Hotărârea nr. 146/2006

HOTARAREA NR. 146 privind aprobarea indicatorilor economici actualizati pentru obiectivul de investitii „Amenajare loc de odihna langa Zidul Cetatii”

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 146 privind aprobarea indicatorilor economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Amenajare loc de odihnă lângă Zidul Cetății”

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.04.2006,

Analizând raportul nr. 79414/2006 prin care Direcția tehnică propune aprobarea indicatorilor economici modificați pentru obiectivul de investiții “Amenajare loc de odihnă lângă Zidul Cetății”,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu prevederile art.45, alin.5 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.45/2003 privind finanțele publice locale,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. m și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii economici actualizați la obiectivul de investiții “Amenajare terasa vis-â-vis de Biserica Ursuluinelor”

INDICATORI ECONOMICI INCLUSIV TVA

Total

Din care

C+M


60.378,36 lei


52.009,47 lei


Art.2. Indicatorii tehnici nu se modifică.

Art.3.Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.04.2006

Președinte

Hans Klein


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola