Hotărârea nr. 150/2006

HOTARAREA NR. 150 privind rectificarea bugetului local al municipiului Sibiu pe anul 2006

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.150

privind rectificarea bugetului local al municipiului Sibiu pe anul 2006

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința extraordinară din data de 08.05.2006,

Analizând raportul nr. 81270/2006 prin care Direcția Economică propune aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2006, regularizarea surselor de finanțare ale bugetului local, modificarea în consecință a listei de investiții și repartizarea sumei de 20.000 mii lei pe obiective de investiții,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

Având în vedere H.G. nr. 540/2006 prin care s-a aprobat suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale,

în conformitate cu prevederile art. 15 pct.2 din O.U.G. nr. 45/2003,

în temeiul art. 38 alin. 2 lit. d și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Sibiu pe anul 2006, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă regularizarea surselor de finanțare ale bugetului local, modificarea în consecință a listei de investiții și repartizarea sumei de 20.000 mii lei pe obiective de investiții conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 08.05.2006.

Președinte

Helmut MathesContrasemnează

Secretar

ANEXA ..*... LA HCL....../2006


RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL

Denumire indicator

Capitol bugetar

Plan anual

influențe

Plan rectificat anual

Plan inițial trim 2

influențe

Plan rectificat trim 2

Plan inițial trim 3

influențe

Plan rectificat trim 3

Plan inițial trim 4

influențe

Plan rectificat trim 4

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

1.984.54

20,000.00

21,984.54

440.00

20,000.00

20,440.00

487.00

0.00

487.00

534.54

0.00

534 54

Alte acțiuni privind dezvoltarea publică și locuințe

70.02.50.71.01.01

40,489.14

1,500.00

41,989.14

9.810.00

1,500.00

11,310.00

15,073.05

0.00

15,073.05

8,150.00

0.00

8.150.00

Alte acțiuni privind dezvoltarea publică și locuințe

70.02.50.71.01.30

30.060.94

10,490.00

40,550.94

11.976.51

10,490.00

22,466.51

8,311.15

0.00

8,311.15

3,083.78

0.00

3.083.78

Străzi

84.02.03.03.71.01.01

8,717.00

1,750.00

10,467.00

3,017.00

1,750.00

4,767.00

2,900.00

0.00

2,900.0.0

1,650.00

0.00

1,650.00

Străzi

84.02.03.03.71.01.30

20.629.56

6,260.00

26,889.56

6,500.20

6,260.00

12,760.20

5,559.39

0.00

5,559.39

1,700.00

0.00

1,700.00

PREȘEDINTE

MATHES HELMUT


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

IORDAN NICOLA

anexa2 la HCL............../2006

Lista obiectivelor de investiții care se vor finanța din sume din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006 (alocate prin H.G. 540/2006)

Nr. crt.

OBIECTIVUL

PROPUNERI

DE RECTIFICARE (mii)

CAPITOL

1

Reabilitare rețele și amenajare pietonală Piața Huet - Etapa II

1,500.00

7002A12/01

2

Modernizare și reabilitare rețele str.Bălcescu

7,000.00

7002A17/30

3

Reabilitare rețele și amenajare pietonală Piața Mică mal stâng și mal drept

3,490.00

7002A18/30

4

Reabilitare rețele, alimentare cu apă și refacere infrastructură pavaj str. Măsarilor

1,200.00

8402A7/30

5

Modernizare str. Centumvirilor - pavaj

900.00

8402B7/30

6

Modernizare str. Bastionului și Konrad Haas

710.00

8402B8/30

7

Refacere carosabil str. Tipografilor - pavaj

600.00

8402B9/30

8

Refacere carosabil str. Cetății - pavaj

1,650.00

8402B10/30

9

Refacere carosabil str. Pielarilor- pavaj

600.00

8402B11/30

10

Refacere carosabil str. Pompeiu Onofreiu - pavaj

600.00

8402B12/30

11

Amenajare parcare str. Moș loan Roată

1,400.00

8402B13/01

12

Amenajare parcare zidul Cetății

350.00

8402B14/01

TOTAL

20,000.00

PREȘEDINTE,

HELMUT MATHESCONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, IORDAN NICOLA