Hotărârea nr. 15/2006

HOTARAREA NR. 15 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici, faza SF, pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea Barajului Lac I din incinta Gradinii Zoologice”

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 15

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici, faza SF, pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea Barajului Lac I din incinta Grădinii Zoologice”

Consiliul Local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 19.01 2006

Analizând raportul nr. 2151/2006 prin care Serviciul Public Grădina Zoologică propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza SF, la obiectivul de investiții „Reabilitarea Barajului Lac I din incinta Grădinii Zoologice”

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din O.U.G. nr. 45/2003 privind finanțele publice locale,

în temeiul art. 38, alin. 2, litera ,,m” și ale art. 46 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici, faza SF, la obiectivul de investiții „Reabilitarea Barajului Lac I din incinta Grădinii Zoologice” după cum urmează :

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI- fără TVA

TOTAL       400.000 lei RON

Din care :

C + M        343.084 lei RON

Art.2. Directorul Serviciului public Grădina Zoologică va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 19.01.2006

Președinte lonescu - Liehn Rose Mărie


//

Contrasemnează/

Secretar /

i /

Iordan Nicoiâ

VW