Hotărârea nr. 144/2006

HOTARAREA NR. 144 privind atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului – Piata Unirii, situat in Sibiu, Piata Unirii, identificat in C.F. 9811 nr.top 1519/2/1, in vederea dezmembrarii si concesionarii suteranului imobilului cu nr. top 1519/2/1/2 prin licitatie publica deschisa pentru constructia unei parcari auto subterane

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.144

privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Sibiu

a imobilului - Piața Unirii, situat în Sibiu, Piața Unirii, identificat în C.F. 9811 nr.top 1519/2/1, în vederea dezmembrării și concesionării suteranului imobilului cu nr. top 1519/2/1/2 prin licitație publică deschisă pentru construcția unei parcări auto subterane

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 27.04.2006,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 79197/2006, prin care se propune atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului Piața Unirii, situat în Sibiu, Piața Unirii, identificat în C.F. 9811 nr.top 1519/2/1, în vederea dezmembrării și concesionării imobilului cu nr. top 1519/2/1/2 prin licitație publică deschisă pentru construcția unei parcări auto subterane,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu dispozițiile art. 4 și art. 5 alin, din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, ale art. 1 lit. " c " art.8, art. 9 alin (1) din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor,

în temeiul prevederilor art. 38 , lit. “h”, lit. “f“, art. 123 alin.l și alin.2 .art. 125 și ale art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se atestă apartenența la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului - Piața Unirii, situat în Sibiu, Piața Unirii, identificat în C.F. 9811 nr.top 1519/2/1, în suprafață de 23.521 mp.

Art.l. Se aprobă dezmembrarea imobilului identificat în C.F. 9811 nr.top 1519/2/1, în suprafață de 23.521 mp. în două corpuri funciare distincte, conform documentației tehnico juridică avizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu cu nr. 423/13.04.2006, astfel: nr.top 1519/2/1/I - Piața Unirii - în suprafață de 21.619 mp;

nr.top. 1519/2/1/2 - parcare-- în suprafață de 1.902 mp.

Art.3. Se aprobă studiul de oportunitate pentru organizarea licitației publice deschise pentru concesionarea imobilului - parcare, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, Piața Unirii, identificat cu nr. top 1519/2/1/2. în suprafață de 1.902 mp, cu destinația construcție parcare auto subterană, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Se aprobă concesionarea prin licitație publică deschisă a imobilului parcare, situat în intravilanul Municipiului Sibiu. Piața Unirii, identificat cu nr. top 1519/2/1/2, în suprafață de 1.902 mp în vederea construirii unei parcări auto subterane de minim 300 locuri, suprateranul nefacând obiectul concesiunii.

Art.5. Prețul de pornire la licitație este de 151,25 lei/mp, preț stabilit conform fișei de evaluare a terenului întocmită în conformitate cu prevederile H.G. nr. 834/1991, H.G. nr. 500/1994, H.G. nr. 983/1998, și a indicilor de inflație prevăzuți în Buletinul Statistic de Prețuri, preț valabil până la data de 31.03.2006. Fișa de evaluare a terenului se va actualiza cu indicii de inflație înaintea desfășurării ședinței de licitație.

Art.6. Durata concesiunii este de 15 de ani. Plata concesiunii se va face anual în termen de 10 ani, până la data de 25.03 a fiecărui an pentru anul în curs. în primul an, valoarea redevenței anuale se va achita la data semnării contractului.

Art.7. Se aprobă caietul de sarcini al licitației publice deschise și instrucțiunile pentru ofertanți anexate, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. (1) Contractul de concesiune va cuprinde în mod obligatoriu clauza prin care concesionarul se obligă să amenajeze, pe cheltuiala sa, suprateranul, conform proiectului întocmit și aprobat prin autorizația de construire ce va fi eliberată conform legii, suprateranul nefacând obiectul concesiunii.

(2) Amenajarea supraterană va fi predată pe bază de protocol, Primăriei Municipiului Sibiu, până la data de 20.12.2006., sub condiția rezolutorie a contractului de concesiune.

Art.9. - Termenul de finalizare a obiectivului - parcare auto subterană va fi 31.03.2007, sub sancțiunea rezilierii unilaterale de drept a concesiunii.

Art. 10. - Concesionarul are obligația de respecta întocmai, pentru terenul concesionat, prevederile H.C.L. nr. 105/2006 prin care s-a aprobat documentația PUD - ’Tiața Capitalei Culturale Europene - parcaj subteran, cort multifuncțional 2007, corturi pe platforme, reconstruire Tumul Cisnadiei”.

Art.ll. - Se aprobă constituirea comisie de evaluare a ofertelor pentru organizarea și

desfășurarea licitației în următoarea componență:


 • a) președinte - Eugen Mitea - Viceprimar

 • b) secretar - loan Grigore - șef Serv. Patrimoniu

 • c) membru - Gabriela Mihăilescu - director Direcția Administrație publică locală

  • d) membru

  • e) membru

  • f) membru


  • g) membru

  • h) membru

  • i) membru

  Art. 12. Se


 • - Gheorghe Ciuclea - director Direcția tehnică

 • - Mariana Hașu - director Direcția Fiscală Locală Sibiu Dorin Laschescu - șef Serviciul urbanism

- Dorin Nistor -șef Serviciul juridic

- reprezentant DGFP Sibiu

reprezentant Agenția pentru protecția mediului Sibiu

aprobă constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor licitației publice

deschise în următoarea componență :

 • a) președinte - Iordan Nicola - secretarul municipiului Sibiu

 • b) membru Viorica Bândescu - director Direcția economică

 • c) secretar Maria Țanea - Direcția Fiscală Locală Sibiu

Art. 13.   Primarul Municipiului Sibiu, va asigura executarea prezentei hotărâri .

Adoptată în Sibiu la data de 27.04.2006

Președinte

Hans Klein

H CC


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola

JUDEȚUL SIBIU

Anexa nr.l la HCL nr.144/2006


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

STUDIU DE OPORTUNITATE

privind concesionarea prin licitație publică deschisă a unui imobil teren de construcții - proprietatea publică a municipiului Sibiu, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, Piața Unirii în vederea realizării unei parcări auto subterane

CAP. I. OBIECTUL CONCESIUNII

 • 1.1. Imobilul care urmează a fi concesionat se află situat în intravilanul Municipiului Sibiu, Piața Unirii, în fața hotelului Bulevard.

 • 1.2. Imobilul care face obiectul concesionării este proprietatea Municipiului Sibiu, identificat în C.F. 9811 nr.top 1519/2/1/2 în suprafață de 1.902 mp.

 • 1.3. Pe imobilul concesionat, concesionarul va realiza o parcare subterană de minimum 300 locuri, pe care o va exploata pe riscul și răspunderea sa, asigurând continuitatea serviciului public. în schimbul redevenței prevăzută la cap. 111.

 • 1.4. Concesionarul are obligația de a amenaja, pe cheltuiala sa, suprateranul, conform proiectului autorizat, ce va fi aprobat în condițiile legii, suprateranul nefacând obiectul concesiunii. Investiția va fi predată pe bază de protocol, Primăriei Municipiului Sibiu, până la data de 20.12.2006.

Cap. II. MOTIVAȚIA CONCESIONARII

 • 2.1. Motivele de ordin legislativ, economic, financiar și social care impun concesionarea unor bunuri, sunt următoarele:

- prevederile art. 2 alin. 2 lit. “ h “ din Legea nr. 219/1998 care precizează că terenurile proprietate publică pot face obiectul unei concesiuni.

prevederile art. 5 alin. 1, ale art. 6 alin 1 și 2 din H.G. nr. 216/1999 privind aprobarea Normelor Metodologice - Cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.

administrarea eficientă a domeniului public și privat al Municipiului Sibiu pentru atragerea de venituri suplimentare la bugetul local.

insuficiența parcărilor din zona centrală a Municipiului Sibiu.

Cap. III. DURATA CONCESIUNII

Terenul situat în Sibiu. Piața Unirii se concesionează pe 15 ani, în conformitate cu prevederile art.1.1 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.

Cap. IV. ELEMENTE DE PREȚ

 • 4.1. Prețul de pornire la licitație al concesiunii este de 151,25 lei/mp, preț stabilit conform fișei de evaluare a terenului întocmită în conformitate cu prevederile H.G. nr.834/1991, H.G. 500/1994, H.G. 983/1998 și a indicilor de inflație prevăzuți în Buletinul Statistic de Prețuri, preț valabil până la data de 31.03.2006. Fișa de evaluare a terenului se va actualiza cu indicii de inflație înaintea desfășurării ședinței de licitație. Pasul de strigare la licitație este de 1 leu/mp.

 • 4.2. Plata concesiunii se va face anual în termen de 10 ani. în primul an, valoarea redevenței anuale se va achita la data semnării contractului.

 • 4.3. Redevența anuală va fi indexată funcție de indicele de inflație comunicat de Comisia Națională de Statistică prin Buletinul Statistic de Prețuri și se va achita până la data de 25.03 a fiecărui an pentru anul în curs prin ordin de plată, numerar, etc. în primul an, valoarea redevenței anuale se va achita la data semnării contractului.

 • 4.4. întârzierile la plata redevenței se vor sancționa cu majorări de 0.1% lei/zi de întârziere la suma datorată, conform legislației fiscale în vigoare, urmând ca pentru întârzierile la plată a redevenței anuale ce depășesc 3 luni să se procedeze la retragerea concesiunii fără a fi necesară intervenția instanțelor judecătorești (pact comisoriu expres).

 • 4.5. Garanția de participare la licitație depusă de ofertantul câștigător se reține de concedent până în momentul încheierii contractului de concesiune urmând ca după această dată garanția să constituie redevența datorată de către concesionar pentru primul an de concesiune. în c azul în care redevența datorată de concesionar pentru primul an de concesiune depășește valoare garanției depuse, concesionarul va achita diferența aferentă la data încheierii contractului de concesiune.

Cap. V. CARACTERISTICILE INVESTIȚIEI

 • 5.1. Investiția se va realiza în conformitate cu proiectul întocmit și aprobat prin autorizația de construire ce va fi eliberată conform legii, precum și cu prevederile Planului Urbanistic de Detaliu întocmit și aprobat prin H.C.L. nr. 105/2006.

 • 5.2. Arhitectura va fi în concordanță cu ambientul arhitectural zonal.

 • 5.3. Se va folosi la finisajul exterior materiale din producția internă sau din import, care să confere personalitate obiectivului ce se va realiza.

 • 5.4. Amplasarea în teren ca și accesele vor fi proiectate astfel încât să se asigure circulația în zonă.

 • 5.5. Prin soluțiile adoptate se va asigura protecția clădirilor învecinate precum și protecția mediului.

 • 5.6. Regimul de adâncime și tratarea arhitecturală va fi în concordanță cu proiectul realizat în acest sens.

 • 5.7. Termenul de finalizare a obiectivului - parcare subterană va fi 31.03.2007, iar termenul de predare către Primăria Municipiului Sibiu a amenajării supraterane va fi 20.12.2006, sub sancțiunea rezilierii unilaterale de drept a concesiunii, și a pierderii dreptului de a primi despăgubiri pentru investițiile efectuate din partea concedentului. fără intervenția instanțelor judecătorești (pact comisioriu expres gradul IV).

 • 5.8. Amenajarea suprateranului se va face de către concesionar pe cheltuială proprie, așa cum va fi prevăzută în proiectul întocmit și aprobat conform autorizației de construire ce va fi eliberată conform legii, ținînd cont și de prevederile H.C.L. nr. 105/2006 privind aprobarea documentației PUD

"Piața Capitalei Culturale Europene - parcaj subteran, cort multifuncțional 2007, corturi pe platforme, reconstruire Turnul Cisnadiei”.

 • 5.9. Concesionarul va realiza contorizarea și branșarea utilităților necesare desfășurării activității.

 • 5.10. Taxele comunale și toate celelalte utilități consumate sunt în sarcina concesionarului, neintrând în prețul concesiunii.

Cap. VI. MODALITATEA DE AC ORDARE A CONCESIUNII

Procedura de concesionare propusă este cea prin licitație publică deschisă, prin care orice persoană fizică sau juridică de drept privat română ori străină poate prezenta o ofertă.

Desfășurarea licitației publice deschise se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 219/1998 și a Normelor Metodologice - Cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor aprobate prin H.G. nr. 216/1999.

Viceprimar,


Director Economic,


Serv. Juridic, Șef Serviciu Patrimoniu,


PREȘEDINTE

HANS KLEIN


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR IORDAN NICOLA

JUDEȚUL SIBIU

Anexa nr.2 la HCL nr. 144/2006


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

CAIET DE SARCINI

privind concesionarea prin licitație publică deschisă a unui imobil - parcare - proprietatea publică a municipiului Sibiu, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, Piața Unirii, cu

destinația: parcare subterană de minim 300 locuri

CAP. I. OBIECTUL CONCESIUNII

 • 1.1. Imobilul care urmează a fi concesionat se află situat în intravilanul Municipiului Sibiu, Piața Unirii, în fața hotelului Bulevard.

 • 1.2.  Imobilul care face obiectul concesionării este proprietatea Municipiului Sibiu, identificat în C.F. 9811 nr.top 1519/2/1/2 în suprafață de 1.902 mp.

 • 1.3. Pe imobilul concesionat, concesionarul va realiza o parcare subterană de minimum 300 locuri, pe care o va exploata pe riscul și răspunderea sa, asigurând continuitatea serviciului public, în schimbul redevenței prevăzută la cap. III.

 • 1.4. Concesionarul are obligația de a amenaja, pe cheltuiala sa, suprateranul, conform proiectului autorizat, ce va fi aprobat în condițiile legii, suprateranul nefacând obiectul concesiunii. Investiția va fi predată pe bază de protocol, Primăriei Municipiului Sibiu, până la data de 20.12.2006.

Cap. II. MOTIVAȚIA CONCESIONĂRII

 • 2.1. Motivele de ordin legislativ, economic, financiar și social care impun concesionarea unor bunuri - terenuri, sunt următoarele:

- prevederile art. 2 alin. 2 lit. “ h “ din Legea nr. 219/1998 care precizează că terenurile proprietate publică pot face obiectul unei concesiuni.

prevederile art. 5 alin. 1, ale art. 6 alin 1 și 2 din H.G. nr. 216/1999 privind aprobarea Normelor Metodologice - Cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.

administrarea eficientă a domeniului public și privat al Municipiului Sibiu pentru atragerea de venituri suplimentare la bugetul local.

insuficiența parcărilor din zona centrală a Municipiului Sibiu.

Cap. III. ELEMENTE DE PREȚ

 • 3.1. Prețul de pornire la licitație al concesiunii este de 151,25 lei/mp, preț stabilit conform fișei de evaluare a terenului întocmită în conformitate cu prevederile H.G. nr.834/1991, H.G. 500/1994, H.G. 983/1998 și a indicilor de inflație prevăzuți în Buletinul Statistic de Prețuri, preț valabil până la data de 31.03.2006. Fișa de evaluare a terenului se va actualiza cu indicii de inflație înaintea desfășurării ședinței de licitație. Pasul de strigare la licitație este de 1 leu/mp.

 • 3.2. Prețul concesiunii se va achita anual în termen de 10 ani. în primul an, valoarea redevenței anuale se va achita la data semnării contractului.

 • 3.3. Redevența anuală va fi indexată funcție de indicele de inflație comunicat de Comisia Națională de Statistică prin Buletinul Statistic de Prețuri și se va achita până la data de 25.03 a fiecărui an pentru anul în curs prin ordin de plată, numerar, etc. în primul an, valoarea redevenței anuale se va achita la data semnării contractului.

 • 3.4. întârzierile la plata redevenței se vor sancționa cu majorări de 0,1% lei/zi de întârziere la suma datorată, conform legislației fiscale în vigoare, urmând ca pentru întârzierile la plată a redevenței anuale ce depășesc 3 luni să opereze rezilierea unilaterală de drept a concesiunii fără intervenția instanțelor judecătorești (pact comisoriu expres).

 • 3.5. Garanția de participare la licitație depusă de ofertantul câștigător se reține de concedent până în momentul încheierii contractului de concesiune urmând ca după această dată garanția să constituie redevența datorată de către concesionar pentru primul an de concesiune. în cazul în care redevența datorată de concesionar pentru primul an de concesiune depășește valoare garanției depuse, concesionarul va achita diferența aferentă la data încheierii contractului de concesiune; în caz contrar se va considera că adjudecătorul refuză semnarea și se va aplica sancțiunea prevăzută la lit. B, pct. 10 din capitolul I "Instrucțiuni pentru ofertanți”.

Cap. IV. DURATA CONCESIUNII

Imobilul situat în Sibiu. Piața Unirii, se concesionează pe 15 ani. în conformitate cu prevederile art.l .1 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.

Cap. V. REGIMUL BUNURILOR

 • 5.1. Bunul concesionat constituie proprietatea publica a municipiului Sibiu și va fi administrat si exploatat de concesionar, in conformitate cu prevederile contractului de concesiune.

 • 5.2. Bunul concesionat rămâne proprietatea concedentului și constituie bun de retur aspect ce implică restituirea sa de plin drept, gratuit si liber de orice sarcină, cu toate investițiile efectuate de concesionar, atât cele impuse prin caietul de sarcini, cât și cele ulterioare devenite imobile prin încorporare.

Bunurile de preluare, mobilier neincorporabil, proprietatea concesionarului, vor putea fi preluate de concedent, la sfârșitul concesunii, prin plata contravalorii acestora stabilită la valoarea contabilă rămasă, doar în cazul în care concedentul își exprimă în mod expres intenția de cumpărare.

 • 5.3. Bunurile proprii care aparțin concesionarului, cu excepția celor prevăzute la pct.5.2, raman in proprietatea concesionarului, acesta putând dispune de ele oricum dorește.

Cap. VI. CARACTERISTICILE INVESTIȚIEI

 • 6.1. Investiția se va realiza în conformitate cu proiectul întocmit și aprobat prin autorizația de construire ce va fi eliberată conform legii, precum și cu prevederile Planului Urbanistic de Detaliu întocmit și aprobat prin H.C.L. nr. 105/2006.

 • 6.2. Arhitectura va fi în concordanță cu ambientul arhitectural zonal.

 • 6.3. Se va folosi la finisajul exterior materiale din producția internă sau din import, care să confere personalitate obiectivului ce se va realiza.

 • 6.4. Amplasarea în teren ca și accesele vor fi proiectate astfel încât să se asigure circulația în zonă.

 • 6.5. Prin soluțiile adoptate se va asigura protecția clădirilor învecinate precum și protecția mediului.

 • 6.6. Regimul de adâncime și tratarea arhitecturală va fi în concordanță cu proiectul realizat în acest sens.

 • 6.7. Termenul de finalizare a obiectivului - parcare subterană va fi 31.03.2007, iar termenul de predare către Primăria Municipiului Sibiu a amenajării supraterane va fi 20.12.2006, sub sancțiunea rezilierii unilaterale de drept a concesiunii, și a pierderii dreptului de a primi despăgubiri pentru investițiile efectuate din partea concedentului, fără intervenția instanțelor judecătorești (pact comisioriu expres gradul IV).

 • 6.8. Amenajarea suprateranului se va face de către concesionar pe cheltuială proprie, așa cum va fi prevăzută în proiectul întocmit și aprobat prin autorizația de construire ce va fi eliberată conform legii, ținînd cont și de prevederile H.C.L. nr. 105/2006 privind aprobarea documentației PUD - "Piața Capitalei Culturale Europene - parcaj subteran, cort multifuncțional 2007, corturi pe platforme, reconstruire Tumul Cisnadiei”.

 • 6.9. Concesionarul va realiza contorizarea și branșarea utilităților necesare desfășurării activității.

 • 6.10. Taxele comunale și toate celelalte utilități consumate sunt în sarcina concesionarului, neintrând în prețul concesiunii.

Cap.VIL CONDIȚII DE MEDIU

 • 7.1. Concesionarul poarta intreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale in domeniul protecției mediului.

CAP. VIII . OBLIGAȚIILE Șl DREPTURILE PĂRȚILOR

 • 8.1. Concedentul are următoarele obligații:

 • a. - Să predea concesionarului bunul concesionat pe baza unui proces verbal de predare/primire.

 • b. - De a nu tulbura pe concesionar în exercițiul drepturilor rezultate din contractul deconcesiune.

 • c. - Concedentul garantează pe concesionar că bunul concesionat nu este sechestrat, scos din circuitul civil, ipotecat sau gajat.

 • d. - Concedentul nu răspunde de viciile aparente.

 • 8.2. Concesionarul are următoarele obligații:

 • a. - să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate și permanență a obiectului concesiunii pe cheltuiala sa și să despăgubească pe concedent pentru pagubele produse din culpa sa;

 • b. - să pună la dispoziția concedentului documentele și informațiile cerute de acesta privind obiectul concesiunii, modul de desfășurare a investiției.

 • c. - să plătească redevența la valoarea, în termenul și modul stabilite prin contractul de concesiune.

 • d. - să realizeze lucrările de investiții corespunzătoare Planului Urbanistic de Detaliu, proiectului si avizelor legale.

 • e. - să plătească pe toată durata concesiunii impozitele și taxele datorate statului si Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

 • f. - pe toată perioada de derulare a contractului, concesionarul nu va putea subconcesiona în tot sau în parte unei alte persoane, obiectul concesiunii.

 • g. - concesionarul are întreaga responsabilitate în ceea ce privește respectarea legislației în vigoare cu privire la P.S.I. , protecția mediului, protecția muncii etc.

 • h. - la expirarea termenului de concesiune, concesionarul este obligat să restituie în deplină proprietate, liber de orice sarcină, bunul concesionat.

 • i. - în termen de 30 zile de la încheierea contractului de concesionare, concesionarul are obligația de a înscrie concesiunea, pe cheltuiala sa , în documentele de publicitate imobiliară (carte funciară).

 • j. - să constituie în termen de 90 de zile de la încheierea contractului, cu titlu de garanție, o sumă fixă reprezentând o cotă parte din suma obligației de plată către concedent, stabilită de acesta și datorată pentru primul an de activitate.

Garanția va fi depusă în contul concedentului nr. R022TREZ5765006XXX000228 deschis la B.N. Trezoreria Sibiu.. Din această sumă concedentul poate preleva penalitățile și sumele datorate de concesionar.

 • k. - garanția se va restitui după achitarea integrală a prețului concesiunii.

 • l. - concesionarul este obligat să realizeze obiectivul de investiții în scopul căruia s-a realizat concesionarea terenului.

 • m. - achitarea integrală a debitelor bugetare față de DGFP, Primăria Municipiului Sibiu.

 • n.  - Concesionarul are obligația de a reface pe cheltuială proprie amenajările supraterane așa cum sunt ele prevăzute în Planul Urbanistic de Detaliu aprobat pentru terenul concesionat, și să păstreze destinația acestora, sub condiția rezolutorie a contractului de concesiune.

 • 8.3. Concedentul are următoarele drepturi:

 • a. - să verifice respectarea obligațiilor asumate de concesionar.

 • b. - să inspecteze bunurile, să verifice stadiul de realizare a investițiilor, precum și modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea serviciului public.

 • c.  - la încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen, are dreptul să își manifeste intenția de a dobândi bunurile de preluare și să solicite concesionarului încheierea contractului de vânzare-cumpărare cu privire la aceste bunuri.

 • 8.4. Concesionarul are următoarele drepturi:

 • a.  - să exploateze, în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa. bunul ce face obiectul contractului.

 • b. - să folosească și să culeagă fructele bunului ce face obiectul concesiunii.

 • c.  - să încheie contracte cu terții pentru asigurarea și valorificarea exploatării bunului ce face obiectul concesiunii în condițiile legii, fără a putea transfera acestora drepturile dobândite prin contractul de concesiune.

Cap. IX. ÎNCETAREA CONCESIUNII

 • 9.1. încetarea contractului de concesiune poate avea loc în următoarele situații:

 • a) La expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune;

 • b) Pentru cazurile de interes public național sau local, prin denunțarea unilaterala de către concedent cu plata unei despăgubiri juste si prealabile in sarcina concedentului.

Dacă părțile nu se înțeleg asupra cuantumului despăgubirii, urmează să se adreseze instanțelor judecătorești.

 • c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin rezilierea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului, conform cap III, pct. 3.4. din prezentul caiet de sarcini;

 • d) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, prin rezilierea unilaterală de către concesionar, cu plata de despăgubiri în sarcina concedentului;

 • e) La dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-1 exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri; concesionarul are obligația de a notifica deîndată concedentului despre dispariția bunului ori despre imposibilitatea de realizare a activității sau serviciului public declarând renunțarea la concesiune.

 • f) In situația în care interesul național sau local impune răscumpărarea concesiunii; aceasta se poate face numai prin Hotărâre a Consiliului Local in baza unei documentații tehnico-economice in care se va stabili prețul răscumpărării; in aceasta situație de incetare a concesiunii nu se percep daune.

 • 9.2. In cazul încetării concesiunii pentru una din cauzele prevăzute la pct.9.1. concesionarul are obligația de a preda concedentului documentația tehnică referitoare la obiectivul de investiții care urma să se realizeze (sau s-a realizat parțial sau total) pe terenul concesionat.

Cap.X. RĂSPUNDEREA PÂRTILOR

 • 10.1. In toate cazurile de incetare a contractului de concesiune, concesionarul este obligat sa predea concedentului documentațiile tehnice referitoare la obiectivele de investiții nerealizate sau realizate parțial.

 • 10.2. In cazul nerespectarii de către una dintre parti a prevederilor contractului de concesiune, partea in culpa datoreaza celeilalte parti despăgubiri corespunzătoare prevederilor contractului de concesiune sau corespunzător legislației specifice in domeniu; despăgubirile sint cumulative si nu exclusive.

 • 10.3. Situațiile de forța majora exonerează de răspundere partea care le invoca si dovedește in condițiile legii; apariția cazurilor de forța majora trebuie comunicata in termen de 5 zile de la apariție, comunicarea urmind a fi insotita de documentele care atesta cazul de forța majora; in lipsa acestor documente constatatoare, partea care a invocat cazul de forța majora nu va fi exonerata de răspundere; in cazurile de forța majora invocate si dovedite ca atare, părțile vor conveni la decalarea obligațiilor cu perioada afectata de forța majora.

Cap. XI. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Litigiile de orice fel care apar pe parcursul derulării contractului de concesiune si care nu se pot soluționa pe cale amiabila vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente.

Cap. XII. DISPOZIȚII FINALE

 • 12.1. Drepturile și îndatoririle părților se stabilesc prin contractul de concesionare.

 • 12.2. Realizarea obiectivului de investiții se va face numai pe baza unui proiect legal avizat, aprobat și a autorizației de construire emisă de organele competente în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 cu modificările și completările ulterioare.

Soluțiile prezentate o dată cu depunerea opțiunilor, în cazul adjudecării licitației, nu reprezintă aprobarea acestora și nu exonerează pe câștigător de obținerea avizelor și acordurilor legale din partea organismelor stabilite în eliberarea acestora (exemplu: avizul Comisiei de urbanism, autorizația de construcție, ș.a.m.d.).

 • 12.3.  Obținerea tuturor avizelor tehnice definitive pentru realizarea și funcționarea investițiilor privesc pe concesionar.

 • 12.4. Toate lucrările privind racordarea la rețelele tehnico-edilitare existente, obținerea acordului de la deținătorii acestora îl privesc pe concesionar.

 • 12.5. Toate obligațiile reciproce se vor concretiza în contractul de concesionare.

 • 12.6. Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitației se pun la dispoziția solicitantului, contra cost, în valoare de 500 lei.

 • 12.7. Ofertanții la licitație vor achita taxa de participare la licitație în sumă de 1.000 lei.

 • 12.8. Ofertanții la licitație vor prezenta, la dosarul depus pentru licitație, garanția de participare la licitație.

Participarea la licitație a ofertanților este condiționată de achitarea integrală a debitelor pe care le au față de bugetul local, achitarea documentației de licitație și a garanției de participare.

Nu vor participa la licitație persoanele juridice sau persoanele fizice care:

 • a) au debite față de Consiliul Local al Municipiului Sibiu, DGFP;

 • b) sunt în litigii cu Consiliul Local al Municipiului Sibiu;

 • c)  au fost adjudecători ai unei licitații anterioare și nu au încheiat contract cu Consiliul Local al Municipiului Sibiu;

 • 12.9. Dacă, din diferite motive, licitația se amână, se revocă sau se anulează, decizia de amânare, revocare sau anulare nu poate fi atacată de ofertanți.

In acest caz, ofertanților li se va înapoia în termen de cinci zile garanția de participare la licitație și contravaloarea documentației de licitație pe baza unei cereri scrise și înregistrare la Primăria Municipiului Sibiu.

Prin înscrierea la licitație toate condițiile impuse prin caietele de sarcini se consideră însușite de ofertant.

 • 12.10. Ofertanții la licitație vor prezenta, la dosarul depus pentru licitație, garanția bancară necesară executării acestor lucrări.

 • 12.11. Eventualele contestații cu privire la desfășurarea licitației publice se vor depune la registratura Primăriei Municipiului Sibiu în termen de 48 de ore de la data desfășurării licitației, iar comisia de soluționare a contestațiilor va analiza și instrumenta contestațiile înregistrate în termen de 5 zile de la data înregistrării acestora.

Viceprimar, Director Economic, Serv. Juridic, Șef Serviciu Patrimoniu,

I. INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANTI •> »

A) Instrucțiuni:

 • 1.  Licitația se va desfășura în data de ...........................,  la sediul Primăriei

Municipiului Sibiu, Bulevardul Victoriei nr. 1-3.

 • 2.  înscrierea la licitație se va face în perioada............................inclusiv, între orele


8,00 și 14,00 la sediul Primăriei Municipiului Sibiu din B-dul Victoriei nr. 1-3.

în vederea participării la licitație ofertantul trebuie să plătească :

 • a) garanția de participare la licitație, în sumă de 30% din valoarea totală a terenului, calculată la prețul de pornire în contul R022TREZ5765006XXX000228 deschis la BN Trezoreria Sibiu.

 • b) caietul de sarcini aferent licitației, inclusiv toate documentele necesare licitației în sumă de 500 lei în contul RO58TREZ57621360250XXXXX deschis la BN Trezoreria Sibiu

 • c) taxa de participare la licitație 1.000 lei în contul RO58TREZ57621360250XXXXX deschis la BN Trezoreria Sibiu.

 • 3.  Prețul de pornire la licitație este de:

 • - 151,25 lei/mp. iar pasul de strigare este de minim 1 leu/mp.

 • 4.  Ofertanții vor depune la sediul Primăriei Municipiului Sibiu două plicuri închise și sigilate, unul exterior și unul interior care vor conține :

 • - plicul exterior va cuprinde plicul interior (care conține oferta de preț) și următoarele documente:

copie xerox după:

 • 4.1. pentru persoane juridice

 • a)  act constitutiv al societății (statut/ contract), certificat de înregistrare fiscală, certificat de înregistrare la Registrul Comerțului

 • b) ultimul bilanț contabil vizat de DGFPCFS, raportarea semestrială și ultima balanță de verificare

 • c) dovada că nu sunt în litigiu cu Consiliul Local al Municipiului Sibiu

 • d) certificat fiscal prin care să se ateste faptul că nu are datorii bugetare față de DGFP, Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

Certificatele fiscale vor fi eliberate și de instituțiile abilitate din localitatea de reședință a ofertantului și vor fi depuse în formă originală

 • e) actul autentic de reprezentare, în cazul în care ofertele sunt depuse de împuterniciții ofertanților și nu de aceștia personal.

0 copie xerox după chitanțele care atestă plata caietului de sarcini, a documentației pentru licitație și a garanției depuse.

 • 4.2. pentru persoanele fizice

 • a)  actul de identitate

 • b) copie xerox după chitanțele care atestă plata caietului de sarcini, a documentației pentru licitație și a garanției depuse.

 • c) dovada că nu sunt în litigiu cu Consiliul Local al Municipiului Sibiu

 • d) actul autentic de reprezentare, în cazul în care ofertele sunt depuse de împuterniciții ofertanților și nu de aceștia personal.

 • e)  certificat fiscal prin care să se ateste faptul că nu are datorii bugetare față de DGFP, Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

Certificatele fiscale vor fi eliberate și de instituțiile abilitate din localitatea de reședință a ofertantului și vor fi depuse în formă originală

NOTA: Secretarul comisiei de licitație va întocmi un referat pentru fiecare ofertant în parte, din care să rezulte în mod expres că ofertantul nu se află în litigiu cu Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

Referatul va fi semnat de către cel care l-a redactat împreună cu Șeful Serviciului juridic.

B) Desfășurarea licitației:

Se începe licitația parcurgând următoarele etape:

 • 1- se verifică existența actelor doveditoare de plată a garanției, a caietului de sarcini și a documentației pentru licitație

 • 2- se verifică identitatea ofertanților pe baza buletinului de identitate/ cărții de identitate/ adeverinței

 • 3- se trece la supralicitarea directă

 • 4- supralicitarea continuă până când nici un ofertant nu mai supralicitează

 • 5- terenul se adjudecă acelui ofertant care a făcut cea mai mare ofertă, la a treia strigare consecutivă

 • 6- Comisia de organizare și desfășurare a licitației va încheia un proces-verbal de adjudecare, în două exemplare.

 • 7-  Adjudecătorul se va prezenta în termen de 30 zile după adjudecare la sediul Primăriei

Municipiului Sibiu, Serviciul Patrimoniu, în vederea încheierii contractului de concesiune, pe baza procesului-verbal de adjudecare, a HCL..................și a caietului de sarcini.

 • 8.1. în cazul în care, la data și ora anunțată pentru desfășurarea licitației, nu sunt prezenți 2 participanți, se așteaptă o oră după care licitația se amână.

 • 8.2. în cazul în care la data și ora anunțate pentru desfășurarea licitației, este înscris un singur ofertant licitația se amână.

 • 8.3. în ambele cazuri se va organiza o nouă licitație, cu respectarea prezentei metodologii, iar și dacă la ora respectivă se prezintă numai un solicitant, lotul de teren va fi atribuit acestuia, în condițiile prevăzute în caietul de sarcini.

 • 9- Contractul de concesiune se va încheia în termen de maxim 30 zile, de la data adjudecării.

 • 10- Nesemnarea de către adjudecător a contractului în termenul stabilit duce la pierderea garanției de participare și disponibilizarea lotului de teren pentru o nouă licitație.

 • 11- Pentru ofertantul care a adjudecat și a încheiat contractul de concesionare garanția depusă pentru înscrierea la licitație se va reține și va costitui avans din redevența datoraă de concesionar.

 • 12- Nu se pot înscrie la licitație persoanele fizice sau juridice care au fost adjudecători ai unei licitații anterioare și nu au încheiat contract cu Consiliul Local al Municipiului Sibiu.

 • 13- Din taxa de participare la licitație se suportă cheltuielile privind organizarea licitației (anunțuri publicitare, cheltuieli materiale - furnituri de birou).

  PREȘEDINTE

  HANS KLEIN

  tlcu&i iu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

IORDAN NICOLA