Hotărârea nr. 158/2006

HOTARAREA NR. 158 privind aprobarea contractului de credit bancar incheiat intre Serviciul Public Administratia Pietelor si OTP BANK

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIUHOTĂRÂREA NR. 158

privind aprobarea contractului de credit bancar încheiat între Serviciul Public Administrația Piețelor și OTP BANK

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 25.05.2006,

Analizând raportul nr. 83392/2006 prin care Serviciul Public Administrația Piețelor propune aprobarea contractului de credit bancar încheiat între Serviciul Public Administrația Piețelor și OTP BANK,

Văzând avizul avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu prevederile art.57 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.45/2003 privind finanțele publice locale,

In temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. d și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă contractul de credit bancar încheiat între Serviciul Public Administrația Piețelor Sibiu și OTP BANK conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Directorul Serviciului Public Administrația Piețelor Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.05.2006

Președinte

Helmut Mathes