Hotărârea nr. 151/2006

HOTARAREA NR. 151 privind modificarea statului de functii al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Anexele la HCL NR. 151/2006 revocate prin HCL NR. 298/2006)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 151

privind modificarea statului de funcții al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 25.05.2006,

Analizând raportul nr. 83424'2006, prin care Serviciul Resurse Umane propune modificarea statului de funcții al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Sibiu prin transformarea postului de referent, clasa 111, gradul profesional superior, treapta 2 de salarizare în post de consilier, clasa 1, gradul professional principal, treapta 2 de salarizare ca urmare admiterii doamnei Pecheanu Teodora Ia examenul de promovare în clasă,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu prevederile ari. 9 alin.2 din O.U.G. nr. 2/2006, ale art. 14 din Regulamentul Cadru al Ordinului Președintelui Agenției Naționale a funcționarilor Publici nr. 968/2006 și art. 90 din Legea nr. 188''1999, republicată.

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.e și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Începând cu data de 01.06.2006, se aprobă modificarea statului de funcții al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Sibiu, în sensul că postul de referent, clasa 111, gradul profesional superior, treapta 2 de salarizare ocupat de d-na Pecheanu Teodora, se transformă în post de consilier, clasa 1. gradul profesional principal, treapta 2 de salarizare, ca urmare a admiterii la examenul de promovare în clasă.

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică anexa nr. 2 la HCL nr. 127/27.04.2006 conform statului de funcții din anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.05.2000

Președinte


HELMUT MATHES


Contrasemnează

SECRETAR

IORDAN NICOLA


Anexa nr.l

la HCL nr.l51/2006

STAT DE FUNCȚII valabil la data de 01.06.2006

Nr. cit.

Funcția

Cla sa

Gradul profesional

Tr. de sa-la-riz.

Număr posturi

TOTAL

Ocupate

Vacante

A. FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICA                    3      3

1

Primar

1

1

-

2

Viceprimar

2

2

-

B. FUNCȚII PUBLICE -                                   202     121     81

3

Secretarul municipiului

1

1

-

II.     Aparatul propriu

Funcții de conducere :                                                 22        17       5

4

Arhitect șef         - consilier

I

Superior

1

1

1

-

5

Director executiv - consilier

I

Superior

1

4

2

2

6

Sef serviciu         - consilier

I

Superior

1

16

13

3

7

Sef birou          -consilier

I

Superior

1

1

1

-

Funcții de execuție :                                                     179       103      76

8

Auditor

I

Superior

1

1

1

-

9

Auditor

1

Principal

1

2

-

2

10

Consilier juridic

1

Superior

1

1

1

-

11

95

I

Superior

3

2

-

2

12

5 5

I

Principal

1

2

2

-

13

9 1

I

59

3

1

-

1

14

1 1

I

Asistent

2

2

2

-

15

Consilier

1

Superior

1

20

17

3

16

7 5

I

9 9

2

-

-

-

17

I

9 9

3

20

4

16

18

9 5

I

Principal

1

33

17

16

19

5 9

I

9 5

2

10

10

-

20

99

1

99

3

6

2

4

21

1

Asistent

1

11

1

10

22

9'1

1

99

2

10

9

1

23

9 ■>

1

99

3

2

2

-

24

9

1

Debutant

-

15

2

13

25

Referent de specialitate

II

Superior

1

7

7

-

26

11

Superior

3

2

-

2

27

II

Asistent

1

1

-

1

28

Referent

III

Superior

1

23

22

1

29

9 9

III

9 9

2

2

2

-

30

9 9

III

99

3

2

-

2

31

9!’

III

Principal

1

1

1

-

32

5!'

111

95

2

1

1

-

33

5!'

III

9 9

3

1

-

1

34

9 9

III

Asistent

3

l

-

1

Nr. crt.

Funcția

Grad/ treaptă profesională

Număr posturi

TOTAL

Ocupate

Vacante

C. FUNCȚII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ

38

25

13

Funcții de conducere :

1

1

-

35

Sef serviciu           - lnsp.de spec.

IA

1

1

-

Funcții c

e execuție

37

24

13

36

Inspector de spec. (S)

I

1

-

1

37

Inspector de spec. (S)

II

1

1

-

38

Referent de spec. (S)

III

1

1

-

39

Referent (SSD)

IA

2

1

1

40

Referent (M)

IA

I

-

1

41

Referent (M)

I

2

1

1

42

Referent (M)

II

1

I

43

Secretar-dactilograf

1

6

5

1

44

Secretar-dactilograf

II

1

1

-

45

Administrator

I

1

-

1

46

Administrator

II

I

1

-

47

Arhivar

II

1

1

-

48

Magaziner

II

1

-

1

49

Sef formație pompieri

1

1

-

50

Pompieri

I

2

1

1

51

Pompieri

11

3

3

-

52

Muncitor calificat

I

4

1

3

53

55

II

4

3

1

54

55

III

1

1

-

55

55

IV

1

-

1

56

55

V

1

1

-

PREȘEDINTE,

Helnii.it Mathes

Contrasemnează SECRETAR, Iordan Nicola