0.00

0.00

145

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

0 00

0 00

0 00

0 00

146

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

0 00

0 00

0 00

0 00

147

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

72

0 00

0 00

0 00

0 00

148

Active financiare

7201

000

0 00

0.00

0 00

149

Participare la capitalul social a! societăților comerciale

720101

0 00

0 00

0 00

0 00

Î5UI

[OPERAȚIUNI FINANCiARE

79

0 00

0.00

0 00

0 00

151

ITITLUL XII ÎMPRUMUTURI

80

0 00

0 00

0.00

0 00

152

împrumuturi pentru instituții si servicii oublice sau activitati finanțate inter

8003

0 00

0 00

0 00

0 00

153

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

8008

0.00

0 00

0 00

0 00

154

Alte împrumuturi

8030

0 00

0 00

0 00

0 00

155

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

0 00

0 00

0.00

0.00

156

Rambursau de credite externe

8101

0 00

0 00

0 00

0 00

157

Rambursau de credite externe contractate de ordonatorii de credite

810101

0 00

0 00

0 00

0 00

158

Rambursau de credite externe garantate si derecte subîmprumutate

810102

0 00

0 00

0 00

0 00

159

Rambursau de crediteaferente datoriei publice externe locale

810105

0 00

0 00

0 00

0 00

160

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

810106

0 00

0 00

0 00

0 00

161

Rambursau de credite interne

8102

0 00

0 00

0 00

0 00

162

Rambursau de credite interne garantate

810201

0 00

0.00

0 00

0.00

163

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

810202

0 00

0 00

0 00

0.00

164

Rambursau de credite aferente datoriei publice interne locale

810205

0 00

0 00

0.00

0 00

PREȘEDINTE

SECRETAR


H £ L Mei T /'■'//)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


Ane*a nr <■ ' la HCL nr i •

Rectificare bugetara trimestrul II 2006 la

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A UNITĂȚILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT

CAP 65 02                                                                          ___ __________________________________________>ei

unitatea școlara

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi An inițial

Prev. Tnm II inițial

rectificare

tnrn II

Tnrn II rectificat

An rectificat

GRĂDINIȚĂ NR 5

TOTAL CHELTUIELI

353 00

179 87

179 87

353 00

TIT LUL II CHELTUIELIMATERIALE SI SERVICII

20

25 00

15 56

15 56

25 00

GRĂDINIȚĂ NR 14

TOTAl CHELTUIELI

339 00

172 18

172 18

339 00

TITLUL II CHELTUIELIMATERIALE SI SERVICII

20

29 00

13 05

13 05

29 00

GRĂDINIȚĂ NR 15

TOTAL CHELTUIELI

510 00

263 60

263 60

510 00

TITLUL H CHELTUIELIMATERIALE SI SERVICII

20

80 00

49 79

49 79

80 00

GRĂDINIȚĂ NR 16

TOTAL CHELTUIELI

560 00

273 79

6 60

280.39

566 60

TITLUL II CHELTUIELIMATERIALE Sl SERVICII

20

33 00

14 54

6 60

21 14

39 60

GRĂDINIȚĂ NR 17

TOTAL CHELTUIELI

335 00

180 52

180 52

335.00

TITLUL II CHELTUIEl IMATERIALE Sl SERVICII

20

29 00

18.05

18 05

29 00

GRĂDINIȚĂ NR 18

TOTAL CHELTUIELI

292 00

149 14

149 14

292 00

TITLUL II CHELTUIELIMATERIALE Sl SERVICII

20

25 00

15 56

15.56

25 00

GRĂDINI IA NR 19

TOTAL CHELTUIELI

388 00

196 38

196 38

388 00

TITLUL II CHELTUIELIMATERIALE Sl SERVICII

20

36 00

22 40

22 40

36 00

GRĂDINI TA NR 22

TOTAL CHELTUIELI

285 00

159 50

159 50

285 00

TITLUL II CHELTUIELIMATERIALE Sl SERVICII

20

25 00

15 56

15 56

25 00

GRĂDINIȚĂ NR 26

TOTAL CHELTUIELI

466 00

240 08

240 08

466 00

TITLUL II CHELTUIELIMAT ERIALE Sl SERVICII

20

33 00

20 54

20 54

33 OOÎ

GRĂDINIȚĂ NR 28

TOTAL CHELTUIELI

266 00

151 84

151 84

266 00

TITLUL II CHELTUIELIMATERIALE Sl SERVICII

20

22 00

10 69

10 69

22 00

GRĂDINIȚĂ NR 29

TOTAL CHELTUIELI

494 00

248 41

248 41

494 00

TITLUL II CHELTUIELIMATERIALE Sl SERVICII

20

65 00

40 45

40 45

65 00

GRĂDINIȚĂ NR 33

TOTAL CHELTUIELI

292 00

151 20

1 60

152 80

293 60

TITLUL II CHELTUIELIMATERIALE Sl SERVICII

20

18 00

6 70

1 60

8 30

19 60

GRĂDINIȚĂ NR 37

TOTAL CHELTUIELI

239 00

133 04

■33 04

239 00

TITLUL II CHELTUIELIMATERIALE Sl SERVICII

20

25 00

15 56

15 56

25 00

GRĂDINIȚĂ NR 38

TOTAL CHELTUIELI

457 00

215 34

215 34

4 57 00

TITLUL II CHELTUIELIMATERIALE Sl SERVICII

20

52 00

22 36

22 36

52 00

GARDINITA NR 40

TOTAL CHELTUIELI

489 00

250 55

250 55

489 00

TITLUL II CHELTUIELIMATERIALE Sl SERVICII

20

44 00

25 38

25 38

44 00

GRĂDINIȚĂ NR 41

TOTAL CHELTUIELI

440 00

229 63

229 63

4 40 00

TITLUL II CHELTUIELIMATERIALE Sl SERVICII

20

71 00

44 19

44 19

71 00

GRĂDINIȚĂ NR 43

TOTAL CHELTUIELI

628 00

301 66

301 66

628 00

TITLUL II CHELTUIELIMATERIALE Sl SERVICII

20

60 30

8 54

8 54

60 00

ȘCOALA NR 1

TOTAL CHELTUIELI

691 79

377 69

377 69

691 79

TITLUL II CHELTUIELIMATERIALE Sl SERVICII

20

43 99

17 93

1793

43 99

ȘCOALANR 2

TOTAL CHELTUIELI

407 30

199 62

19962

407 30

TITLUL II CHELTUIELIMATERIALE Sl SERVICII

20

20 00

7 52

__

7 52

20 00

ȘCOALA NR 4

TOTAL CHELTUIELI

954 4 1

476 56

476 56

954 411

TITLUL II CHELTUIELIMAT ERIALE Si SERVICII

20

60 01

37 35

37 35

60 01

ȘCOALA NR 5

TOTAL CHELTUIELI

712 76

387 80

3 30

391 10

716.06

TITLUL II CHELTUIELIMATERIALE SI SERVICII

20

40 00

10 36

3 30

13 66

43 30'

ȘCOALA NR 6

TOTAL CHELTUIELI

1.184 77

618 33

618 33

1.184 77

TITLUL II CHEI TUIFLIMATERIALE SI SERVICII

20

58 00

29 10

29 10

58 00

ȘCOALA NR 8

TOTAL CHELTUIELI

583 00

272 30

3 30

275 60

586 30

TITLUL II CHELTUIELIMATERIALE SI SERVICII

20

24 00

0 00

3 30

3 30

27 30

ȘCOALA NR 9

TOTAL CHELTUIELI

547 80

316 47

316 47

547 80

TITLUL II CHELTUIELIMATERIALE SI SERVICII

20

68 00

36 02

36 02

68 00

ȘCOALA NR 10

TOTAL CHELTUIELI

563 00

275 24

275 24

563.00

TITLUL II CHELTUIELIMATERIALE SI SERVICII

20

60 00

37 34

37 34

60 00

ȘCOALA NR 11

TOTAL CHELTUIELI

284 25

134 79

8 50

143 29

292 75

TITLUL II CHELTUIELIMATERIALE SI SERVICII

20

18 00

4 87

3 50

1337

26 50

ȘCOALA NR 12

TOTAL CHELTUIELI

335 83

163 63

5 00

168 63

340 83

TITLUL II CHELTUIELIMATERIALE SI SERVICII

20

22 00

5 59

5 00

10 59

27 00

ȘCOALANR 13

TOTAL CHELTUIELI

847 40

458 39

458 39

847 40

TITLUL II CHELTUIELIMATERIALE SI SERVICII

20

38 00

13 65

13 65

38 00

ȘCOALA NR 16

TOTAL CHELTUIELI

402 80

213 75

4 50

218 25

407 30

TITLUL II CHELTUIELIMATERIALE SI SERVICII

20

29 00

18 05

4 50

22 55

33 50

ȘCOALA NR 17

TOTAL CHELTUIEI 1

1 040 50

538 72

538 72

1 040 50

TITLUL II CHELTUIELIMATERIALE SI SERVICII

20

77 00

47 92

47 92

77 00

ȘCOALA NR 18

TOTAL CHELTUIELI

907 20

503 11

503 1 1

907 20

TITLUL II CHELTUIELIMATERIALE SI SERVICII

20

44 00

27 38

27 38

44 00

ȘCOALANR 19

TOTAL CHELTUIELI

553 80

306 41

306 41

553 80

TITLUL II CHELTUIELIMATERIALE SI SERVICII

20

60 00

27 34

27 34

60 00

ȘCOALA NR 20

TOTAL CHELTUIELI

937 20

463 59

463 59

937 20

TI TLUL 11 CHELTUIELIMATERIALE SI SERVICII

20

63 00

32 21

32 21

63 00

ȘCOALA NR 21

IOTAL CHELTUIELI

887 60

4 78 35

478 35

887 60

TITLUL II CHELTUIELIMATERIALE SI SERVICII

20

74 00

42 06

42 06

74 00

ȘCOALA NR 23

TOTAL CHELTUIELI

438 40

199 38

4 00

203 38

442 40

TITLUL II CHELTUIELIMATERIALE SI SERVICII

20

33 00

5 90

4 00

9 90

37 00

ȘCOALA NR 24

total cheltuieli

650 50

373 78

373 78

650 50

TITLUL II CHELTUIEL IMATERIALE SI SERVICII

20

60 00

36 34

36 34

60 00

ȘCOALA NR 25

TOTAL CHELTUIELI

941 79

520 16

520 16

941 79

TITLUL II CHELTUIELIMATERIALE SI SERVICII

20

113 99

67 95

67 95

113 99

LICEUL BETANIA

TOTAL CHELTUIELI

151 05

66 85

66 85

151 05

TITLUL II CHELTUIELIMATERIALE SI SERVICII

20

14 55

9 05

9 05

14 55

LICLUL WALDORF

TOTAL CHELTUIELI

17001

75 15

75 15

170 01

TITLUL II CHELTUIELIMAT ERIALE SI SERVICII

20

25 01

15 57

15 57

25 01

GR SC INDEPENDENTA

TQTAl CHELTUIELI

2 284 00

962 55

23 97

986 52

2 307 97

TITLUL II CHELTUIELIMATERIALE SI SERVICII

20

145 00

32 24

23 97

56 21

168 97

GR SC C P BARCIANU

TOTAL CHELTUIELI

1.522 74

770 49

770 49

1.522 74

TITLUL II CHELTUIELIMATERIALE SI SERVICII

20

102 00

47 48

47 48

102 00

COL TEHNIC IND ALIMENTAR

TOTAL CHELTUIELI

1.986 41

991 12

'9 90

1 011 02

2.006 31

TITLUL II CHELTUIELIMATERIALE SI SERVICII

20

224 99

140 07

’9 90

159 97

244 89

GR SC A IANCU

TOTAL CHELTUIELI

TITLUL II CHELTUIELIMÂTERIALE SI SERVICII

GR. SC TRANSPORTURI C F

TOTAL CHElTUIELI

TITLUL II CHELTUIELIMÂTERIALE SI SERVICII

GR SC CONSTR ARHITECTUI

TOTAL CHELTUIELI

TITLUL II CHELTUIELIMÂTERIALE SI SERVICII

LlC O GHIBU

TOTAL CHELTUIELI

TITLUL II CHELTUIELIMÂTERIALE SI SERVICII

COL NAT 0 GOGA

TOTAL CHELTUIELI

TITLUL II CHELTUIELIMATERIAL E SI SERVICII

COL NAT GH LAZAR

TOTAL CHELTUIELI

TITLUL II CHELTUIELIMÂTERIALE SI SERVICII

GR SC ECONOMIC

TOTAL CHELTUIELI

TITLUL II CHELTUIELIMÂTERIALE SI SERVICII

GR SC CONSTR MAȘINI

TOTAL CHELTUIELI

TITLUL II CHELTUIELIMÂTERIALE Si SERVICII

COL TEHNIC TEXTIL

TOTAL CHELTUIELI

TITLUL II CHELTUIELIMÂTERIALE SI SERVICII

LICEUL C NOICA

TOTAL CHELTUIELI

TITLUL II CHELTUIELIMÂTERIALE SI SERVICII

ARTA

TOTAL CHELTUIELI

TITLUL II CHELTUIELIMÂTERIALE SI SERVICII

ENERGETIC

TOTAL CHELTUIELI

TITLUL II CHELTUIELIMÂTERIALE SI SERVICII

BRUKENTHAL

TOTAL CHELTUIELI

TITLUL II CHELTUIELIMÂTERIALE SI SERVICII

PEDAGOGIC

TOTAL CHELTUIELI

HTLUL 11 CHELTUIELIMÂTERIALE Si SERVICII

SPA1UPS

TOTAL

TOTAL CHELTUIELI

TITLUL II CHELTUIELIMÂTERIALE SI SERVICII

PREȘEDINTE

!•/.< LHljT

A

\ c- -

958 23

506 89

506 89

958 23

20

91 00

56 64

56.64

91 00

964 71

471 85

5 40

477 25

970 11

20

73 00

45 43

5 40

50 83

78 40

1 450 60

671 94

44 26

716 20

1 494 86

20

109 00

37 84

44 26

82 10

153 26

1.237 04

554 60

554 60

1,237 04

20

58 00

26 10

26 10

58 00

2 625 39

1.423 74

1.423 74

2.625 39

20

127 00

61 04

61 04

127 00

1.882 55

986 42

9 50

995 92

1.892 05

20

87 00

35 70

9 50

45 20

96 50

1.275 53

661 84

661 84

1 275 53

20

10901

36 54

36 54

109 01

81900

399 61

399 61

81900

20

47 00

29 25

29 25

47 00

1.662 83

760 83

28 00

788 83

1.690 83

20

68 00

2 20

28 00

30 20

96 00

778 80

395 52

395 52

778 80

20

47 00

29 25

29 25

47 00

1 961 10

1.306 70

1.306 70

1,961 10

20

69 00

42 94

42 94

69 00

1.233 80

682 29

38 72

721 01

1.272 52

20

153 00

95 22

38 72

133 94

191 72

1 195 80

648 83

648 83

1 195 80

20

120 00

74 68

74 68

120 00

1 884 40

952 54

6 00

958 54

1.890 40

20

95 00

31 52

6 00

37 52

101 ooi

3 074 80

757 34

757 34

3 074 80

20

1.900 03

450 05

450 05

1.900 03

49,823 89

24,821 90

212.55

25,034.45

50,036.44

20

5,342 58

2,162.61

212.55

2,375.16

5.555.13

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

IORDAN NICOLA