Hotărârea nr. 141/2006

HOTARAREA NR. 141 privind modificarea si completarea HCL 192/2002 privind aprobarea listei cuprinzand spatiile comerciale si cele de prestari servicii care fac obiectul vanzarii in conditiile Legii nr.550/2002

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 141

privind modificarea și completarea HCL 192/2002 privind aprobarea listei cuprinzând spațiile comerciale și cele de prestări servicii care fac obiectul vânzării în condițiile Legii nr.550/2002

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.04.2006,

Analizând raportul nr. 79103/2006 prezentat de Serviciul Juridic din cadrul Direcției Administrație Publică Locală, privind modificarea și completarea HCL 192/2002 de aprobare a listei cuprinzând spațiile comerciale și cele de prestări servicii care fac obiectul vânzării în condițiile Legii nr.550/2002,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu prevederile referitoare la vânzarea terenului aferent spațiului comercial, stipulate în art. 13 din Legea nr.550/2002, privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și acelor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local și art.54, 57 și 58 din Legea nr.24/2000 republicată,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. f și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se modifică și se completează art.l din HCL nr. 192/2002, dându-i-se următorul conținut:

  • (1) Se aprobă lista cuprinzând spațiile comerciale și cele de prestări servicii.care fac obiectul vânzării în condițiile Legii nr.550/2002, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2)  Se aprobă vânzarea terenului aferent spațiului comercial sau de prestări servicii odată cu acesta, dacă este clarificată situația sa juridică și dacă sunt îndeplinite condițiile legale.

  • (3)  Terenul a cărui situație juridică se clarifică după data vânzării spațiului comercial sau de prestări servicii, cu excepția celor care sunt proprietate publică a statului sau a unității administrativ teritoriale, va fi vândut cumpărătorului spațiului, la cererea acestuia prin negociere directă.

Adoptată în Sibiu la data de 27.04.2006

Președinte

Hans Klein


Contrasemnează

Secretar Iordan Nicola