Hotărârea nr. 153/2006

HOTARAREA NR. 153 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al Cantinei Municipiului Sibiu aprobat prin Hotararea nr. 259/2004 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 153

privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Cantinei Municipiului Sibiu aprobat prin Hotărârea nr. 259/2004 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 25.05.2006,

Analizând raportul nr. 83429/2006 prin care Serviciul public Cantina Municipiului Sibiu propune modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Cantinei Municipiului Sibiu aprobat prin HCL nr. 259/2004,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu dispozițiile art. 13 din Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social, ale art. 57 și an.58 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. e și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Cantinei municipiului Sibiu aprobat prin HCL nr. 259/2004 prin introducerea după art. 3 a unui nou art. 3', cu următorul conținut :

“Art. 3‘(1) Persoanele apte de muncă sau ai căror copii beneficiază de serviciile cantinei vor efectua lunar, pe toată durata asistării, un număr de 6 zile lucrătoare, muncă în favoarea cantinei.

(2) în cazul în care persoanele asistate care au această obligație nu efectuează cele 6 zile de muncă timp de 2 luni consecutive, dreptul de a beneficia de serviciile cantinei încetează începând cu luna următoare expirării acestei perioade. Persoanele în cauză pot reveni cu o nouă cerere numai după trecerea a cel puțin 4 luni de la data încetării dreptului."

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 8 din HCL nr. 106/1998 și HCL nr. 95/2002.

Art.3. Directorul Cantinei Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25/05.2006

Președinte

Helmut Mathes


Contrasemnează

SECRETAR

Iordan Nicoja