Hotărârea nr. 147/2006

HOTARAREA NR. 147 privind aprobarea documentatiei PUZ si Regulamentul local de urbanism “Desfiintare constructii existente, construire locuinte colective, spatii comerciale” in Sibiu str. Abatorului nr. 10, beneficiar SC Scandia Romania SA

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTARAREA NR.147

privind aprobarea documentației PUZ si Regulamentul local de urbanism “Desființare construcții existente, construire locuințe colective, spatii comerciale” în Sibiu str. Abatorului nr. 10, beneficiar SC Scandia Romania SA

Consiliul local al municipiului Sibiu întrunit in ședința ordinară din data de 27.04.2006,

Analizând Raportul nr.79195/2006, prin care Direcția Arhitect Sef, propune aprobarea documentației PUZ si Regulamentul local de urbanism '‘Desființare construcții existente, construire locuințe colective, spatii comerciale” în Sibiu, str. Abatorului nr. 10, conform proiect nr. 8/2006 elaborat de SC S.M. Art SRL, arh. Liana Russu, pe un teren proprietate SC Scandia Romania SA, identificat prin CF Sibiu nr. 4490 nr. top 3035, in suprafața de 12.432 mp.,

Având in vedere Llotararea nr. 94 din 1999 a Consiliului local al municipiului Sibiu, de aprobare PUG Sibiu si Regulamentul local de urbanism,

Văzând avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

In conformitate cu prevederile art. 25 si 56, alin.l din L.350/2001 si ale art. 2 alin.2 din L. 50/1991 cu modificările si completările ulterioare.

In temeiul art. 38, alin. 2 lit. “g” si ”k” si ale art. 46 din L.215/2001, privind administrația publica locala,

Art. 1-Se aproba documentația PUZ si Regulamentul local de urbanism “Desființare construcții existente, construire locuințe colective, spații comerciale” în Sibiu, str. Abatorul ui nr. 10, pe un teren proprietate SC Scandia Romania SA, identificat prin CF Sibiu nr. 4490 nr. top 3035 in suprafața de 12.432 mp, cu respectarea tuturor condițiilor impuse in avize.

Art. 2.-Primarul municipiului Sibiu va asigura ducerea la Îndeplinire a prezentei hotarari.

Adoptata in Sibiu la data de 27.04.2006.

Președinte

Hans Klein


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola