Hotărârea nr. 154/2006

HOTARAREA NR. 154 privind aprobarea listei persoanelor cu handicap accentuat şi grav precum şi a asistenţilor personali ai acestora care beneficiază de gratuitate pe transportul urban

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 154

privind aprobarea listei persoanelor cu handicap accentuat și grav precum și a asistenților personali ai acestora care beneficiază de gratuitate pe transportul urban

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 25.05.2006,

Analizând raportul nr.83430/2006 al Serviciului Public de Asistență Socială prin care se propune aprobarea listei persoanelor cu handicap accentuat și grav precum și a asistenților personali ai acestora care beneficiază de gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport în comun, pe luna iunie 2006, pe bază de abonamente finanțate din bugetul local

Văzând avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, agrement și tineret,

In conformitate cu prevederile cu art. 18 alin.l lit. j și art. 19 alin.l, lit. g din Legea nr. 519/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap și cu prevederile art.4, alin.2 din Ordinul nr. 290/609/2003 al ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului și al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea normelor metodologice privind modalitatea de acordare a gratuității transportului urban cu mijloacele de transport în comun de suprafață sau cu metroul și interurban, precum și stabilirea cuantumului acestei gratuități pentru persoanele cu handicap accentuat și grav precum și pentru asistenții personali ai acestora.

In temeiul art.38 alin.2 lit. “d”, “i" și “s” precum și ale art.46, alin.l din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

H O T A R A S T E:

Art.L Se aprobă lista persoanelor cu handicap accentuat și grav precum și a asistenților personali ai acestora care beneficiază de gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport în comun, pe luna iunie 2006, pe bază de abonamente finanțate din bugetul local în baza valabilității certificatului de persoană cu handicap, conform anexelor 1, 2 și 3.

Art.2. Directorul Serviciului Public de Asistență Socială va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.05.2006

Președinte

Helmut MathesContrasemnează SECRETAR Iordan Nicola