Hotărârea nr. 157/2006

HOTARAREA NR. 157 privind atribuirea denumirii „I.L.Caragiale” Scolii generale cu clasele I – VIII nr. 16 Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NRJ 57

privind atribuirea denumirii „I.L.Caragiale” Școlii generale cu clasele I - VIII nr. 16 Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 25.05.2006,

Analizând raportul nr. 69500/2004 prin care Direcția Arhitect - șef propune aprobarea atribuirii denumirii „I.L.Caragiale” Școlii cu clasele 1 - VIII nr. 16 Sibiu, la propunerea acesteia și a Inspectoratului Școlar Județean Sibiu,

Având în vedere avizul favorabil transmis de Comisia de atribuire de denumiri a județului Sibiu din cadrul instituției Prefectului nr. 68544/02.03.2004,

Văzând avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, agrement și tineret,

în conformitate cu prevederile art.2 lit. d din OG. Nr. 63/2002 privind atribuirea și schimbarea de denumiri aprobată prin Legea nr. 48/2003,

în temeiul dispozițiilor ari. 38 alin.2 lit. u și ale ari. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă atribuirea denumirii „I.L.Caragiale” Școlii generale cu clasele 1 - VIII nr. 16 Sibiu.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.05.2006

Președinte

Helmut Mathes


Contrasemnează

SECRETAR

Iordan Nicola