Hotărârea nr. 160/2006

HOTARAREA NR. 160 privind aprobarea indicatorilor economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare reţele, amenajare pietonală şi iluminat public Piaţa Huet etapa II-a „

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTARAREA NR.160

privind aprobarea indicatorilor economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Reabilitare rețele, amenajare pietonală și iluminat public Piața Huet etapa H-a „

Consiliul Local al municipiului Sibiu, în ședința ordinară din data de 25.05.2006

Analizând raportul nr. 83721/2006 prin care Direcția Tehnică propune aprobarea indicatorilor economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare rețele, amenajare pietonală și iluminat public Piața Huet etapa Il-a „

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 40 alin. 1 din O.U.G. nr. 45/2003 privind finanțele publice locale și a prevederilor art. 7 din I l.G. nr. 1 179/2002 privind structura devizului general,

în temeiul art. 38, alin. 2, litera „m”, art. 128 și ale art. 46, alin. 2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică focală ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii economici actualizați la obiectivul de investiții „Reabilitare rețele, amenajare pietonală și iluminat public Piața Huet etapa li-a „

INDICATORI ECONOMICI (incusiv TVA).

Total -        5.727.039,88 lei,

din care:

C+M -       5.062.660,31 lei,

Indicatorii economici actualizați propuși spre aprobare includ valoarea indicatorilor economici aprobați prin H.C.L. 87/2002, H.C.L. 303/2003, H.C.L. 188/2004 și respectiv H.C.L. 252/2005.

Indicatorii tehnici aprobați prin hotărârile menționate mai sus rămân neschimbați.

Art.2. Primarul municipiului Sibiu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.05.2006

Președinte

Helmut Mathes


Contrasemnează*


SECRETAR ,Iordan Ni col a