Hotărârea nr. 159/2006

HOTARAREA NR. 159 privind aprobarea mandatului special gratuit in favoarea S.C. Urbana S.A pentru a promova in instanta actiuni pentru folos de tras in numele si pe seama Statului Roman privind recuperarea creantelor nascute din ocuparea fara drept a spatiilor proprietatea Statului Roman

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.159

privind aprobarea mandatului special gratuit în favoarea S.C. Urbana S.A pentru a promova în instanță acțiuni pentru folos de tras în numele și pe seama Statului Român privind recuperarea creanțelor născute din ocuparea fără drept a spațiilor proprietatea Statului

Român

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 25.05.2006,

Analizând raportul nr. 83433/2006 prezentat de Direcția Administrație Publică Locală prin care se solicită un mandat special din partea Consiliului Local al Municipiului Sibiu în favoarea SC Urbana SA Sibiu pentru a promova în instanță acțiuni pentru folos de tras, în numele și pe seama Statului Român, pentru recuperarea creanțelor născute din ocuparea tară drept a spațiilor și a terenurilor proprietatea Statului Român ,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilorși libertăților cetățenilor.

In conformitate cu prevederile art. 67 alin.l și 2 din Codul de Procedură Civilă art. 1532-1537 din Codul Civil,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.f. ale art. 46 și ale art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Se aprobă mandatul special gratuit în favoarea SC Urbana SA Sibiu, în vederea promovării acțiunilor judecătorești, a căilor de atac, a executărilor silite, în numele și pe seama Statului Român. în vederea promovării acțiunilor judecătorești, a căilor de atac, a executărilor silite în numele și pe seama Statului Român împotriva :

  • a) doamnei Horvat Anita cu domiciliul în Sibiu str. Tilișca nr.2 pentru terenul aferent spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Sibiu str. Valea Aurie nr.33

  • b) SC LUSIB INVEST SRL cu sediul în Sibiu, str. Dealului nr. 11. reprezentată de dl. Curiban Nicolae Lucian pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Sibiu str.Avram lancu nr. 8

Art,2. Mandatarul va fi citat cu privire la aceste litigii, de către toate instanțele judecătorești, la sediul acesteia din Sibiu str. Andrei Șaguna nr.9

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu și Directorul SC „URBANA” SA Sibiu vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.05.2006

Președinte

Helmut Mathes


Contrasemnează

SECRETAR

Iordan Nic’ola