Hotărârea nr. 145/2006

HOTARAREA NR. 145 privind aprobarea indicatorilor economici actualizati pentru obiectivul de investitii „Amenajare terasa vis-a-vis de Biserica Ursulinelor”

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 145

privind aprobarea indicatorilor economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Amenajare terasa vis-a-vis de Biserica Ursulinelor”

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.04.2006,

Analizând raportul nr. 79415/2006 prin care Direcția tehnică propune aprobarea indicatorilor economici modificați pentru obiectivul de investiții “Amenajare terasa vis-â-vis de Biserica Ursulinelor”,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privatal municipiului.

In conformitate cu prevederile art.45, alin.5 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.45/2003 privind finanțele publice locale,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. m și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,


Art.l. Se aprobă indicatorii economici actualizați la obiectivul de investiții “Amenajare terasa vis-â-vis de Biserica Ursulinelor”.

INDICATORI ECONOMICI INCLUSIV TVA

Total

Din care

C+M


244.186,86 lei


218.655.75 lei


Art.2. Indicatorii tehnici nu se modifică.

Art.3.Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.04.2006.

Președinte

Hans Klein

ContrasemneazăSecretar

Iordan Nicoia