Hotărârea nr. 149/2006

HOTARAREA NR. 149 privind transmiterea dreptului de administrare asupra imobilului - teren pentru constructii – proprietatea publica a Municipiului Sibiu, situat in str. Calea Cisnadiei F.N. identificat in C.F. 3474 Sibiu, nr. top 4063/1/1/1/2 in suprafata de 976 mp, in favoarea Inspectoratului Teritorial de Munca, in vederea realizarii investitiei: Sediu Inspectoratul Teritorial de Munca al Judetului Sibiu (Parțial revocată de HCL NR. 242/2009)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.149

privind transmiterea dreptului de administrare asupra imobilului - teren pentru construcții -proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în str. Calea Cisnădiei F.N. identificat în C.F. 3474 Sibiu, nr. top 4063/1/1/1/2 în suprafață de 976 mp, în favoarea Inspectoratului

Teritorial de Muncă, în vederea realizării investiției: Sediu Inspectoratul Teritorial de Muncă al Județului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu. întrunit în ședința ordinară din data de 27.04.2006,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 79874/2006, prin care se propune transmiterea dreptului de administrare asupra imobilului - teren pentru construcții - proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în str. Calea Cisnădiei F.N. identificat în C.F. 3474 Sibiu, nr. top 4063/1/1/1/2 în suprafață de 976 mp, în favoarea Inspectoratului Teritorial de Muncă, în vederea realizării investiției: Sediu Inspectoratul Teritorial de Muncă al Județului Sibiu

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

în temeiul art. 38 lit. “ f art. 46 alin.2 și art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă dezmembrarea imobilului cu nr. top 4063/1/1/1 - stradă - în suprafață de 18.250 mp. în două corpuri funciare distincte, conform documentației tehnico-juridică avizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu nr. 459/27.04.2006, astfel:

nr.top 4063/1/1/1/1 - stradă în suprafață de 17.274 mp;

nr.top. 4063/1/1/1/2 - teren pentru construcții în suprafață de 976 mp.

Art.2. - Se aprobă transmiterea, pe durata existenței construcției, a dreptului de administrare asupra imobilului - teren pentru construcții - proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat in str. Calea Cisnădiei F.N. identificat în C.F. 3474 Sibiu, nr. top 4063/1/1/1/2. în suprafață de 976 mp. în favoarea Inspectoratului Teritorial de Muncă. în vederea realizării investiției: Sediu Inspectoratul Teritorial de Muncă al Județului Sibiu.

Art.3. - Se aprobă Contractul privind transmiterea în administrare a terenului menționat la art. 2. conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4, - Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu are obligația de a întocmi pe cheltuială proprie, Planul Urbanistic de Detaliu pentru terenul identificat mai sus.

Art.5. - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.04.2006

Președinte

Hans Klein

1/


Contrasemnează

Secretar

Iordan.Nicola

W u

Anexa nr.l la HCL nr.l 49/2006

CONTRACT DE ADMINISTRARE Nr.......................

Art. 1. Părțile

Municipiul Sibiu, cu sediul în Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 1-3, reprezentat prin Primar Klaus Werner lohannis în calitate de proprietar

Inspectoratul Teritorial de Muncă al Județului Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii nr. 17, reprezentată prin director executiv Szombatfalvi Torok Francisc, în calitate de administrator

în baza H.C.L. nr........../2006 s-a încheiat prezentul contract de administrare.

Art. 2, Obiectul contractului

Cedarea în administrare a imobilului - teren pentru construcții - situat în intravilanul Municipiului Sibiu, Calea Cisnădiei F.N., identificat în C.F. 3474 Sibiu, nr. top 4063/1/1/1/2, în suprafață de 976 mp;

Art. 4. Drepturi și obligații

 • a. Drepturile proprietarului

 • -  să ceară revocarea dreptului de administrare, în cazul în care administratorul nu-și respectă obligațiile prevăzute în prezentul contract.

 • b. Drepturile administratorului

 • - să i se asigure de către proprietar administrarea bunului pe toată durata contractului.

 • c. Obligațiile administratorului

 • -  să se îngrijească de bunul primit în administrare întocmai ca proprietarul acestuia;

 • -  să administreze lucrul potrivit destinației sale;

 • -  să suporte., de la data preluării bunului, cheltuielile necesare administrării acestuia, neavând dreptul să ceară restituirea acestora de la proprietar;

 • -  să restituie bunul primit în administrare la data încetării contractului.

 • -  să nu înstrăineze în nici un fel bunul primit, fără acordul proprietarului.

Art. 5. încetarea contractului

Prezentul contract își încetează efectele în următoarele cazuri :

 • -  prin restituirea bunului de către administrator înaintea termenului prevăzut în contract;

 • -  prin revocare, în cazul nerespectării obligațiilor de către administrator;

 • -  prin desființarea administratorului.

  Art. 6. Forța Majoră

  Forța majoră exonerează părțile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul contract.

  Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil apărut după încheierea contractului, care împiedică părțile să-și execute obligațiile asumate.


  Art. 7. Soluționarea litigiilor

  Orice litigiu în legătură cu prezentul contract se va soluționa de către instanțele judecătorești competente.


  Prezentul contract s-a încheiat astăzi.....................în 3 (trei) exemplare.


  Proprietar ,


  Administrator,


  PRIMAR,


  Inspectoratul Teritorial de Muncă al Județului Sibiu


  Director Economic,

  Serviciu Juridic,

  Serviciul Patrimoniu,

  PREȘEDINTE

  HANS KLEIN


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR

  IORDAN NICOLA