Hotărârea nr. 142/2006

HOTARAREA NR. 141 privind acordarea dreptului de folosinta gratuita in favoarea Uniunii Artistilor Plastici,filiala Sibiu, asupra unor spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta, destinate atelierelor de creatie

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.142

privind acordarea dreptului de folosință gratuită în favoarea Uniunii Artiștilor Plastici, filiala Sibiu, asupra unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință, destinate atelierelor de creație

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 27.04. 2006,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 79182./2006, prin care se propune acordarea dreptului de folosință gratuită în favoarea Uniunii Artiștilor Plastici, filiala Sibiu, asupra unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință, destinate atelierelor de creație,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu dispozițiile art.17 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

în temeiul prevederilor art.38 alin. 2 lit.n, ale art. 126 și 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă darea în folosință gratuită până la data de 31.12.2011, în favoarea Uniunii Artiștilor Plastici - Filiala Sibiu.instituție de utilitate publică recunoscută prin Decretul 266/1950 și care funcționează în prezent în temeiul Decretului Lege nr.27/1990, a spațiilor cu destinație ateliere de creație, situate în Piața Mare nr. 12 - două ateliere de creație.

Art. 2. - Schimbarea destinației spațiilor are drept consecință revocarea prezentei hotărâri și preluarea imobilelor tară nici o înștiințare prealabilă.

Art.3. - Filiala U.A.P. Sibiu se obligă să îngrijească, să conserve spațiul dat în folosință gratuită și să suporte toate cheltuielile de folosință ale acestuia (cheltuieli de întreținere, energie electrică și termică, telefon, reparații, precum și orice alte cheltuieli rezultate din folosirea imobilului).

Art.4. - în cazul în care spațiul va fi revendicat sau dobândit în proprietate în condițiile legislației în vigoare. Filiala Uniunii Artiștilor Plastici are obligația să îl elibereze, în termen de 30 de zile de la primirea notificării din partea Primăriei Municipiului Sibiu.

Art.5. - Primarul Municipiului Sibiu și S.C. URBANA S.A. vor asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.04.2006

Președinte

Hans Klein


Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola