Hotărârea nr. 140/2006

HOTARAREA NR. 140 privind aprobarea Programului de masuri pentru gospodarirea municipiului Sibiu conform prevederilor O.G. nr.21/2002, privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.140

privind aprobarea Programului de măsuri pentru gospodărirea municipiului Sibiu conform prevederilor O.G. nr.21/2002, privind gospodărirea localităților urbane și rurale

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.04.2006,

Analizând raportul nr. 78925/2006 prin care Direcția tehnică propune aprobarea programului de măsuri pentru gospodărirea municipiului Sibiu,

Văzând avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

In conformitate cu prevederile art. 18 din Ordonanța Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localităților rurale și urbane,

în temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. k și ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Programul de măsuri pentru gospodărirea municipiului Sibiu, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.04.2006

Președinte

Hans Klein

Contrasemnează

Secretar

Iordan Nicola


W-         L c L

JUDEȚUL SIBIU

Anexa nr.l la HCL nr. 140/2006


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

“PROGRAMUL DE MASURI PENTRU APLICAREA PREVEDERILOR OG.21/2002, PRIVIND GOSPODĂRIREA LOCALITĂȚILOR URBANE SI RURALE ” anul 2006

Nr.

crtJ

Obligații și responsabilități conform art.8/OG 21/2002

Măsuri și termene

Cine răspunde

|

a) protecția sănătății publice

-Se vor pune în funcțiune grupurile sociale din      Piața Mică (str Ocnei )

Termen : iunie 2006

- întocmirea unui program de control în colaborare cu Direcția sanitar-veterinară și Inspectoratul de Protecția Mediului Sibiu pentru aspecte specifice protecției sănătății publice. Termen : mai 2006

- Program de urmărire a parametrilor apei livrate în rețeaua publică .

Termen : permanent

Primăria municipiului Sibiu

Primăria municipiului

Sibiu

Primăria municipiului

Sibiu ; SC Apă-Canal SA

I2-

1

b) conservarea și protecția mediului

întocmirea și executarea programului lunar de lucrări pentru întreținere și modernizare zone verzi

Termen permanent

 • -  Recoltarea arborilor rău conformați sau degradați , plantare arbori, arbuști și Hori

Termen permanent

 • -  înfrumusețarea parcurilor : , Parcul Tineretului, Parc Terezian, Parcul B-dul. Coposu Parc Subarini .

Termen : octombrie 2006

-Construire fintînă arteziană Bd N Bălcescu

Termen: noiembrie 2006

întocmire program de control privind respectarea prevederilor HCL nr.210/2001 și

Primăria municipiului Sibiu ; Serviciul public Administrare parcuri și zone verzi

Primăria municipiului Sibiu ; Serviciul public Administrare parcuri și zone verzi

Primăria municipiului Sibiu; Serviciul public Administrare parcuri și zone verzi

Primăria municipiului Sibiu

Primăria municipiului Sibiu

3.

i

a HCL nr. 19/2000 privind strategia de dezvoltare a zonelor verzi

Termen : permanent

c) prevenirea depozitării accidentale de deșeuri

Întocmire program control zilnic al zonelor unde este posibilă depozitarea necontrolată a deșeurilor și aplicarea HCL210/2001.

Termen: mai 2006

 • - Restricționarea accesului auto în zonele identificate în care se depozitează frecvent deșeurile .

Termen : permanent.

 • - Eliminarea depozitelor ilegale din zonele cu potențial ridicat (zonele periferice)

Termen : permanent.

Primăria municipiului Sibiu

Primăria municipiului

Sibiu

Primăria municipiului

Sibiu

4.

d) sisteme modeme de colectare, depozitare , transport și prelucrare a deșeurilor și gunoaielor

ș

- Renegocierea contractului de depozitare gunoi menajer în “ Depozitul ecologic Cristian”

Termen mai 2006

 • - Elaborare proiect HCL privind colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile

Termen Iunie 2006

 • - Organizarea și punerea în aplicare a HCL referitoare la colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile

Termen : Octombrie 2006

Primăria

municipiuluiSibiu

Primăria municipiului Sibiu

Primăria

municipiuluiSibiu

5.

i

e)respectarea prevederilor legale și a documentației de amenajarea teritoriului și de urbanism, aprobate precum și a normelor privind executarea construcțiilor

- Program de control împreună cu Inspectoratul de Stat în Construcții.

Termen : mai 2006

Primăria municipiului Sibiu ,Inspectoratul în Construcții Sibiu

6.

f) curățenia spațiilor publice , îndepărtarea zăpezii și a gheții, colectarea și depozitarea rezidurilor menajere și stradale

- întocmirea și realizarea programului de salubrizare a spațiilor publice :

Termen : permanent.

- întocmirea planului de îndepărtare a zăpezii și gheții și organizarea comandamentului de iarnă.

---------------—-----i-----------

Primăria municipiului

Sibiu ;

Primăria municipiului

Sibiu

Termen : octombrie 2006.

- Program de control în colaborare cu Inspectoratul pentru Protecția Mediului, privind respectarea prevederilor HCL nr.210/2002.

Primăria municipiului Sibiu , Inspectoratul pentru situații dc urgentă ,SGA.

Termen : permanent

- Program de control în colaborare cu Serviciul de Gospodărire a Apelor privind curățirea și amenajarea albiilor majore și minore a pîrîurilor și rîurilor din municipiul Sibiu - pentru situații normale și situații de criză ( pericol de inundații pe timp de vară sau în perioada rece )

Pomana municipiului Sibiu , Inspectoratul pentru situații de urgență ,SGA.

Termen: permanent

 • - Program de măsuri privind protecția cetățenilor, bunurilor și a terenurilor pentru situații dc criză (inundații , cutremur de pămînt, incendii, etc...)

 • - Termen permanent

Primăria municipiului

Sibiu , Inspectoratul pentru situații de urgență

------------------------------

7

g) repararea și întreținerea străzilor, modernizarea drumurilor existente, curățarea și amenajarea șanțurilor

întocmirea și realizarea programului lunar de reparare și întreținere a străzilor

Termen : lunar

-Modernizare Piața Gării

Termen Decembrie 2006

-Pachet străzi zona centrală

Primăria municipiului

Sibiu ; SC DPC SA

Primăria municipiului

Sibiu

Primăria municipiului

Sibiu

Termen Decembrie 2006

-Pachet stăzi zona istorică

Termen Decembrie 2006

Primăria municipiului Sibiu

h) finalizarea

construcțiilor începute

Program de control privind respectarea termenelor de execuție din Autorizațiile de construcție elaborate.

Termen : mai 2006

Amenajare pietonală și modernizare iluminat public Piața Mare

Termen : mai 2006

Reabilitare rețele și amenajare pietonală Piața Huet

Termen 30.06.2006

Consolidare Zidul Cetății centura I-III, str. Ocnei

Termen iulie 2006-04-20

Consolidare zidul cetății centura l-III . Pasajul Scărilor

Termen septembrie 2006

Pasaj rutier superior la capătul x al stației Sibiu linia CF Turnu Roșu CopșaMică Km 391+990,5

Termen iunie 2006

Reabilitare sediul Primăriei str

Brukenthal nr 2-4 ,Sibiu

Termen iunie 2006

Viabilizare cartier Tilișca

Termen Decembrie 2006

Reabilitare rețele și amenajare pietonală Piața Mică mal sting și drept

Termen iunie 2006

Primăria municipiului

Sibiu

Primăria municipiului

Sibiu

Primăria municipiului

Sibiu

Primăria municipiului

Sibiu

Primăria municipiului

Sibiu

Primăria municipiului

Sibiu

Primăria municipiului

Sibiu

Primăria municipiului

Sibiu

Primăria municipiului

Sibiu

.

______________________

i) întreținerea în bună stare a construcțiilor existente, repararea și zugrăvirea permanentă a acestora

-Igienizări pasaje pietonale. P-ța Mică-A. Iancu;P-ța Mică P-ța Huet; str Mitropoliei

 • - str Xenopol, Grai Magheru Șelarilor , Str Cetății Str Tipografilor, Pasaj pietonal Bulevard , pasaj pietonal Dumbrava , Pasajul Școlii

Termen iulie 2006.

Amenajare Biserica Azilului ,centru cultural vîrsta a IlI-a

Termen octombrie 2006

 • - Punerea în aplicare a Programului comun

Primăria municipiului Sibiu

Primăria municipiului Sibiu

Primăria municipiului

_

de reabilitare a fațadelor din zona istorică în colaborare cu GTZ.

Termen : decembrie 2006.

Sibiu

10.

j) organizarea de acțiuni ptr. salubrizarea locali tățiilor.

- Nivelare, sortare, transport deșeuri și moloz din deponii neorganizate din punctele str. Topîrceanu - Cimitirului, str. Podului Cema, ieșire Agnita, calea Șurii Mici zona , str. Viitorului ,Calea Șurii Mici, Calea Poplăcii.

Termen : mai 2006

- Igienizarea Pîrîu Trinchbach, Valea Săpunului, Lacul Binder, stațiunea Păltiniș, Cimitirul Comunal,Grădina Zoologică, și alte zone identificate și pârâul Valea Șurii Mici - până la spitalul de Neuropsihiatrie.

Termen iunie 2006

Primăria municipiului Sibiu ;

Primăria municipiului Sibiu

11..

k) întreținerea digurilor și a malurilor, a cursurilor de apă, protecție împotriva inundațiilor

Reabilitare sisteme hidrotehnice pîrîu Trinkinbach.

Termen : octombrie 2006

-Decolmatat pîrîu Trinkbach 11

Termen august 2006

Expertizare și autorizare baraje la amenajări permanente și nepermanente mun Sibiu

Termen august 2006

Reabilitare baraj Grădina zoologică

Termen septembrie2006

Primăria municipiului Sibiu

Primăria municipiului

Sibiu

Primăria municipiului

Sibiu

Primăria municipiului Sibiu , Serviciul public Administrare Gradina

Zoologica

12.

1) repararea, întreținerea și modernizarea rețelei de distribuție a apei

- Execuția lucrărilor aprobate ptr. 2006 la sursele de alimentare și distribuție apă a municipiului Sibiu

Termen : noiembrie 2006

APĂ-CANAL

Termen : permanent

15.

o) respectarea strictă a normelor igienico-sanitarc în piețele agroahmentare in tîrguri și oboare

-Prezentarea unui program specific de măsuri privind respectarea normelor igienico-sanitare și urmărirea permanentă a acestuia

Termen : mai 2006

Serviciul public administrația piețelor

16.

p) amenajarea parcurilor terenurilor de sport și dejoacă ptr. copii

 • - întreținere curentă parcurile și zonele verzi din mun Sibiu

Termen permanent

 • - Fîntînă arteziană parc Terezian

Termen : septembrie 2006

Primăria municipiului Sibiu ; Serv. Public Administrare parcuri și zone verzi

Primăria municipiului Sibiu ;

i

 • - Reabilitare chioșc famfară parc Subarini

Termen : septembrie 2006

 • - Fîntîna arteziană +amenajare loc de recreere parc Astra

Reparații jocuri de copii 4 locații

Termen Septembric2006

17.

r) păstrarea curățeniei și respectarea normelor igienico-sanitare în cinematografe, teatru, săli de sport, stadioane și în celelalte unități de! cultură și sport în administrarea Consiliului Local

- plan de măsuri pentru păstrarea curățeniei și respectarea normelor igienico-sanitare la Casa de Cultură a municipiului Sibiu, Teatrul Radu Stanca și Stadionul municipal și urmărirea permanentă a acestora.

Termen : iunie 2006

Casa de Cultură, Teatrul Radu Stanca, Serv.

Public de Administrare a domeniului public și privat,

18.

1

j

s) păstrarea, conservarea, repararea ; și restaurarea în condițiile legii a monumentelor de pe teritoriul municipiului

Sibiu

- punerea în aplicare a măsurilor specifice de conservare reparare și restaurare a monumentelor în conformitate cu ,, Program urban de acțiune "elaborat de Primăria Mun. Sibiu și GTZ

Termen : permanent

- finalizarea proiectelor de amenajare a zonei de rezervație arhitecturală

Termen : noiembrie 2006

Primăria municipiului Sibiu

Primăria municipiului

Sibiu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

IORDAN NICOLA

13. Jm) canalizarea și -Lucrări de reabilitare rețele de apă canal ■epurarea apelor uzate |finanțate prin programul 1SPA și pluviale               )

; Termen Decembrie 2006

 • - Executarea lucrărilor prevăzute la stația de epurare Păltiniș ptr. 2006

Termen : noiembrie 2006

 • - Reparații și întreținere rețea de contact troleibuze

Termen permanent

-Achiziționarea de autobuze

Termen Noiembrie 2006

-Extinderea traseelor de transport în comun în zona Vest.

Termen Septembrie 2006

 • - Program de măsuri ptr. păstrarea curățeniei și aspectului corespunzător al vehiculelor de transport în comun și întărirea disciplinei condițiilor auto ( respectarea orarului, mod de adresare, etc. ) precum și respectarea prevederilor HCL nr.210/2001


SC Apă Canal SA

j SC Apă Canal SA


14.


n) buna organizare și funcționare a transportului în comun păstrarea curățeniei și aspectului corespunzător al vehiculelor întărirea ordinii și disciplinei


SC TURSIB SA


Primăria municipiului jSibiu, SC TURSIB SA


Primăria municipiului Sibiu, SC TURSIB SA


Primăria municipiului Sibiu, SC TURSIB SA