Hotărârea nr. 155/2006

HOTARAREA NR. 155 privind aprobarea tarifelor pentru Serviciul public administrare parcuri si zone verzi Sibiu (Revocată de HCL NR. 219/2009)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.155

privind aprobarea tarifelor pentru Serviciul public administrare parcuri și zone verzi Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 25.05.2006

Analizând raportul nr. 1493/2006 prin care Serviciul public administrare parcuri și zone verzi propune aprobarea tarifelor pentru tăieri de arbori de pe domeniul privat, pentru lucrările de amenajare și întreținere a grădinilor și zonelor verzi de pe domeniul privat, precum și a tarifelor pentru comercializarea materialului dendro-floricol.

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 8 din Legea nr. 189/1998. ale O.Ci. nr. 71/2002 , și ale art.6 din Legea nr.52/2003,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. d și i și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă, începând cu data de 01.06.2006, tarifele pentru prestările de servicii către populație și agenți economici efectuate de către Serviciul public administrare parcuri și zone verzi (tăieri de arbori, lucrări de amenajare și întreținere a grădinilor și zonelor verzi de pe domeniul privat), conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art .2, Se aprobă, începând cu data de 01.06.2006, tarifele pentru comercializarea materialului dendro - floricol, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Directorul serviciului public Administrare parcuri și zone verzi va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25^05.2006

Președinte

Helmut MathesContrasemnează SECRETAR Iordan Nicola

TARIFE PRIVIND PRESTĂRILE DE SERVICII CĂTRE POPULAȚIE ȘI AGENȚI ECONOMICI,CONFORM HCL 130/24.04.2003, art.Țpct. a

| NR.

. CRT.

LUCRAREA

TARIF

EEI

1.

Tăierea arborilor cu diametrul de 1 1-30 cm. cu transport lemn

201

A

Tăierea arborilor cu diametral de 11-30 cm. iară transport lemn

97,59

3.

Tăierea arborilor cu diametrul de 31-60 cm. cu transport lemn

446.38

4.

1

Tăierea arborilor cu diametrul de 31 -60 cm. Iară transport lemn

250,25

5.

'Tăierea arborilor cu diametrul de 61 -1 00 cm. cu transport lemn

622,59

6.

Tăierea arborilor cu diametrul de 61-100 cm. fără transport lemn

427.6

7.

1 -

Tăierea arborilor cu diametrul mai mare de 100 cm, cu transport lemn

954,77

r

Tăierea arborilor cu diametrul mai mare de 100 cm. tară transport lemn

520,85

[9.

Cosit mecanizat cu trimerul/100 mp

18.9

i 10.

Cosit mecanizat cu mașina/50 mp

14.9

! 1.

Tuns gard viu, mecanizat, forme/mp

0,55

12.

Tuns gard viu. mecanizat- buxus/mp

1,28

[ 12-

Tuns gard viu, mecanizat/mp

0,46

14.

Toaletare arbori până la 7 metri, cu transport lemn

155,4

L15- -

Toaletare arbori până la 7 metri. Iară transport lemn

64,74

i 6.

Toaletare arbori peste 7 metri, cu transport lemn

219.93

17.

loaletare arbori peste 7 metri, fără transport lemn

129,26

L18.

Plantare arbori

92.19

! 19.

Autostropitor/oră

53.38

20.

Extragere ciot, manuale, diametrul 1 1-30 cm

17.72

L.

Așternerea uniformă a stratului de pământ vegetal. în straturi de 30 cm grosime

0.92

1

i 22.

Extragere ciot, manual, diametrul 31-60 cm

33.16

■6Z26.......

| 23.

Extragere ciot, manual, diametrul 61-100 cm

i 24.

Extragere ciot, manual, diametrul peste 100 cm

90,53

25.

Plantat trandafir

2.73

1 20-

1 27.

Tuns gard viu, manual/mp

Tuns.gard viu. manual - buxus/mp

0,33

0,92

1 uns gard viu, manual - forme 'mp

0,39

2().

Semănarea gazinului /mp

25.4

30.

Mobilizat teren, adâncimea 20 cm/mp

1.41

31.

Mobilizat teren, adâncimea 30 cm/mp

1.83

i 3

Plantat arbust fără balot

1.87

1

Plantat arbust cu balot

5,56

34.

Transplantat cu balot de pământ, arbust, trandafir, buxus

7.79

35.

Transplantat cu balot arbori foioși și rășinoși

36.16

36.

Săpat groapă pentru plantat arbust fără balot

0,59

37.

Săpat groapă pentru plantat arbust cu balot

1,99

l38.

Săpat groapă pentru plantat arbore fără balot

4,83

39.

Săpat groapă pentru plantat arbore cu balot

9.48

40.

Plantat flori cu h până la 1 5 cm

0,13

41.

Plantat flori cu h peste 15 cm

0,2

-42.

Plantat flori în jardiniere și vaze decorative

0,2

43.

Plantat plante perene cu balot

2,07

44.

Plantat gard viu buxus pe 2 rînduri'înl

txj

45.

Plantat gard viu, arbuști foioși pe 2 rânduri/inl

5,02

46.

Plantat gard viu, arbuști conifere pe 2 rânduri/ml

3,57

Președinte

HELMUT MATHES


/

C o n t ra s em nează Secretar

IORD AN NIC OI A


TARIFE PRIVIND COMERCIALIZAREA MATERIALULUI DENDRO-FLORICOL CĂTRE POPULAȚIE ȘI AGENȚI ECONOMICI, CONFORM HCL 130/24.04.2003, art.2

NR.

CRI'.

LUCRAREA

TARIF

LEI

1.

Pelargonium peltatum ( mușcată )

4.05

__

Canna indica

1 5.37           i

3.

Plante bienale

1.22

4.

Plante anuale

1.74

5

Plante de apartament mari

17,74

6.

Plante de apartament mijlocii

8,69

7.

Plante de apartament mici

5,62

8.

Buxus

7.37

9.

Material dendrologic produs la ghivece

21,28

10.

Arbuști foioși diferiți

17.86

11.

Gard viu

7.08

Președinte

HELMUT MATHES

C o nt rasem nează Secretar IORDAN N1COLA