Hotărârea nr. 156/2006

HOTARAREA NR. 156 privind aprobarea noilor tarife la bilete si abonamente pentru transportul urban de calatori

PROIECT

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.156 privind aprobarea noilor tarife ia bilete și abonamente pentru transportul urban de călători

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 25.05.2006,

Analizând raportul nr. 81831/2006 prin care Direcția Economică propune aprobarea noilor tarife pentru transportul urban de călători urmare a solicitării SC Tursib SA în acest sens,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat a! municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 16 din O.U.G nr. 45/2003 privind finanțele publice locale și ale art. 6, alin.9 din Legea nr. 52/2003,

în temeiul art. 38 alin.2 lit. d și i și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. începând cu data de 01.06.2006, se aprobă noile tarife pentru transportul urban de călători, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Directorul SC Tursib SA Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.05.2006

Președinte

Helmut Mathes


Contrasemnează SECRETAR Iordan Nicola


Județul Sibiu

Anexa nr.l la HCL.l 56/2006


Consilul Local al Municipiului Sibiu

Tarife Ia bilete și abonamente pentru transportul urban de călători

Nr. crt.

Tip bilet/abonament

Tarif aprobat

1

Bilet valabil 1 călătorie

1 leu

2

Abonament pe 1 linie/I lună întreagă

34 lei

3

Abonament pe 2 linii/1 lună întreagă

50 lei

4

Abonament pe toate liniile/1 lună întreagă

70 lei

5

Abonament special- persoane cu handicap

40 lei

6

Abonament săptămânal pe 1 linie

10 lei

7

Abonament săptămânal pe 2 linii

14 lei

8

Abonament săptămânal pe toate liniile

15 lei

9

Legitimații zilnice/toate liniile

2 lei

10

Abonament pe 1 linie /2 săptămâni

17 lei

11

Abonament pe 2 linii /2 săptămâni

25 lei

12

Abonament pe toate liniile /2 săptămâni

28 lei

Președinte

Helmut Mathes

Contrasemnează

SECRETAR

Iordan Nfcola