Hotărârea nr. 152/2006

HOTARAREA NR. 152 privind prorogarea aplicarii prevederilor art. 2 si art. 5 din HCL nr. 79/2006 privind modificarea regulamentului de organizare si functionare, a organigramei si a statului de functii ale aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 152

privind prorogarea aplicării prevederilor art. 2 și art. 5 din HCL nr. 79/2006 privind modificarea regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și a statului de funcții ale aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 25.05.2006,

Analizând raportul nr. 83427/2006 prin care S erviciul Resurse Umane propune prorogarea aplicării prevederilor art. 2 și art. 5 din HCL nr. 79/2006 privind modificarea regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și a statului de funcții ale aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în temeiul prevederilor art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se prorogă până la data de 01.07.2006 aplicarea prevederilor art.2 și art. 5 din HCL nr. 79/2006.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.05.2006

Președinte

HELMUT MATHES

Contrasemnează*

SECRETAR

IORDAN NICOLA