Hotărârea nr. 16/2006

HOTARAREA NR. 16 pentru modificarea si completarea H.C.L.nr.59/2003 privind stabilirea Metodologiei de ridicare, depozitare si valorificare a unor bunuri abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.16

pentru modificarea și completarea H.C.L.nr.59/2003 privind stabilirea Metodologiei de ridicare, depozitare și valorificare a unor bunuri abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu

Consiliu] Loca] al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 19.01.2006,

Analizând raportul nr. 2149/2006 prezentat de Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu pentru modificarea și completarea H.C.L.nr.59/2003 privind stabilirea Metodologiei de ridicare, depozitare și valorificare a unor bunuri abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

In conformitate cu dispozițiile art.5 alin.2 din O.U.G. nr. 189/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere înmatriculate, ale Legii nr. 421/2002 și H.G. nr. 156/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 421/2002, ale art. 57 și 58 din Legea nr. 24/2000 și ale art.6 alin.9 din Legea nr. 52/2003

In temeiul prevederilor art.38 alin.2 lit.f) și h), art. 123 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Ait.L Se aprobă modificarea și completarea H.C.L.nr.59/2003 privind stabilirea Metodologiei de ridicare, depozitare și valorificare a unor bunuri abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu după cum urmează: Articolul 6 din Anexa nr. 1 dm H.C.L. nr.59/2003 va avea următorul cuprins:

Alin. L„Valorificarea autovehiculelor declarate fără stăpân și a celor abandonate, intrate în proprietatea privată a Municipiului Sibiu, se va realiza conform dispozițiilor art. 16 -19 din Normele de aplicare a Legii nr.421/2002 aprobate prin H.G. nr.l 56/2003.”

Alin.2 ,,Valorificarea autovehiculelor declarate fără stăpân și a celor abandonate, intrate în proprietatea privată a Muncipiului Sibiu se va face de către Serviciul public de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Sibiu, serviciu care va dispune de aceste autovehicule în conformitate cu prevederile legale.”

Articolul 7 din Anexa nr. 1 din H.C.L. nr.59/2003 va avea următorul cuprins:

Alin i. „Vehiculele fără stăpân sau abandonate care au putut fi identificate în evidența națională a vehiculelor înmatriculate și care au trecut de drept în proprietatea Municipiului Sibiu în condițiile Legii nr.421/2002 și care nu au fost restituite proprietarilor sau deținătorilor legali în condițiile legii, se radiază de drept din evidențele Direcției regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor , pe baza dispoziției primarului prin care se constată schimbarea titularului dreptului de proprietate.”

Alin. 2 „In cazurile prevăzute la alin.l, Serviciul public de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Sibiu va transmite Serviciului public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, din cadrul Prefecturii, o copie certificată a Dispoziției Primarului prin care s-a constatat trecerea vehiculului în proprietatea privată a unității administrativ-teritoriale, în termen de 3 zile de la emiterea acesteia.”

Art.2. Directorul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 19.01.2006

Președinte lonescu - Liehn Rose Mărie


Contrasemnează Secretar

Iordan Nicola